โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาวิทยาการการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : วิชาโทธุรกิจสายการบิน
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการบินบัณฑิต

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    45 หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    123 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    61 หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    18 หน่วยกิต
 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ    18 หน่วยกิต
 2.1.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานกิจการบิน    25 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113