โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
 หลักสูตร : การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 สาขาวิชา : การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202101 Logical Thinking
 การคิด การค้นคว้า และการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
202102 Information Technology I
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
202204 Thai Study
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
202206 World Community
 ประชาคมโลก
3 (3-0-6)
202207 Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
941101 Higher Education Study Skills
 ทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา
2 (2-0-4)
941103 General and Intellectual Property Laws
 กฎหมายทั่วไปและกฎหมายลิขสิทธิ์
2 (2-0-4)
941202 English for Communication III
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
941203 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
941204 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
941302 Introduction to Economics
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    69 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    38 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
941108 Calculus
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
941110 Physics
 ฟิสิกส์
3 (3-0-6)
941111 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
941112 Computer Programming
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
941113 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
941114 Operations Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
941115 Principles of Accounting and Finance
 หลักการบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
941301 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
941303 Principles of Managerial Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
941401 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
921201 Air Transport System
 ระบบการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
921204 Civil Aviation Authorities
 องค์การกำกับดูแลกิจการบินพลเรือน
2 (2-0-4)
921411 Aviation Safety
 นิรภัยการบิน
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    31 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาชีพบังคับ    16 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
922306 Air Cargo Industry
 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
922307 Aircraft and Unit Loading Devices
 อากาศยานและอุปกรณ์ส่วนควบ
3 (3-0-6)
922309 Air Cargo Operations I
 การประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1
2 (2-0-4)
922310 Air Cargo Operations II
 การประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศ 2
2 (2-0-4)
922313 Air Cargo Rules and Regulations
 กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
922431 Custom Formalities and Cargo Acceptance
 พิธีการศุลกากรและการรับสินค้า
3 (3-0-6)

 2.2.2 วิชาชีพเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
204109 Information System I
 ระบบสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
921407 Management of Aviation Training
 การจัดการการฝึกอบรมด้านการบิน
2 (2-0-4)
921408 Aviation Law for Management
 กฎหมายการบินเพื่อการบริหาร
2 (2-0-4)
921409 Safety Management
 การจัดการความปลอดภัย
2 (2-0-4)
922301 Airport Organization and Administration
 องค์การและการบริหารท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
922317 Aviation and Environment
 ผลกระทบด้านการบินต่อสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
922410 Airline Ground Service
 การให้บริการภาคพื้นของสายการบิน
3 (3-0-6)
922416 Working Safety
 มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
922420 Principles of Public Relations
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
922421 Airline Business
 ธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
922422 Principles and Procedures of Tour Management
 หลักและวิธีการจัดท่องเที่ยว
3 (2-2-4)
922423 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-4)
922424 Introduction to Hotel Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
3 (2-2-4)
922430 Air Cargo Agency
 ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ
2 (2-0-4)

 2.2.3 วิชาสหกิจศึกษา/วิชาทดแทนสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
922491 Special Problems in Air Cargo Management I
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1
3 (2-3-4)
922492 Special Problems in Air Cargo Management II
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 2
3 (2-3-4)
922493 Advanced Topics in Air Cargo Management
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
999999 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
9 (0-0-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    8 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113