โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
 หลักสูตร : การจัดการการบิน
 สาขาวิชา : การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202108 Digital Literacy
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 Use of Application Programs for Learning
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 Citizenship and Global Citizens
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 Man, Society and Environment
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202205 Man, Economy and Development
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
213101 English for Communication I
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 English for Communication II
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202111 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 Holistic Health
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 Professional and Community Engagement
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202324 Pluri-Cultural Thai Studies
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    54 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม    15 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
980202 Airline and Air Cargo Management
 การจัดการสายการบินและสินค้า
3 (3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
970303 Air Legislations
 กฎหมายการเดินอากาศ
3 (3-0-6)

 2.1.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาทดแทน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
981591 Special Problems in Air Cargo Management I
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1
3 (2-3-4)
981592 Special Problems in Air Cargo Management II
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 2
3 (2-3-4)
981593 Advanced Topics in Air Cargo Management
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
999991 Pre-cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
999992 Cooperative Education I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
999993 Cooperative Education II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-108)
999994 Cooperative Education III
 สหกิจศึกษา 3
8 (0-0-108)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    39 หน่วยกิต
 2.2.1 รายวิชาเอกบังคับ    39 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
981401 Principles of Air Cargo Management
 หลักเบื้องต้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981402 Fundamental of Logistics
 โลจิสติกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
981403 Air Cargo Rules and Regulations
 กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981405 Air Cargo Marketing
 การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981406 Custom Formalities and Cargo Acceptance
 พิธีการศุลกากรและการรับสินค้า
3 (3-0-6)
981407 Cargo Proration
 การตกลงส่วนแบ่งรายได้
3 (3-0-6)
981409 Air Cargo Security
 มาตรการป้องกันด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2 (2-0-4)
981410 Aircraft and Unit Loading Devices
 อากาศยานและอุปกรณ์ส่วนควบ
3 (3-0-6)
981411 Load Control
 การกระจายและการควบคุมน้ำหนัก
3 (3-0-6)
981412 Dangerous Goods Regulations I
 กฎการจัดการสินค้าอันตราย 1
2 (2-0-4)
981413 Dangerous Goods Regulations II
 กฎการจัดการสินค้าอันตราย 2
2 (2-0-4)
981414 Air Cargo Operations
 การปฏิบัติการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981415 Air Cargo Information Technologies
 เทคโนโลยีด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
984416 Air Cargo Agency and Forwarder
 ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    9 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113