ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศกำหนดลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สบพ. ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6 ถึง 11 มิถุนายน 2566 ไปแล้วนั้น เนื่องจากในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สถาบันการบินพลเรือนได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 62 ปี นักศึกษาที่มีความสงค์ติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผล ขอให้ติดต่อได้ในเวลา 13.00-16.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2566
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้สอบภายหลัง การสอบปลายภาค 3/2565(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบภายหลังและได้รับการอนุมัติ รายชื่อตามประกาศ ให้ติดต่อกองวิชาและอาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการสอบ
<ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค 3/2565 >
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2566
 3.ประกาศนักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนของกองวิชาบริหารการบินเพื่อจบการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนของกองวิชาบริหารการบินเพื่อจบการศึกษา สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2566
 4.ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน(ด่วนที่สุด)
โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน
งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2566
 5.ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้ำซ้อน ปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
<ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้ำซ้อน ปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2566
 6.การยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2565(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อน สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2565 ยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน พร้อมแนบตารางวัน เวลาและวิชาที่สอบซ้ำซ้อน ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
<<ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอสอบซ้ำซ้อน>>
<<คำร้องแจ้งสอบซ้ำซ้อน>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2566
 7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำภาคการศึกษา 2566 รอบโควตาระดับบัณฑิตศึกษา(ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา-ระดับบัณฑิตศึกษา (Master Degree-Quota) เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา-ระดับบัณฑิตศึกษา (Master Degree-Quota)
- ขั้นตอนการรายงานตัว
- รหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบโควตา-ระดับบัณฑิตศึกษา (Master Degree-Quota)
- ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
- หนังสือสัญญา

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 8.ประกาศฯ เรื่อง ให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษา ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ปรากฏว่า มีนักศึกษามีสถานะสภาพรอพินิจ จำนวน 30 ราย ตามเอกสารแนบนี้
(ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2565)

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน่และวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2566
 9.ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการสอบสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๖(ด่วนที่สุด)
<ข้อปฏิบัติในการสอบสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๖ >
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2566
 10.ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีนักศึกษาสถานะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังรายละเอียดตามประกาศนี้ <<ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2565>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2566
 11.ประกาศการยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2565 รายละเอียด ประกาศ เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2566
 12.คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (ระดับปริญญาตรี)(ด่วนที่สุด)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (ระดับปริญญาตรี)
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2566
 13.การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาหรือได้ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสู่ตรในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ขอให้ยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษา ภายในวัน 10 มกราคม 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2566
 14.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2564 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2564 สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2565
 15.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 16.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม  คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
 ประกาศฯและคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนฯ
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113