ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ กำหนดการชำระเงินของนักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และ กยศ. ลักษณะที่ 2 ในภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวน 10 ราย

* กำหนดให้ชำระค่าเล่าเรียนตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 *
ชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์แผนกการเงิน สถาบันการบินพลเรือน

1. 6312102150 นายชานนท์ เสาะแสวงหา
2. 6312102110 นางสาวนาตาลี เชื้อสมัน
3. 6312102670 นายธนบัตร เสนาสวัสดิ์
4. 6312101490 นางสาวสิตานัน อุปยโส
5. 6412102850 นายชยางกูร ทัศนาจุรีสกุล
6. 6412101830 นางสาวณัฐณรีภา อิงศรางกูร ณ อยุธยา
7. 6412101820 นางสาววรินธร อินทร์ค้ำ
8. 6412101780 นายปัณณธร นาคอ่อน
9. 6212102460 นางสาวธรรมพร ผิวพลอยงาม
10. 6312102480 นายรณพีร์ ตรึกตรอง

ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2565
 2.ขอพบด่วน(ด่วนที่สุด)
ขอให้ นางสาวภัสราภรณ์ ตะเภา รหัสนักศึกษา 6512101660 ติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผลด่วนที่สุด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2565
 3.ขอให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ที่ได้ยื่นคำร้อง ขอลงทะเบียน หรือ ขอเพิ่มรายวิชา ขณะนี้แผนกทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน หากตรวจสอบแล้ว มีรายวิชาใดที่ไม่ได้บันทึกไว้ตามที่ร้องขอ ให้ติดต่อด่วน ภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น ยกเว้น รายวิชาวิชาที่ขอลงมีเวลาเรียน-เวลาสอบซ้ำซ้อน หรือ กลุ่มเรียน ที่ต้องการลงมีผู้ลงเต็มจำนวน หรือ รายวิชาที่ขอเปิดกองวิชายังไม่ทำเรื่องเปิดมาหรือไม่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน และ ลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับ แผนกทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามร้องขอด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2565
 4.กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ ภาค 1/2565 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4)(ด่วนที่สุด)
กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ ภาคเรียนที่ 1/2565 (กรณีนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนชำระแล้ว)
หลักสูตร ปริญญาตรี ,ปริญญาตรี (เทียบโอน) ,ปริญญาโท,หลักสูตร AT-AE, และหลักสูตร AT-AI ชั้นปีที่ 2,3 และ 4
งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 5 กันยายน 2565
นักศึกษาที่ประสงค์จะชำระเงิน ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา เพื่อขอรับใบแจ้งการชำระเงิน ที่ E-MAIL : Finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 5.กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ <คลิ๊ก>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 6.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 <ตรวจสอบรายชื่อ>> <<กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563>>

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
 7.ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. (คลิก)(ด่วนที่สุด)
สมศ. ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ในหัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ในปี 2565” (2022 Survey on Learning Outcomes and Satisfaction in Higher Education from Thailand Taiwan, Japan, and Vietnam)
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2565
 8.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 1/2564 (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถติดต่อรับทรานสคริปฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 9.รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ หากต้องการแก้ไขหรือแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม กรุณาส่งข้อมูลไปที่ อีเมล์แผนกทะเบียน registrar@catc.or.th ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถึอว่าไม่ประสงค์เข้าร่วม และจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้
รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร >>ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2565
 10.ประกาศและแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมภาค1ปีการศึกษา2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม ฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2565
 11.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อส่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ สบพ.(ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ สบพ. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาไปพัมนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษา และสมารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สบพ. ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ แบบประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ

ประกาศโดย   แผนกพัฒนาธุรกิจการบิน   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2565
 12.แบบสำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 เม.ย-29 พ.ค. 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ไม่ตอบแบบสำรวจจะถึอว่าไม่ประสงค์เข้าร่วม และจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ [= แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร =] [= ตรวจสอบรายชื่อ สบพ.=]

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2565
 13.แจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดนี้>>แจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
>>รายชื่อโรงแรมที่พัก สำหรับบัณฑิต สบพ. ใกล้ มทส.
บัณฑิตสามารถเช่าและสั่งซื้อชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
และบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน ที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ/ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ขอแต่งกายด้วยชุดมุสลิม พร้อมแนบหลักฐาน ให้ยื่นคำร้องทั่วไปได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2565
 14.ประกาศฯ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ประจำภาค 1/2564(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT-AE) จำนวน 22 คน และวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (AT-AI) จำนวน 21 คน สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2565
 15.การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ด้วย สบพ. ได้ดำเนินการจัดหา license การใช้งาน Microsoft Office 365 ให้กับ นศ เพื่อให้ นศ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆ ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย เช่น รหัส นศ : 6512100520 จะได้ username: 6512100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น ในการใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักดิจิทัลการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป
>>รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2565
 16.ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2565
 17.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 18.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2564
 19.ปฎิทินการศึกษา สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) และหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL-Aeroplanes Turbine)
1. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62)
2. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
3. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62) และรุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
4. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 60 (รหัสนักศึกษา 64)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2564
 20.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
สามารถติดต่อรับ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล คลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1. AT-AE
2. AT-AI
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2564
 21.แจ้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบฯ (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2564
 22.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 23.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113