ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศตารางเรียนภาค 1/2567 รายวิชา CAT112205 Air Traffic Service and Navigation(ด่วนที่สุด)
ประกาศตารางเรียนภาค 1/2567 รายวิชา CAT112205 Air Traffic Service and Navigation ทั้ง 3 section จะเรียนหัวข้อ Navigation ตั้งแต่วันที่11 มิ.ย. 67 - 23 ก.ค. 67 เวลา 1700-2000น. ห้อง A304 และหัวข้อ Air Traffic Service ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 67 เป็นต้นไป เวลา 1300-1600 น. ห้อง A304 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2567
 2.ประกาศให้นักเรียนและนักศึกษาทำการประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2566(ด่วนที่สุด)
นักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับอนุปริญญา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สามารถทำประเมินอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ค. 2567
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2567
 3.ประกาศกำหนดการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียม เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เตรียมวิศวกรรมการบิน 2567(ด่วนที่สุด)
"กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำ ปีการศึกษา 2567"
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2567
 4.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2566(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 <<รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้าปลายภาคภาคการศึกษาที่ 3/2566>>ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   แผนกทะเบีนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2567
 5.ประกาศรายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2566(ด่วนที่สุด)
ด้วยสถาบันการบินพลเรือนดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และเลขที่นั่งสอบ ดังรายละเอียดดังนี้
รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 13 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 14 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 15 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 16 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 17 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 20 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 21 พ.ค. 2567
ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบสถาบันการบินพลเรือน
หรือเข้าตรวจสอบในระบบREG
หมายเหตุ แก้ไขรายวิชา CAT11 2113 : Aviation and Environment วันที่สอบ 20 พ.ค. 2567 มาเป็น เวลา 09.00-11.00 น.
ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2567
 6.ประกาศ !! นักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนในระบบ REG(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนของกองวิชาวิทยาการการบิน เพื่อจบการศึกษา สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ด่วน!!
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2567
 7.ตารางเรียนตารางสอนภาค 1/2567 อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถนำมาอ้างอิงให้ใช้ได้(ด่วนที่สุด)
ตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ นักศึกษายังไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือใช้งานได้ จนกว่าจะประกาศให้ใช้ได้อีกครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2567
 8.ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง กลางภาค 3/2566(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบกลางภาค 3/2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สอบภายหลัง และติดต่อ กองวิชา/อาจารย์ประจำวิชา เพื่อดำเนินการต่อไป
ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง คลิก ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2567
 9.ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน(ด่วนที่สุด)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/นักเรียน/นักศึกษา/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้ประกอบการฯ/ผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มาติดต่อตามภารกิจกับสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน "แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"
ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2567
 10.ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรสามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2565 ที่ มทส. สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2567
 11.ประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สถาบันการบินพลเรือน (แผนกทะเบียนและวัดผล) ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 23 -24 ธันวาคม 2566 โดยให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 15 ต.ค. 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่ได้แจ้งความประสงค์และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อดังนี้
<<รายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน>>
หากสงสัยติดต่อสอบถาม 02 272 5741-4 ต่อ 3624
หรือ E-mail : registrar@catc.or.th
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์ฯโดยด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2566
 12.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2565 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2565 สามารถแจ้งติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2566
 13.ประกาศให้นักเรียนและนักศึกษาทำการประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2566(ด่วนที่สุด)

2. การเรียนหลังจากสอบการภาคถึงสอบปลายภาคให้เรียนตามตารางเรียนปกติ คือ เรียนในวันอาทิตย์ 2 กลุ่ม เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ตามห้องที่ระบุไว้ในตารางเรียน
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2566
 14.ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และเทียบโอน) สถาบัน การบินพลเรือน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
<<ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา>>
ติดตามประกาศและข้อมูลได้ที่เพจงานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
<<งานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน>>
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 15.เอกสารประกอบการรายงานตัว

ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา

หนังสือสัญญา

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกาย

หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2567
 16.แบบฟอร์มแผนกทะเบียนและวัดผล
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา
แบบลงทะเบียนเรียน
คำร้องขอลงทะเบียนเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด(ตรี)
แบบถอนรายวิชา
คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำเรียนซ้ำ(นายช่างภาคพื้นดิน)
คำร้องขอลาพักการศึกษา(ตรี)
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับหลักสูตรขั้นมูลฐาน
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี
ใบมอบฉันทะ
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม
โทร. 02-272-5741 -4 ต่อ 3620
E-mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113