โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาการการบิน
 สาขาวิชา : วิทยาการการบิน วิชาโทการท่าอากาศยาน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    8 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST20 1501 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
IST20 1502 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
IST20 1503 Holistic Health
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
IST20 1504 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
IST20 2501 Professional and Community Engagement
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
IST20 2502 Pluri-Cultural Thai Studies
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
IST20 2503 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
IST20 2504 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)
IST20 2505 Love yourself
 ฮักเจ้าของ
2 (2-0-4)

 2. หมวดวิชาเฉพาะ    78 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม    42 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 1101 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
CAT11 1102 Calculus
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
CAT11 1103 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
CAT11 1104 Applied physics for Aviation
 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 1105 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 (3-0-6)
CAT11 1106 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
CAT11 1107 Aviation Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2108 Aerodynamics and Principle of Flight
 อากาศพลศาสตร์และหลักการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2109 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
CAT11 2110 Principles of Aviation Psychology
 หลักจิตวิทยาการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2111 Chemistry in Aviation
 เคมีด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2112 Data Analysis and Decision Making
 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
CAT11 2113 Aviation and Environment
 การบินและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
CAT11 2114 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
CAT11 4115 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการการบิน    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 1201 Aviation Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 1202 Air Transport System
 ระบบการขนส่งทางอากาศ
2 (2-0-4)
CAT11 1203 Basic Knowledge of Aerodrome
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสนามบิน
2 (2-0-4)
CAT11 2204 Civil Air Laws and Regulations
 กฎหมายและข้อบังคับการบินพลเรือน
3 (3-0-6)
CAT11 2205 Air Traffic Services and Navigation
 การบริการจราจรทางอากาศและการเดินอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 2206 Airline Business Foundations
 พื้นฐานธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2207 Aircraft Structures, Equipment and Furnishings
  โครงสร้างและอุปกรณ์ในห้องโดยสารอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 2208 Fundamental of Logistics and Supply Chain
  โลจิสติกส์เบื้องต้นและโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
CAT11 2209 Fundamental of Aircraft Systems
 พื้นฐานระบบอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 2210 Aviation Safety and Security
 นิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย
3 (3-0-6)
CAT11 2211 Principles of Air Cargo Management
 หลักเบื้องต้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 2212 Principles of Airport Management
 หลักการจัดการและการบริหารท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3213 Aeronautical Information Service
 การบริการข่าวสารการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 3214 Quality Management in Aviation
 การจัดการคุณภาพด้านการบิน
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาโท    36 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 3501 Aviation Forecasting
 การพยากรณ์การบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3502 Airport Rules and Regulations
 กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3503 Airport Operation and Management
 การจัดการและการดำเนินการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3504 Airport Safety
 ความปลอดภัยท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3505 Air Transport Economics
 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 3506 Airport Systems and Functions
 ระบบและงานท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3507 Airport Facilitation
 การอำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3508 Airport Commercial Management
 การจัดการท่าอากาศยานในเชิงพาณิชย์
3 (3-0-6)
CAT11 3509 Airport Security
 มาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3510 Airport environmental and sustainability
 การพัฒนาท่าอากาศยานและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
CAT11 4411 Human Factor for Aviation Personnel
 ปัจจัยมนุษย์สำหรับบุคลากรด้านการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 4511 Airport Master Plan and Infrastructure
 การวางแผนหลักท่าอากาศยานและการจัดสาธารณูปโภค
3 (3-0-6)
CAT11 4512 Innovation in Aviation Technology
 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 4513 Airport Capacity Development
 การพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)

 3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 4901 Pre-cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
CAT11 4902 Cooperative Education I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-108)
CAT11 4903 Cooperative Education II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-108)
CAT11 4904 Cooperative Education III
 สหกิจศึกษา 3
8 (0-0-108)
CAT11 4905 Special Problems in Aviation Science
 ปัญหาเฉพาะเรื่องด้านวิทยาการการบิน
9 (0-0-0)

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 4311 English Language Proficiency for Aeronautical Communication
 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 4312 Aeronautical Telecommunications
 การบริการโทรคมนาคมการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4313 Flight Operation Management
 การจัดการอำนวยการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4314 Flight Planning
 การวางแผนการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4315 Advanced Air Traffic Management
 การจัดการจราจรทางอากาศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
CAT11 4413 Principle of Sea Freight
 หลักการการขนส่งสินค้าทางทะเล
3 (3-0-6)
CAT11 4514 Airport Organizations and Administrations
 องค์การและการบริหารท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 4515 Working Safety
 มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
CAT11 4516 Safety Management System
 ระบบการจัดการความปลอดภัย
3 (3-0-6)
CAT11 4612 Operation Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
CAT11 4711 Airline catering
 ธุรกิจบริการด้านอาหารสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4821 Maintenance Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการบำรุงรักษาอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 4822 Maintenance Planning
 การวางแผนการบำรุงรักษาอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 4823 Management of Aircraft Materials
 การจัดการพัสดุอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 4824 Maintenance & Repair Organization
 องค์การและการบริหารศูนย์ซ่อม
3 (3-0-6)
CAT11 4825 Technical Communication & Report
 การสื่อสารและรายงานทางเทคนิค
3 (3-0-6)
CAT11 4826 Quality Assurance Systems for Aircraft Maintenance
 ระบบประกันคุณภาพสำหรับการบำรุงรักษาอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 4827 Safety Management Systems for Aircraft Maintenance
 ระบบการจัดการความปลอดภัยสำหรับการบำรุงรักษาอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 4828 Technical Documentation for Aircraft Maintenance
 เอกสารทางเทคนิคสำหรับการบำรุงรักษาอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 4829 Economics for Aircraft Maintenance
 เศรษฐศาสตร์สำหรับการบำรุงรักษาอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 4830 Airworthiness Management
 การจัดการความสมควรเดินอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 4831 Airline Operations and Organization
 การดำเนินงานและการบริหารสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4832 European Aviation Safety Agency’s regulations
 ข้อบังคับองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
3 (3-0-6)
CAT11 4833 Ignition and Starting Systems
 ระบบจุดระเบิดและสตาร์ทเครื่องยนต์
2 (2-0-4)
CAT11 4834 Engine Fuel Systems, Fuel Metering and Induction Systems
 ระบบจ่ายเชื้อเพลิงในอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 4835 Human Factors for Aeroplane Mechanics
 ปัจจัยมนุษย์สำหรับช่างอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 4836 Electronic Fundamentals
 พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-5)
CAT11 4837 Aircraft Electrical Systems
 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน
3 (2-3-5)
CAT11 4838 Electrical Fundamentals for Aviation Maintenance
 พื้นฐานไฟฟ้าสำหรับการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
3 (2-3-5)
CAT11 4839 Basic Avionics Systems
 ระบบเอวิโอนิกส์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
CAT11 4840 Aircraft Instrument Systems
 ระบบเครื่องวัดประกอบการบิน
3 (2-3-5)
CAT11 4841 Aircraft Technical Drawing
 การเขียนแบบเชิงเทคนิคอากาศยาน
1 (0-3-1)
CAT11 4842 Aviation industry in Association of South East Asian Nations (ASEAN)
 อุตสาหกรรมการบินในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
CAT11 4843 Information Technology for Aviation Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทางการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4844 Seminar in Aviation Management
 สัมมนาการจัดการการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4845 Airbus A320 General Familiarization
 การฝึกอบรมอากาศยานแบบ Airbus A320 เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CAT11 4846 Boeing B737 General Familiarization
 การฝึกอบรมอากาศยานแบบ Boeing B737 เบื้องต้น
3 (3-0-6)
CAT11 4847 Aircraft Propulsion
 การขับเคลื่อนอากาศยาน
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113