ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาลดรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ดำเนินการลดรายวิชาภาคการศึกาที่ 1/2564 ภายในกำหนดระยะเวลา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคาร (เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร) ในระบบ REG (ประวัตินักศึกษา) ให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2564
 2.การรับใบเสร็จรับเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการรับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อนำไปเบิก สำหรับบุตรข้าราชการ ให้นักศึกษาแจ้ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ ที่ใช้ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ E-Mail : finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2564
 3.ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563 สามรถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร MM/ACM/APM/AEE สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่แผนกทะเบียนและวัดผล
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2564
 4.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI และหลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)
หลักสูตร AT-AE/AT-AI ที่จบในภาคการศึกษาที่ 3/2563 และหลักสูตร AMEL ที่จบในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถติดต่อรับTranscript ฉบับสมบูรณ์ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สามารถคลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1.AT-AE
2.
AT-AI
3.
AMEL
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2564
 5.กำหนดชำระเงิน สำหรับ นศ.ผ่อนผัน งวดที่ 2(ด่วนที่สุด)
ด้วยกำหนดสถาบันฯ เรื่องการชำระเงินผ่อนผันค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 งวดที่ 2 กำหนดให้ชำระเงินภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ให้นักศึกษาผ่อนผัน ปฏิบัติดังนี้
1.นักศึกษาดูรายชื่อและจำนวนเงินตามไฟล์รายชื่อที่แนบ
2.นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ท้ายตารางรายชื่อ
3.นักศึกษากรอก ชื่อ-นามสกุล ,รหัสนักศึกษา และจำนวนเงินที่ต้องชำระ ตามตาราง ลงในแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน
4.นักศึกษานำใบแจ้งการชำระเงิน พร้อมเงินสด ไปชำระเงินที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
5.หากนักศึกษาชำระเงินไม่ครบถ้วนตามตารางให้นักศึกษาติดต่อแผนกการเงินโดยเร็วที่สุด หากเลยกำหนดวันชำระ สถาบันฯ จะดำเนินคิดค่าปรับชำระเงินล่าช้า เป็นกรณีไป
6.กรณีจำนวนเงินไม่ถูกต้อง หรือ ไม่พบรายชื่อตามตารางแนบ ให้นักศึกษา ติดต่อแผนกการเงิน ที่ E-Mail : Finance_CATC@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2564
 6.ประกาศตารางสอบกลางภาค 1/2564(ด่วนที่สุด)
แจ้งนักศึกษาทุกท่าน ขณะนี้ตารางสอบกลางภาค 1/2564 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบวันเวลาสอบให้เรียบร้อย นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้แจ้งกองวิชาที่เป็นผู้ดูแลรายวิชาดังกล่าวต่อไป
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2564
 7.แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 Click>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2564
 8.ประกาศ เรื่อง หนังสือรับรองรอสภา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาค 3/2563 หลักสูตรปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ที่ขอหนังสือรับรองรอสภาไว้ให้ติดต่อรับได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะนักศึกษาที่ขอไว้ และนำรูปถ่ายชุดสูทติดมาด้วย)
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2564
 9.ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 ราย ตามรายชื่อแนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2564
 10.การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams(ด่วนที่สุด)
ด้วย สบพ. ได้ดำเนินการจัดหา license การใช้งาน Microsoft Office 365 ให้กับ นศ เพื่อให้ นศ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆ ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย เช่น รหัส นศ : 6412100520 จะได้ username: 6412100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น ในการใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2564
 11.ประกาศนักศึกษาการจัดการบัณฑิต รุ่นรหัส 631(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รุ่นกลุ่ม 631 (BM) ที่ลงเรียน Sec.1 ใหญ่ และยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes ขอให้ลงเรียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes ใน Sec. 7 - 8 ได้
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2564
 12.ประกาศเงื่อนไขในการลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2564(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รหัส 631 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
1)Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204 : English for Specific Purposes section 1-4 และ
2)Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204:English for Specific Purposes section 5-8
หากนักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2564
 13.กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2564
 14.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 15.หลักสูตร AT-AE/AT-AI จบ ภาค 2/2563 รับTranscript ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน (AT) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถติดต่อรับTranscript ฉบับสมบูรณ์ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2564
 16.ประกาศฯ ให้นักศึกษามีภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
 17.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113