โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : การจัดการการบิน
 สาขาวิชา : การจัดการการบิน (แผน ก (2))

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 แผน ก แบบ ก2    45 หน่วยกิต
 1.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
987101 Aviation Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
3 (3-0-6)
987102 History and Theory of Flight
 ประวัติและทฤษฎีการบิน
3 (3-0-6)
987103 Aviation Infrastructures
 โครงสร้างพื้นฐานการบิน
3 (3-0-6)

 1.2 วิชาบังคับ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
987201 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
987202 Air Laws and Regulations
 กฎหมายและข้อบังคับการบิน
3 (3-0-6)
987203 Air Traffic Management
 การจัดการจราจรทางอากาศ
3 (3-0-6)
987204 Airport Management
 การจัดการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
987205 Airline Management
 การจัดการสายการบิน
3 (3-0-6)
987206 Aviation Strategic Management
 การจัดการกลยุทธ์ด้านการบิน
3 (3-0-6)
987207 Aviation Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน
3 (3-0-6)

 1.3 วิชาเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
987301 Seminar in Aviation Management
 สัมมนาการจัดการการบิน
3 (3-0-6)
987302 Aviation Safety Management
 การจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับการบิน
3 (3-0-6)
987303 Aviation and Environment
 การบินและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
987304 Planning and Project Management
 การจัดทำแผนงานและบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
987305 Flight Operations Management
 การจัดการงานด้านอำนวยการบิน
3 (3-0-6)
987306 Aviation Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
3 (3-0-6)
987307 Aviation Marketing
 การตลาดด้านการบิน
3 (3-0-6)
987308 Risk Management in Aviation
 การบริหารความเสี่ยงทางการบิน
3 (3-0-6)
987309 Budget and Accounting Management in Aviation
 การบริหารงบประมาณและการบัญชีทางการบิน
3 (3-0-6)
987310 Aviation Maintenance Management
 การจัดการซ่อมบำรุงด้านการบิน
3 (3-0-6)
987311 Human Factors in Aviation
 มนุษย์ปัจจัยด้านการบิน
3 (3-0-6)
987312 Aviation Industry in Association of South East Asian Nations (ASEAN)
 อุตสาหกรรมการบินในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
987313 Air Transport Economics
 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
987314 Aviation Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ด้านการบิน
3 (3-0-6)

 1.4 วิทยานิพนธ์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
987400 Thesis
 วิทยานิพนธ์
15 (0-0-0)

 2 การสอบประมวลความรู้
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900001 Comprehensive Examination
 สอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113