ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง กลางภาค 3/2566(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบกลางภาค 3/2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สอบภายหลัง และติดต่อ กองวิชา/อาจารย์ประจำวิชา เพื่อดำเนินการต่อไป
ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง คลิก ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2567
 2.กำหนดการยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2566(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2566 โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคสุดท้าย หรือรักษาสถานะภาพเพื่อแก้เกรด หรือออกสหกิจศึกษา ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบแจ้งจบการศึกษาเท่านั้น!!

>>>>> คู่มือการแจ้งจบการศึกษาออนไลน์

การอัพโหลดรูปชุดครุย เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ให้กำหนดขนาดดังนี้ 350*465 pixels

>>>>> โปรแกรมปรับขนาดรูป

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567 ด่วน!!
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2567
 3.กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ ภาคเรียนที่ 3/2566(ด่วนที่สุด)
หลักสูตร ปริญญาตรี ,ปริญญาตรี (เทียบโอน) ,ปริญญาโท หลักสูตร AT-AE และหลักสูตร AST

งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 26 เมษายน 2567

นักศึกษาสามารถ scan QR Code ชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน (REG) ได้ที่เมนู
ผลการลงทะเบียน > ใบแจ้งการชำระเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2567
 4.ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน(ด่วนที่สุด)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/นักเรียน/นักศึกษา/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้ประกอบการฯ/ผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มาติดต่อตามภารกิจกับสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน "แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"
ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2567
 5.ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง ปลายภาค 2/2566(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค 2/2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สอบภายหลัง และติดต่อ กองวิชา/อาจารย์ประจำวิชา เพื่อดำเนินการต่อไป
ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง คลิก ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2567
 6.ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรสามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2565 ที่ มทส. สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2567
 7.ประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สถาบันการบินพลเรือน (แผนกทะเบียนและวัดผล) ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 23 -24 ธันวาคม 2566 โดยให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 15 ต.ค. 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่ได้แจ้งความประสงค์และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อดังนี้
<<รายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน>>
หากสงสัยติดต่อสอบถาม 02 272 5741-4 ต่อ 3624
หรือ E-mail : registrar@catc.or.th
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์ฯโดยด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2566
 8.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2565 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2565 สามารถแจ้งติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2566
 9.ประกาศกำหนดการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียม เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เตรียมวิศวกรรมการบิน ภาค2/2566(ด่วนที่สุด)
<กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 >
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2566
 10.แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา CAT11 2205 Air Traffic Service and Navigation เพื่อทราบ(ด่วนที่สุด)
1. การเรียนตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงสอบกลางภาค ให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มาเรียนรวมกัน ในทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ (CATC 5)
2. การเรียนหลังจากสอบการภาคถึงสอบปลายภาคให้เรียนตามตารางเรียนปกติ คือ เรียนในวันอาทิตย์ 2 กลุ่ม เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ตามห้องที่ระบุไว้ในตารางเรียน
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2566
 11.ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และเทียบโอน) สถาบัน การบินพลเรือน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
<<ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา>>
ติดตามประกาศและข้อมูลได้ที่เพจงานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
<<งานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน>>
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 12.เอกสารประกอบการรายงานตัว

ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา

หนังสือสัญญา

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกาย

หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2567
 13.แบบฟอร์มแผนกทะเบียนและวัดผล
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา
แบบลงทะเบียนเรียน
คำร้องขอลงทะเบียนเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด(ตรี)
แบบถอนรายวิชา
คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำเรียนซ้ำ(นายช่างภาคพื้นดิน)
คำร้องขอลาพักการศึกษา(ตรี)
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับหลักสูตรขั้นมูลฐาน
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี
ใบมอบฉันทะ
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม
โทร. 02-272-5741 -4 ต่อ 3620
E-mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113