ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่จะชำระเงิน งวดที่ 2 ภาค 2/64 และนักศึกษาที่ต้องการรับใบเสร็จค่าเทอมเพื่อเบิกค่าเล่าเรียน(ด่วนที่สุด)
-นักศึกษาผ่อนชำระ ให้นักศึกษาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา วันที่และงวดที่ต้องการชำระ เพื่อรับ QR CODE มาที่ E-MAIL : Finance_CATC@hotmail.com
-นักศึกษาที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกค่าเล่าเรียน ให้นักศึกษาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ มาที่ E-mail :Finance_CATC@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2564
 2.นักศึกษาจบหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564(ด่วนที่สุด)
กำหนดระยะเวลากรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับนักศึกษาจบหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2564
ให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารของนักศึกษาในระบบ REG (ประวัตินักศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เลขที่บัญชีธนาคาร (ระบุเฉพาะตัวเลข)
2. ชื่อบัญชีธนาคารของนักศึกษา
3. ชื่อธนาคาร
4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
 3.ประกาศฯนักศึกษามีสถานภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ด้วยแผนกทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการประมวลผลการเรียนและจำแนกนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2564 แล้ว ปรากฎว่ามีนักศึกษามีสถานภาพรอพินิจ จำนวน 14 ราย (ตามเอกสารแนบ)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
 4.นักศึกษาลดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ดำเนินการลดรายวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ภายในกำหนดระยะเวลาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้

1. รหัส 6112100550 นายปิติภูมิ บุญญวรรณ
2. รหัส 6112102370 นางสาวเสฏฐิวดี ประเสริฐวารี
3. รหัส 6112101620 นายอภิวิชญ์ สุมิตรเหมาะ
4. รหัส 6112101420 นายณัฎฐชัย ชูบัณฑิตจิรยศ
5. รหัส 6112102290 นายพีรณัฐ เอี่ยมรอด
6. รหัส 6212101000 นายวัชรพล สืบสุข
7. รหัส 6412102640 นายยุฟรอน สะอุดี
8. รหัส 6412102680 นายชัยอนันต์ สมชัยยา

แจ้งข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารของนักศึกษา (เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร เบอร์โทรศัพท์) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มาที่ email : finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2564
 5.ปฎิทินการศึกษา สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) และหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL-Aeroplanes Turbine)
1. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62)
2. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
3. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62) และรุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
4. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 60 (รหัสนักศึกษา 64)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2564
 6.เรื่อง โอนเงินตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ อัตราร้อยละ 50 ( ครั้งที่ 2)(ด่วนที่สุด)
ตามที่ ได้มีนักศึกษาจำนวน 59 ราย ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ ในอัตราร้อยละ 50 นั้น
บัดนี้ แผนกการเงิน ได้โอนเงินเข้าบัญชี PromptPay ของนักศึกษา จำนวน 58 ราย และเงินจะเข้าบัญชีนักศึกษาในศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2564
 7.ประกาศ รายชื่อนักศึกษา 59 ราย ที่จะต้องผูกบัญชี Promptpay(ด่วนที่สุด)
(เนื่องจาก สบพ. ทำรายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate แล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 แต่ไม่สามารถทำรายการได้ เพราะ น.ศ. ยังไม่ผูกบัญชี Promptpay ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ขอให้ดำเนินการผูกเลขที่บัญชี Promptpay กับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักศึกษา และเแจ้งข้อมูลผ่าน Google Form ภายในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามที่กำหนด นักศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน และ สบพ. มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเงินคืน สป.อว. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
สแกน QR Code เพื่อเข้า Google Form << Click >>
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2564
 8.การรับเงินตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่าย(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาจะได้รับเงินตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ยกเว้นรายการเงินประกันอุบัติเหตุ ค่าควบคุมมาตรฐานการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา และค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ตามเอกสารแนบ << Click >>
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2564
 9.นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่าย(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินคืนตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่าย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา แผนกการเงินได้ตรวจสอบแล้ว นักศึกษาไม่ได้ผูกบัญชี Promptpay ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนักศึกษา ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการผูกบัญชี Promptpay ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 2564 แผนกการเงินจะแจ้งกำหนดให้นักศึกษาแจ้งเลขที่บัญชี Promptpay ผ่านระบบ Google Form ต่อไป แผนกการเงิน ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่โอนเงินไม่ผ่าน << Click >>
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2564
 10.นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา ให้ดูรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมใบแจ้งจบ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามปีที่เข้าศึกษา ในรายการค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกาศนียบัตร และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ www.catc.or.th/attachment
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2564
 11.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2564
 12.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>และบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน ที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ/ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ขอแต่งกายด้วยชุดมุสลิม พร้อมแนบหลักฐาน ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2564
 13.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
สามารถติดต่อรับ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล คลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1. AT-AE
2. AT-AI
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2564
 14.แจ้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบฯ (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2564
 15.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI และหลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)
หลักสูตร AT-AE/AT-AI ที่จบในภาคการศึกษาที่ 3/2563 และหลักสูตร AMEL ที่จบในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถติดต่อรับTranscript ฉบับสมบูรณ์ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สามารถคลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1.AT-AE
2. AT-AI
3. AMEL
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2564
 16.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 17.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 18.การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams(ด่วนมาก)
ด้วย สบพ. ได้ดำเนินการจัดหา license การใช้งาน Microsoft Office 365 ให้กับ นศ เพื่อให้ นศ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆ ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย เช่น รหัส นศ : 6412100520 จะได้ username: 6412100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น ในการใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113