โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202108 Digital Literacy
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
202109 Use of Application Programs for Learning
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
202201 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
202202 Citizenship and Global Citizens
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
202203 Man, Society and Environment
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
202205 Man, Economy and Development
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
213101 English for Communication I
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 English for Communication II
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202111 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 Holistic Health
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 Professional and Community Engagement
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202324 Pluri-Cultural Thai Studies
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202373 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    123 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม    72 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
980101 Physical Science
 วิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
980102 Principle of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
980201 Aviation Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน
3 (3-0-6)
980202 Airline and Air Cargo Management
 การจัดการสายการบินและสินค้า
3 (3-0-6)
980203 Principle of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
980204 Operation Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
980205 Principles of Accounting and Finance
 หลักการบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
980206 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
980207 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
980208 Information System for Management
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)

 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
921210 Basic Knowledge of Aerodrome
 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสนามบิน
3 (3-0-6)
921211 Civil Aviation Authority
 องค์การกำกับดูแลกิจการพลเรือน
2 (2-0-4)
960301 Aviation Technical English I
 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 1
3 (3-0-6)
960302 Aviation Technical English II
 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 2
3 (3-0-6)
970303 Air Legislations
 กฎหมายการเดินอากาศ
3 (3-0-6)
970304 Principles of Flight
 หลักการบิน
3 (3-0-6)
970305 Air Traffic Services
 การบริการจราจรทางอากาศ
2 (2-0-4)
970306 Air Navigation
 การเดินอากาศ
2 (2-0-4)
970307 Aviation Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาการบิน
3 (3-0-6)
980308 Air Transport System
 ระบบการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
980309 Aviation Safety
 นิรภัยการบิน
3 (3-0-6)
980310 Aviation and Environment
 การบินและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2.1.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาทดแทน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
981591 Special Problems in Air Cargo Management I
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1
3 (2-3-4)
981592 Special Problems in Air Cargo Management II
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 2
3 (2-3-4)
981593 Advanced Topics in Air Cargo Management
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
999991 Pre-cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
999992 Cooperative Education I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
999993 Cooperative Education II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-108)
999994 Cooperative Education III
 สหกิจศึกษา 3
8 (0-0-108)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    51 หน่วยกิต
 2.2.1 รายวิชาเอกบังคับ    39 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
981401 Principles of Air Cargo Management
 หลักเบื้องต้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981402 Fundamental of Logistics
 โลจิสติกส์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
981403 Air Cargo Rules and Regulations
 กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981405 Air Cargo Marketing
 การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981406 Custom Formalities and Cargo Acceptance
 พิธีการศุลกากรและการรับสินค้า
3 (3-0-6)
981407 Cargo Proration
 การตกลงส่วนแบ่งรายได้
3 (3-0-6)
981409 Air Cargo Security
 มาตรการป้องกันด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
2 (2-0-4)
981410 Aircraft and Unit Loading Devices
 อากาศยานและอุปกรณ์ส่วนควบ
3 (3-0-6)
981411 Load Control
 การกระจายและการควบคุมน้ำหนัก
3 (3-0-6)
981412 Dangerous Goods Regulations I
 กฎการจัดการสินค้าอันตราย 1
2 (2-0-4)
981413 Dangerous Goods Regulations II
 กฎการจัดการสินค้าอันตราย 2
2 (2-0-4)
981414 Air Cargo Operations
 การปฏิบัติการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981415 Air Cargo Information Technologies
 เทคโนโลยีด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
984416 Air Cargo Agency and Forwarder
 ตัวแทนผู้ส่งออกสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)

 2.2.2 รายวิชาเอกเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
973507 Air Traffic Forecasting
 การพยากรณ์จราจรทางอากาศ
3 (3-0-6)
973508 Aeronautical Telecommunications
 การบริการโทรคมนาคมการบิน
3 (3-0-6)
981408 Air Carrier Passenger and Cargo Management
 การจัดการการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
3 (3-0-6)
981501 Cargo Interline Accounting and Control
 การเงินและการบัญชีด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและการควบคุม
3 (3-0-6)
981503 Scheduling Management
 การจัดการตารางการบิน
3 (3-0-6)
981505 Integrated Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ประยุกต์
3 (3-0-6)
981506 Principles of Sea Freight
 หลักการการขนส่งสินค้าทางทะเล
3 (3-0-6)
981507 Human Factor and Error in Air Cargo
 มนุษย์ปัจจัยด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3 (3-0-6)
981508 Sea Freight Operation
 ปฏิบัติการการขนส่งสินค้าทางทะเล
3 (3-0-6)
981509 Airline Ramp Service
 การบริการหลุมจอดสายการบิน
3 (3-0-6)
982511 Geography of Tourism
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
982512 Principle and Procedures of Tour Management
 หลักและวิธีการจัดการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
982513 Principle of Public Relations
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
982514 Warehouse and Inventory Management
 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
982515 International Trading
 การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
2 (2-0-4)
982516 Airline Customer Services
 การบริการลูกค้าสายการบิน
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    9 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113