โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : การจัดการการบิน
 สาขาวิชา :  การจัดการการบิน (แผน ข)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 แผน ข ศึกษารายวิชาและค้นคว้าอิสระ    54 หน่วยกิต
 1.1 วิชาเสริมพื้นฐาน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT31 7101 Introduction to Aviation
 ความรู้พื้นฐานด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7102 Research Methodology I
 ระเบียบวิธีวิจัย 1
3 (3-0-6)
CAT31 7103 Research Methodology II
 ระเบียบวิธีวิจัย 2
3 (3-0-6)

 1.2 วิชาบังคับ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT31 7201 Regulations and Compliances in Aviation
 กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7202 Air Traffic Management
 การจัดการจราจรทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT31 7203 Airport Management
 การจัดการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT31 7204 Aircraft Maintenance Management
 การจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT31 7205 Airline Management
 การจัดการสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7206 Safety Management System and Human Factors in Aviation
 การจัดการความปลอดภัยและปัจจัยมนุษย์เกี่ยวกับการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7207 Quality Management System in Aviation
 ระบบการจัดการคุณภาพทางด้านการบิน
3 (3-0-6)

 1.3 วิชาเลือก    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT31 7301 Aviation Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7302 Aviation and Environment
 การบินและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
CAT31 7303 Air Transport and Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT31 7304 Project Management in Aviation Management
 การบริหารโครงการด้านการจัดการการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7305 Air Transport Economics
 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT31 7306 Digitalization in Aviation Industry
 ระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7307 Airport and Airline Marketing
 การตลาดสำหรับสายการบินและสนามบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7308 Crisis Management in Aviation
 การจัดการภาวะวิกฤตทางด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7309 Seminar in Aviation Management
 สัมมนาการจัดการการบิน
3 (3-0-6)
CAT31 7310 Selected Topics in Aviation Management
 หัวข้อเลือกสรรทางด้านการจัดการการบิน
3 (3-0-6)

 1.4 การค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT31 7501 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)

 2 การสอบประมวลความรู้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113