โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : การจัดการท่าอากาศยาน
 สาขาวิชา : การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
951101 Use of Computer and Information
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
951102 Thinking for Development
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
953103 Man and Culture
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
954104 Globalization
 โลกาภิวัฒน์
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
951105 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
951106 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
953107 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
953108 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
953109 English V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
951110 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
953111 Man and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
953112 Man and Technology
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
951113 Sport and Recreation
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-3)
951114 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
951115 Law in daily life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
951116 Religion for Life
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
951117 Buddhadhamma
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
951118 Modern Management
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
951119 Technopreneur
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
951120 Pluri-Cultural Thai Studies
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
951121 Philosophy of Education and Working
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    118 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม    67 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
980101 Physical Science
 วิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)
980102 Principle of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
980201 Aviation Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน
3 (3-0-6)
980202 Airline and Air Cargo Management
 การจัดการสายการบินและสินค้า
3 (3-0-6)
980203 Principle of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
980204 Operation Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
980205 Principles of Accounting and Finance
 หลักการบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
980206 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
980207 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
980208 Information System for Management
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)

 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
960301 Aviation Technical English I
 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 1
3 (3-0-6)
960302 Aviation Technical English II
 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน 2
3 (3-0-6)
970303 Air Legislations
 กฎหมายการเดินอากาศ
3 (3-0-6)
970304 Principles of Flight
 หลักการบิน
3 (3-0-6)
970305 Air Traffic Services
 การบริการจราจรทางอากาศ
2 (2-0-4)
970306 Air Navigation
 การเดินอากาศ
2 (2-0-4)
970307 Aviation Meteorology
 อุตุนิยมวิทยาการบิน
3 (3-0-6)
980308 Air Transport System
 ระบบการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
980309 Aviation Safety
 นิรภัยการบิน
3 (3-0-6)
980310 Aviation and Environment
 การบินและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2.1.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาทดแทน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
982591 Special Problems in Airport Management I
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการท่าอากาศยาน 1
3 (2-3-4)
982592 Special Problems in Airport Management II
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางการจัดการท่าอากาศยาน 2
3 (2-3-4)
982593 Advanced Topics in Airport Management
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางการจัดการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
999991 Pre-cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
999992 Cooperative Education I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
999993 Cooperative Education II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-108)
999994 Cooperative Education III
 สหกิจศึกษา 3
8 (0-0-108)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก    51 หน่วยกิต
 2.2.1 รายวิชาเอกบังคับ    39 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
982401 Aviation Forecasting
 การพยากรณ์ด้านการบิน
3 (3-0-6)
982402 Air Transport Business
 ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
982403 Principles of Airport Management
 หลักการจัดการและการบริหารท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982404 Airport Organizations and Administration
 องค์การและการบริหารท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982405 Airport Rules and Regulations
 กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982406 Airport Systems and Functions
 ระบบและงานท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982407 Airport Operation Management
 การจัดการและปฏิบัติการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982408 Airport Facilitations
 การอำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982409 Airport Commercial Management
 การจัดการท่าอากาศยานในเชิงพาณิชย์
3 (3-0-6)
982410 Airline Passenger Service
 การให้บริการผู้โดยสารของสายการบิน
3 (3-0-6)
982411 Airport Safety
 ความปลอดภัยท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
982412 Airport Information Technology Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
982413 Working Safety
 มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
982414 Safety Management System
 ระบบการจัดการความปลอดภัย
2 (2-0-4)

 2.2.2 รายวิชาเอกเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
963501 English Language Proficiency for Air Traffic Service
 ภาษาอังกฤษระดับ 4 สำหรับผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ
4 (3-3-8)
981410 Aircraft and Unit Loading Devices
 อากาศยานและอุปกรณ์ส่วนควบ
3 (3-0-6)
981411 Load Control
 การกระจายและการควบคุมน้ำหนัก
3 (3-0-6)
981503 Scheduling Management
 การจัดการตารางการบิน
3 (3-0-6)
981509 Airline Ramp Service
 การบริการหลุมจอดสายการบิน
3 (3-0-6)
982501 Airport Master Plan and Infrastructure
 การวางแผนหลักท่าอากาศยานและการจัดสาธารณูปโภค
3 (3-0-6)
982502 Airport Security
 มาตรการความปลอดภัยท่าอากาศยาน
2 (2-0-4)
982503 Airport Finance
 การเงินและการคลังท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982504 Airport Restricted Area Management
 การจัดการพื้นที่ควบคุมท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982505 Airport Strategic Planning and Management
 การจัดการแผนกลยุทธ์ท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982506 Aviation Law for Management
 กฎหมายการบินเพื่อการบริหาร
2 (2-0-4)
982507 Airline Business
 ธุรกิจสายการบิน
3 (3-0-6)
982508 Airline Ticket Reservations
 การจองตั๋วโดยสารสายการบิน
3 (3-0-6)
982509 Human Factor and Error in Airport
 มนุษย์ปัจจัยด้านการจัดการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
982510 Flight Operation Management
 การบริหารการจัดการเที่ยวบิน
3 (3-0-6)
982511 Geography of Tourism
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
982512 Principle and Procedures of Tour Management
 หลักและวิธีการจัดการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
982513 Principle of Public Relations
 หลักการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    9 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113