หลักสูตรที่เปิดสอน
    หน่วยงาน 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  หลักสูตร : การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ   
  การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ1764 2.00
  การจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ1704 2.00
  หลักสูตร : การจัดการท่าอากาศยาน   
  การจัดการท่าอากาศยาน1764 2.00
  การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน1654 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการบิน   
  การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ1654 2.00
  หลักสูตร : การจัดการเทคโนโลยีการบิน   
  การจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ1012 2.00
  การจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน1012 2.00
  การจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน1704 2.00
  หลักสูตร : วิทยาการการบิน   
  วิทยาการการบิน1764 2.00
  วิทยาการการบิน วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ1764 2.00
  วิทยาการการบิน วิชาโทการท่าอากาศยาน1042 2.00
  วิทยาการการบิน วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ1042 2.00
  วิทยาการการบิน วิชาโทโลจิสติกส์การบิน02 2.00
  วิทยาการการบิน วิชาโทธุรกิจสายการบิน02 2.00
  วิทยาการการบิน วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน1762 2.00
  หลักสูตร : วิชาโทการท่าอากาศยาน   
  วิทยาการการบิน วิชาโทการท่าอากาศยาน1764 2.00
  หลักสูตร : วิชาโทโลจิสติกส์การบิน   
  วิทยาการการบิน วิชาโทโลจิสติกส์การบิน1764 2.00
  หลักสูตร : วิชาโทธุรกิจสายการบิน   
  เทคโนโลยีการบินบัณฑิต1064 2.00
  วิทยาการการบิน วิชาโทธุรกิจสายการบิน1764 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง   
  หลักสูตร : การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ   
  การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ1082 2.00
  การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ1012 2.00
  หลักสูตร : การจัดการท่าอากาศยาน   
  การจัดการท่าอากาศยาน1082 2.00
  การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน1012 2.00
  หลักสูตร : การจัดการการบิน   
  การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ1012 2.00
  การจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน1012 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  หลักสูตร : การจัดการการบิน   
  การจัดการการบิน02 3.00
  การจัดการการบิน (แผน ก)542 3.00
  การจัดการการบิน (แผน ข)542 3.00
  การจัดการการบิน (แผน ก (2))542 3.00
  การจัดการการบิน (แผน ก (2))542 3.00
  การจัดการการบิน (แผน ข)542 3.00
  การจัดการการบิน02 3.00
   การจัดการการบิน (แผน ข)542 3.00
  การจัดการการบิน02 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113