ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดระยะเวลากรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับนักศึกษาจบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2563และ2/2563 ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563 ที่ยังไม่ได้รับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคาร (เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร) ในระบบ REG (ประวัตินักศึกษา) ให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2564
 2.ประกาศ กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียน(ส่วนต่าง)นักศึกษาทุน กยศ / กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุน กยศ. ครั้งที่ 3 และทุน กรอ. ครั้งที่ 2 ที่ผ่านการพิจารณา และยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และจำนวนเงินที่ต้องชำระ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (ตามลิงค์ที่แนบ) และนำไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 มิถุนายน 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2564
 3.กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2564
 4.เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรภาคปกติ และเทียบโอน(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดตามมาตรการเฝ้าระวัง และเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันการบินพลเรือน จึงได้เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 6.หลักสูตร AT-AE/AT-AI จบ ภาค 2/2563 รับTranscript ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน (AT) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถติดต่อรับTranscript ฉบับสมบูรณ์ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2564
 7.ประกาศฯ ให้นักศึกษามีภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
 8.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113