โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาการการบิน
 สาขาวิชา : วิทยาการการบิน วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    15 หน่วยกิต
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ    120 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม    84 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    45 หน่วยกิต
 2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการการบิน    39 หน่วยกิต
 2.2 วิชาโท    36 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต
 4. หมวดวิชาเลือกเสรี    9 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113