โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาบริหารการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : การจัดการการบิน
 สาขาวิชา : การจัดการการบิน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST20 1001 Digital Literacy
 การรู้ดิจิทัล
2 (2-0-4)
IST20 1002 Use of Application Programs for Learning
 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
1 (0-2-1)
IST20 1003 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
IST20 1004 Citizenship and Global Citizens
 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
IST20 2001 Man, Society and Environment
 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
IST20 2002 Man, Economy and Development
 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST30 1101 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
IST30 1102 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
IST30 1103 English for Academic Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
IST30 1104 English for Specific Purposes
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
IST30 1105 English for Careers
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IST20 1501 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
IST20 1502 Art Appreciation
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
IST20 1503 Holistic Health
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
IST20 1504 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
IST20 2501 Professional and Community Engagement
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
IST20 2502 Pluri-Cultural Thai Studies
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
IST20 2503 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
IST20 2504 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)
IST20 2505 Love yourself
 ฮักเจ้าของ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ    124 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    40 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    15 หน่วยกิต
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
980201 Aviation Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน
3 (3-0-6)
980202 Airline and Air Cargo Management
 การจัดการสายการบินและสินค้า
3 (3-0-6)
980203 Principle of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
980204 Operation Research
 การวิจัยดำเนินงาน
3 (3-0-6)
980205 Principles of Accounting and Finance
 หลักการบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
980206 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
980207 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
980208 Information System for Management
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน    75 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา    71 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.2.1.1 วิชาชีพบังคับ    63 หน่วยกิต
 2.2.1.2 วิชาชีพเลือก    8 หน่วยกิต
 2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน    4 หน่วยกิต
 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน    9 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    8 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113