ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2566(ด่วนที่สุด)
นักเรียนและนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สามารถทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบบริหารการศึกษา (reg) ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2566
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2566
 2.รายชื่อนักศึกษาสอบซ้ำซ้อนปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้ำซ้อนปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2566
 3.ประกาศ การฝึกซ้อมและการเข้ารับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดฯ การฝึกซ้อมและการเข้ารับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2566
 4.การยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน สอบปลายภาค 1/2566(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อน ตารางสอบปลายภาค ภาค 1/2566 ยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน ภายในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566
<<ข้อปฏิบัติในการสอบซ้ำซ้อน>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2566
 5.ประกาศ การยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการเรียน ภาค 2/2566(ด่วนที่สุด)
กำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการเรียน
1. หลักสูตร AT-AI และ AT-AE ยื่นคำร้องก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน หรือภายใน 12 กันยายน 2566
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท/ระดับปริญญาตรี ยื่นคำร้องก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน หรือภายใน 12 กันยายน 2566
หากพ้นกำหนดนี้จะหมดสิทธิ์ยื่นคำร้อง ฯ ในภาคการศึกษา 2/2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2566
 6.ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผ่านทางระบบ Reg หัวข้อขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ขยายเวลาถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ดำเนินการแจ้งความประสงค์ใดๆ และผู้ที่แจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ จะไม่มีชื่อเข้ารับประกาศนียบัตร
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2566
 7.บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อ
1. ขออนุมัติเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีถัดไป (พร้อมแนบหลักฐาน)
2. ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็นว่าที่ร้อยตรี (แนบคำสั่งหรือหนังสือรับรองขอแต่งตั้งยศ)
3. ขอแต่งกายด้วยชุดมุสลิมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ติดต่อยื่นคำร้องฯ ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวัน 30 กันยายน 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2566
 8.ประกาศข่าวงานทุนการศึกษา กยศ.(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งข่าวประกาศจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 หลังจากคำขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติแล้ว โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนหลังจากคำขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติแล้ว
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2566
 9.กำหนดชำระเงิน กรณี นศ.ขอผ่อนผันชำระ ภาคการศึกษาที่ 3/2565 หลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)

งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 1 กันยายน 2566
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566

นักศึกษาสามารถ scan QR Code ชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน (REG) ได้ที่เมนู ผลการลงทะเบียน > ใบแจ้งการชำระเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2566
 10.ประกาศให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรหัสดังเอกสารแนบท้าย เข้ารับบัตรประจำตัว ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล(ด่วนที่สุด)
<ประกาศรหัสนักศึกษาที่เข้ารับบัตรนักศึกษาได้ เอกสารแนบ 1>
<ประกาศรหัสนักศึกษาที่เข้ารับบัตรนักศึกษาได้ เอกสารแนบ 2>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2566
 11.ประกาศงานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน(ด่วนที่สุด)
แผนกกิจการนักศึกษา ขอยกเลิกตามประกาศสถาบันการบินพลเรือน ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ข้อ 6 การทำสัญญากู้ยืมและแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม นักศึกษารายใหม่ (ตั้งแต่ วันที่ 21 – 31 ก.ค. 2566)โดย แผนกกิจการนักศึกษา จะแจ้งวันและเวลาในการทำสัญญากู้ยืมเงินให้ทราบใหม่ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอนุมัติ และประกาศให้ทำสัญญาได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษารายใหม่ ปีการศึกษา 2566
คู่มือแนะนำหลังจากคำขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2566
 12.ประกาศให้นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(ด่วนที่สุด)
ประกาศให้นักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามประกาศ เข้ารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
<รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา AT-AE 2/2565>
<รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา AT-AI 2/2565>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2566
 13.แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา CAT11 2205 Air Traffic Service and Navigation เพื่อทราบ(ด่วนที่สุด)
1. การเรียนตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงสอบกลางภาค ให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มาเรียนรวมกัน ในทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ (CATC 5)
2. การเรียนหลังจากสอบการภาคถึงสอบปลายภาคให้เรียนตามตารางเรียนปกติ คือ เรียนในวันอาทิตย์ 2 กลุ่ม เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ตามห้องที่ระบุไว้ในตารางเรียน
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2566
 14.ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และเทียบโอน) สถาบัน การบินพลเรือน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
<<ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา>>
ติดตามประกาศและข้อมูลได้ที่เพจงานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
<<งานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน>>
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 15.ประกาศการยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 เพิ่มเติม รอบสุดท้าย(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2565 เพิ่มเติม รายละเอียด ประกาศ เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มิฉะนั้นจะไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดได้
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2566
 16.ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน(ด่วนที่สุด)
โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน
งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2566
 17.ประกาศฯ เรื่อง ให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษา ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ปรากฏว่า มีนักศึกษามีสถานะสภาพรอพินิจ จำนวน 30 ราย ตามเอกสารแนบนี้
(ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2565)

ประกาศโดย   แผนกทะเบียน่และวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2566
 18.ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติในการสอบสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๖(ด่วนที่สุด)
<ข้อปฏิบัติในการสอบสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๖ >
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2566
 19.ประกาศการยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2565 รายละเอียด ประกาศ เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2566
 20.การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาหรือได้ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสู่ตรในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ขอให้ยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษา ภายในวัน 10 มกราคม 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2566
 21.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 22.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม  คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
 ประกาศฯและคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนฯ
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 23.คู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน
<คู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2566
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113