โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิทยาการการบิน
 สาขาวิชา : วิทยาการการบิน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST20 1001 Digital Literacy
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
IST20 1002 Use of Application Programs for Learning
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
IST20 1003 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
IST20 1004 Citizenship and Global Citizens
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
IST20 2001 Man, Society and Environment
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
IST20 2002 Man, Economy and Development
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST30 1101 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
IST30 1102 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
IST30 1103 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
IST30 1104 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
IST30 1105 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST20 1501 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
IST20 1502 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
IST20 1503 Holistic Health
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
IST20 1504 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
IST20 2501 Professional and Community Engagement
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
IST20 2502 Pluri-Cultural Thai Studies
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
IST20 2503 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
IST20 2504 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)
IST20 2505 Love yourself
 ฮักเจ้าของ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    120 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม    84 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 1101 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
CAT11 1102 Calculus
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
CAT11 1103 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
CAT11 1104 Applied physics for Aviation
 ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 1105 Probability and Statistics
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3 (3-0-6)
CAT11 1106 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
CAT11 1107 Aviation Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2108 Aerodynamics and Principle of Flight
 อากาศพลศาสตร์และหลักการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2109 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
CAT11 2110 Principles of Aviation Psychology
 หลักจิตวิทยาการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2111 Chemistry in Aviation
 เคมีด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2112 Data Analysis and Decision Making
 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
CAT11 2113 Aviation and Environment
 การบินและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
CAT11 2114 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
CAT11 4115 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการการบิน    39 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 1201 Aviation Technical English
 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 1202 Air Transport System
 ระบบการขนส่งทางอากาศ
2 (2-0-4)
CAT11 1203 Basic Knowledge of Aerodrome
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสนามบิน
2 (2-0-4)
CAT11 2204 Civil Air Laws and Regulations
 กฎหมายและข้อบังคับการบินพลเรือน
3 (3-0-6)
CAT11 2205 Air Traffic Services and Navigation
 การบริการจราจรทางอากาศและการเดินอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 2206 Airline Business Foundations
 พื้นฐานธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 2207 Aircraft Structures, Equipment and Furnishings
  โครงสร้างและอุปกรณ์ในห้องโดยสารอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 2208 Fundamental of Logistics and Supply Chain
  โลจิสติกส์เบื้องต้นและโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
CAT11 2209 Fundamental of Aircraft Systems
 พื้นฐานระบบอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 2210 Aviation Safety and Security
 นิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย
3 (3-0-6)
CAT11 2211 Principles of Air Cargo Management
 หลักเบื้องต้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 2212 Principles of Airport Management
 หลักการจัดการและการบริหารท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3213 Aeronautical Information Service
 การบริการข่าวสารการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 3214 Quality Management in Aviation
 การจัดการคุณภาพด้านการบิน
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาโท    36 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาโทการจราจรทางอากาศ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 3301 Aerodrome Control Operation
 หลักการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน
2 (2-0-4)
CAT11 3302 Aerodrome Control Simulation
 ปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบิน
6 (0-18-6)
CAT11 3303 Approach Control Procedural Operation
 หลักการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยวิธีปฏิบัติ
2 (2-0-4)
CAT11 3304 Approach Control Procedural Simulation
 ปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยวิธีปฏิบัติ
6 (0-18-6)
CAT11 3305 Safety in Air Traffic Services
 นิรภัยในการบริการจราจรทางอากาศ
2 (2-0-4)
CAT11 3306 Area Control Procedural Operation
 หลักการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน
2 (2-0-4)
CAT11 3307 Area Control Procedural Simulation
 ปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน
6 (0-18-6)
CAT11 3308 Human Factors in Air Traffic Control
 ปัจจัยมนุษย์ในการควบคุมจราจรทางอากาศ
2 (2-0-4)
CAT11 4309 Approach Control Surveillance Operation
 หลักการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยระบบติดตามอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 4310 Approach Control Surveillance Simulation
 ปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินด้วยระบบติดตามอากาศยาน
6 (0-18-6)

 2.2.2 วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 3401 Air Cargo Agency and Freight Forwarder
 ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 3402 Air Cargo Rules and Regulations
 กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 3403 Aircraft and Unit Loading Devices
 อากาศยานและอุปกรณ์ส่วนควบ
3 (3-0-6)
CAT11 3404 Air Cargo Operations
 การดำเนินการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 3405 Air Cargo Marketing
 การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 3406 Dangerous Goods Regulations
 กฎการจัดการสินค้าอันตราย
3 (3-0-6)
CAT11 3407 Load Control
 การกระจายและการควบคุมน้ำหนัก
3 (3-0-6)
CAT11 3408 Customs Formalities for Air Cargo
 พิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 3409 Air Cargo Security
 มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2 (2-0-4)
CAT11 3505 Air Transport Economics
 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 4410 Air Cargo Assurance
 ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2 (2-0-4)
CAT11 4411 Human Factor for Aviation Personnel
 ปัจจัยมนุษย์สำหรับบุคลากรด้านการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 4412 Cargo Proration
 การตกลงส่วนแบ่งรายได้
3 (3-0-6)

 2.2.3 วิชาโทการท่าอากาศยาน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 3501 Aviation Forecasting
 การพยากรณ์การบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3502 Airport Rules and Regulations
 กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3503 Airport Operation and Management
 การจัดการและการดำเนินการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3504 Airport Safety
 ความปลอดภัยท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3505 Air Transport Economics
 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 3506 Airport Systems and Functions
 ระบบและงานท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3507 Airport Facilitation
 การอำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3508 Airport Commercial Management
 การจัดการท่าอากาศยานในเชิงพาณิชย์
3 (3-0-6)
CAT11 3509 Airport Security
 มาตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3510 Airport environmental and sustainability
 การพัฒนาท่าอากาศยานและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
CAT11 4411 Human Factor for Aviation Personnel
 ปัจจัยมนุษย์สำหรับบุคลากรด้านการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 4511 Airport Master Plan and Infrastructure
 การวางแผนหลักท่าอากาศยานและการจัดสาธารณูปโภค
3 (3-0-6)
CAT11 4512 Innovation in Aviation Technology
 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 4513 Airport Capacity Development
 การพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)

 2.2.4 วิชาโทโลจิสติกส์การบิน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 3501 Aviation Forecasting
 การพยากรณ์การบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3601 Aviation Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3602 Warehouse and Inventory Management
 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
CAT11 3603 Transportation and Distribution Management
 การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
3 (3-0-6)
CAT11 3604 Import, Export and Customs Formalities
 การนำเข้า การส่งออกและพิธีการศุลกากร
3 (3-0-6)
CAT11 3605 Marketing and Customer Services in Aviation Logistics
 การตลาดและการบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์การบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3606 Multimodal Transport
 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3 (3-0-6)
CAT11 3607 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
 ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัย
2 (2-0-4)
CAT11 3608 Internet of Things for Aviation Logistics
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโลจิสติกส์การบิน
2 (2-0-4)
CAT11 3609 Supply Chain Risk Management in Aviation
 การจัดการความเสี่ยงโซ่อุปทานด้านการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3707 Network, Fleet and Schedule Planning
 เครือข่าย ฝูงบินและการวางแผนตารางการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4610 Project Cargo Management
 การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ
2 (2-0-4)
CAT11 4611 Aviation Logistics Strategy and Planning Management
 กลยุทธ์และการวางแผนโลจิสติกส์การบิน
3 (3-0-6)

 2.2.5 วิชาโทธุรกิจสายการบิน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 3501 Aviation Forecasting
 การพยากรณ์การบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3505 Air Transport Economics
 เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
CAT11 3701 Airline Sales and Marketing
 การขายและการตลาดสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3702 Ground Operation Services Management
 การจัดการการดำเนินงานภาคพื้นสายการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 3703 Airline Customer Services
 การบริการลูกค้าสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3704 Airline Business Model and Partnership
 รูปแบบธุรกิจและพันธมิตรสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3705 Airline Security
 มาตรการรักษาความปลอดภัยสายการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 3706 In-flight Services Management
 การจัดการงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
CAT11 3707 Network, Fleet and Schedule Planning
 เครือข่าย ฝูงบินและการวางแผนตารางการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4411 Human Factor for Aviation Personnel
 ปัจจัยมนุษย์สำหรับบุคลากรด้านการบิน
2 (2-0-4)
CAT11 4708 Human Capital Management for Airline Business
 การจัดการทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4709 Digital Commerce for Airline Business
 การพาณิชย์ดิจิทัลสำหรับธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
CAT11 4710 Airline Revenue Management
 การจัดการรายได้ของสายการบิน
3 (3-0-6)

 2.2.6 วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 3801 Aircraft Maintenance Management
 ระบบการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3802 Aircraft Materials and Hardware
 วัสดุและอุปกรณ์อากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3803 Aircraft Materials and Hardware Workshop
 ปฏิบัติการงานวัสดุและอุปกรณ์อากาศยาน
1 (0-3-1)
CAT11 3804 Basic Maintenance Practices
 งานซ่อมบำรุงพื้นฐาน
2 (2-0-4)
CAT11 3805 Basic Maintenance Practices Workshop
 ปฏิบัติการงานซ่อมบำรุงพื้นฐาน
1 (0-3-1)
CAT11 3806 Aircraft Instrument and Avionics Systems
 ระบบเครื่องวัดและเอวิโอนิกส์ในอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3807 Aircraft Piston Engines
 เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3808 Aircraft Piston Engines Workshop
 ปฏิบัติการเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
1 (0-3-1)
CAT11 3809 Aircraft Propellers
 ใบพัดอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3810 Aircraft Propellers Workshop
 ปฏิบัติการใบพัดอากาศยาน
1 (0-3-1)
CAT11 3811 Aircraft Utilities Systems
 ระบบยูทิลิตีในอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT11 3812 Aircraft Landing Gear, Hydraulic, Pneumatic Systems
 ระบบฐานล้อ ไฮดรอลิก และนิวเมติกในอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3813 Aircraft Landing Gear, Hydraulic, Pneumatic System Workshop
 ปฏิบัติการระบบฐานล้อ ไฮดรอลิก และนิวเมติกในอากาศยาน
1 (0-3-1)
CAT11 3814 Electrical, Electronics, and Digital for Aeroplane Mechanics
 ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลสำหรับช่างอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 3815 Electrical, Electronics, and Digital for Aeroplane Mechanics Laboratory
 ปฏิบัติการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัลสำหรับช่างอากาศยาน
1 (0-3-1)
CAT11 4816 Gas Turbine Engines
 เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
2 (2-0-4)
CAT11 4817 Gas Turbine Engines Workshop
 ปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
1 (0-3-1)
CAT11 4818 Small Airplane Type Training
 การฝึกอบรมเครื่องบินเล็กเฉพาะแบบ
3 (3-0-6)
CAT11 4819 Aircraft Maintenance Practices
 งานบำรุงรักษาอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT11 4820 Aircraft Maintenance Practices Workshop
 ปฏิบัติการงานบำรุงรักษาอากาศยาน
1 (0-3-1)

 3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT11 4901 Pre-cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
CAT11 4902 Cooperative Education I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-108)
CAT11 4903 Cooperative Education II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-108)
CAT11 4904 Cooperative Education III
 สหกิจศึกษา 3
8 (0-0-108)
CAT11 4905 Special Problems in Aviation Science
 ปัญหาเฉพาะเรื่องด้านวิทยาการการบิน
9 (0-0-0)

 4. หมวดวิชาเลือกเสรี    9 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113