โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาบริหารการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : การจัดการการบิน
 สาขาวิชา : การจัดการการบิน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST20 1001 Digital Literacy
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
IST20 1002 Use of Application Programs for Learning
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
IST20 1003 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
IST20 1004 Citizenship and Global Citizens
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
IST20 2001 Man, Society and Environment
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
IST20 2002 Man, Economy and Development
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST30 1101 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
IST30 1102 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
IST30 1103 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
IST30 1104 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
IST30 1105 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST20 1501 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
IST20 1502 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
IST20 1503 Holistic Health
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
IST20 1504 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
IST20 2501 Professional and Community Engagement
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
IST20 2502 Pluri-Cultural Thai Studies
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
IST20 2503 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
IST20 2504 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)
IST20 2505 Love yourself
 ฮักเจ้าของ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    124 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT21 1101 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
CAT21 1102 Fundamental Physics
 ฟิสิกส์พื้นฐาน
4 (4-0-8)
CAT21 1103 Fundamental Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1 (0-3-2)
CAT21 1104 Basic Aerodynamics
 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
CAT21 1105 Electrical Fundamentals
 พื้นฐานไฟฟ้า
2 (2-0-4)
CAT21 1106 Electrical Fundamentals Laboratory
 ปฏิบัติการพื้นฐานไฟฟ้า
1 (0-3-2)

 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT21 1107 Introduction to Industrial Management in Aircraft Technology
 การจัดการอุตสาหกรรมเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีอากาศยาน
1 (1-0-2)
CAT21 1108 Introduction to Industrial Management in Aircraft Technology Workshop
 ปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรมเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีอากาศยาน
1 (0-2-1)
CAT21 1109 Information Technology and Data Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารข้อมูล
1 (1-0-2)
CAT21 1110 Information Technology and Data Management Laboratory
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารข้อมูล
2 (0-4-2)
CAT21 1111 Safety and Occupational Health in Aircraft Industy
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอากาศยาน
1 (1-0-2)
CAT21 1112 Safety and Occupational Health in Aircraft Industry Workshops
 ปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอากาศยาน
1 (0-3-2)
CAT21 1113 Aircraft Materials and Hardware 1
 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์ 1
3 (3-0-6)
CAT21 1114 Aircraft Materials and Hardware Workshops 1
 ปฏิบัติการวัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์ 1
3 (3-0-6)
CAT21 1115 Technical Drawings
 การเขียนแบบเทคนิค
3 (3-0-6)
CAT21 1116 Technical Drawings Laboratory
 ปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค
1 (0-3-2)
CAT21 2101 Aircraft Materials and Hardware 2
 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์ 2
3 (3-0-6)
CAT21 2102 Aircraft Materials and Hardware Workshops 2
 ปฏิบัติการวัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์ 2
1 (0-3-2)
CAT21 2103 Fundamental Skills of Aircraft Technology
 พื้นฐานทักษะทางเทคโนโลยีอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT21 2104 Fundamental Skills of Aircraft Technology Workshops
 ปฏิบัติการพื้นฐานทักษะทางเทคโนโลยีอากาศยาน
1 (0-3-2)
CAT21 4101 Personnel Development and Training in Aircraft Technology
 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอากาศยาน
1 (1-0-2)
CAT21 4102 Personnel Development and Training in Aircraft Technology Workshop
 ปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอากาศยาน
1 (1-0-2)

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    75 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา    71 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.2.1.1 วิชาชีพบังคับ    63 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT21 1301 Dimensional Metrology
 มาตรวิทยาเชิงมิติ
2 (0-4-2)
CAT21 2301 Engineering Statistic
 สถิติวิศวกรรม
3 (3-0-6)
CAT21 2302 Machinist Theory
 ทฤษฎีเครื่องมือกล
2 (2-0-4)
CAT21 2303 Workshop Practice
 การฝึกงานโรงงาน
3 (0-9-5)
CAT21 2304 Engineering Mechanics
 กลศาสตร์วิศวกรรม
3 (3-0-6)
CAT21 2305 Aircraft Manufacturing Process
 กระบวนการวิธีผลิตอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT21 2306 Computer Numerical Control 1
 เครื่องจักรซีเอ็นซี 1
3 (0-6-3)
CAT21 2307 Mechanics of Materials
 กลศาสตร์วัสดุ
3 (3-0-6)
CAT21 2308 Aircraft Sheet Metal Fabrication
 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อากาศยานจากแผ่นโลหะ
3 (0-6-3)
CAT21 2309 Computer-Aided Design Application
 การประยุกต์การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3 (0-6-3)
CAT21 3301 Computer Numerical Control 2
 เครื่องจักรซีเอ็นซี 2
3 (0-6-3)
CAT21 3302 Production and Operation Management 1
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 1
2 (2-0-4)
CAT21 3303 Material Testing
 การทดสอบวัสดุ
2 (2-0-4)
CAT21 3304 Material Testing Laboratory
 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1 (0-3-2)
CAT21 3305 Computer-Aided Manufacturing Application
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
2 (0-6-3)
CAT21 3306 Pneumatic and Hydraulic Systems
 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
2 (2-0-4)
CAT21 3307 Pneumatic and Hydraulic Systems Laboratory
 ปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
1 (0-2-1)
CAT21 3308 Production and Operation Management 2
 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 2
2 (2-0-4)
CAT21 3309 Computer-Aided Engineering Application
 การประยุกต์วิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2 (0-4-2)
CAT21 3310 Nondestructive Testing
 การทดสอบโดยไม่ทำลาย
2 (2-0-4)
CAT21 3311 Nondestructive Testing Laboratory
 ปฏิบัติการทดสอบโดยไม่ทำลาย
2 (0-4-2)
CAT21 3312 Aircraft Composites
 วัสดุประกอบสำหรับอากาศยาน
2 (2-0-4)
CAT21 3313 Aircraft Composites Laboratory
 ปฏิบัติการวัสดุประกอบสำหรับอากาศยาน
3 (0-6-3)
CAT21 3314 Lean Manufacturing and Management
 การบริหารและการผลิตแบบลีน
2 (2-0-4)
CAT21 4301 Automation in Manufacturing
 การควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
2 (2-0-4)
CAT21 4302 Automation in Manufacturing Laboratory
 ปฏิบัติการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ
2 (0-6-3)
CAT21 4303 Quality Assurance and Control
 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
3 (3-0-6)

 2.2.1.2 วิชาชีพเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT21 3315 Mechanical Design
 การออกแบบเครื่องกล
3 (3-0-6)
CAT21 3316 Maintenance Engineering
 วิศวกรรมบำรุงรักษา
3 (3-0-6)
CAT21 3317 Jig and Fixture Design
 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
2 (2-0-4)
CAT21 4304 Environmental Engineering and Management System
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ
3 (3-0-6)
CAT21 4305 Industrial and Hazardous Waste Control
 การควบคุมของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย
3 (3-0-6)
CAT21 4306 Materials Failure Analysis
 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
3 (3-0-6)
CAT21 4307 Design and Analysis of Experiment for Aviation Industries
 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองสำหรับอุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)
CAT21 4308 Industrial and Aviation Law
 กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายการบิน
3 (3-0-6)
CAT21 4309 Special Topics in Aircraft Parts Manufacturing Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
3 (3-0-6)
CAT21 4310 Special Topics in Industrial Management Technology
 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
CAT21 4311 Ultrasonic Testing
 การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง
3 (1-4-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT21 4312 Study Project
 โครงงานศึกษา
4 (0-12-6)

 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
CAT21 4501 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
CAT21 4502 Cooperative Education for Aircraft Technology
 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีอากาศยาน
8 (0-35-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    8 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113