โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
 หลักสูตร : การจัดการท่าอากาศยาน
 สาขาวิชา : การจัดการท่าอากาศยาน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดศึกษาทั่วไป    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202101 Logical Thinking
 การคิด การค้นคว้า และการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
202102 Information Technology I
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
202204 Thai Study
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
202206 World Community
 ประชาคมโลก
3 (3-0-6)
202207 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
941101 Higher Education Study Skills
 ทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา
2 (2-0-4)
941103 General and Intellectual Property Laws
 กฎหมายทั่วไปและกฎหมายลิขสิทธิ์
2 (2-0-4)
941202 English for Communication III
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
941203 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
941204 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
941302 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    69 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    38 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
941108 Calculus
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
941110 Physics
 ฟิสิกส์
3 (3-0-6)
941111 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
941112 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
941113 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
941114 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
941115 Principles of Accounting and Finance
 หลักการบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
941301 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
941303 Principles of Managerial Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
941401 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
921201 Air Transport System
 ระบบการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
921204 Civil Aviation Authorities
 องค์การกำกับดูแลกิจการบินพลเรือน
2 (2-0-4)
921411 Aviation Safety
 นิรภัยการบิน
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    31 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาชีพบังคับ    16 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
922302 Principles of Airport Management
 หลักการจัดการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
922304 Airport Safety and Security
 การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
922314 Airport System and Functions
 ระบบและงานท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
922319 Airport Operation I
 การปฏิบัติการท่าอากาศยาน 1
2 (2-0-4)
922320 Airport Operation II
 การปฏิบัติการท่าอากาศยาน 2
2 (2-0-4)
922322 Airport Rules and Regulations
 กฏ และข้อบังคับเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)

 2.2.2 วิชาชีพเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
921406 Air Traffic Forecast
 การพยากรณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ
3 (3-0-6)
921407 Management of Aviation Training
 การจัดการการฝึกอบรมด้านการบิน
2 (2-0-4)
922315 Airport Master Plan and Infrastructure
 การวางแผนหลักท่าอากาศยานและการจัดสาธารณูปโภค
3 (3-0-6)
922317 Aviation and Environment
 ผลกระทบด้านการบินต่อสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
922321 Airport Facilitation
 การอำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
922410 Airline Ground Service
 การให้บริการภาคพื้นของสายการบิน
3 (3-0-6)
922411 Aeronautical Fixed Service
 การให้บริการสื่อสารการบินระหว่างภาคพื้นดิน
3 (3-0-6)
922415 Automatic Message Switching System
 ระบบการถ่ายทอดข่าวสารการบินอัตโนมัติ
2 (1-3-2)
922416 Working Safety
 มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
922419 Aeronautical Information Service
 การบริการข่าวสารการบิน
2 (2-0-4)
922420 Principles of Public Relations
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
922422 Principles and Procedures of Tour Management
 หลักและวิธีการจัดท่องเที่ยว
3 (2-2-4)
922423 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-4)
922424 Introduction to Hotel Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
3 (2-2-4)
922425 Geography of Tourism
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 2.2.3 วิชาสหกิจศึกษา / วิชาทดแทนสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
922494 Special Problems in Airport Management I
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการท่าอากาศยาน 1
3 (2-3-6)
922495 Special Problems in Airport Management II
 ปัญหาเฉพาะเรื่องการจัดการท่าอากาศยาน 2
3 (2-3-4)
922496 Advanced Topics in Airport Management
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางการจัดการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
999999 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    8 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113