ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวตสอบผลการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2567(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ได้ยื่นคำร้อง ขอลงทะเบียน หรือ ขอเพิ่มรายวิชาไว้ ขณะนี้แผนกทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน หากตรวจสอบแล้ว มีรายวิชาใดที่ไม่ได้บันทึกไว้ตามที่ร้องขอ ให้ติดต่อด่วน ภายในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น ยกเว้น รายวิชาที่ขอลงมีเวลาเรียนซ้ำซ้อน ตารางสอบซ้ำซ้อน หรือ กลุ่มเรียนที่ต้องการลงทะเบียนมีผู้ลงเต็มจำนวน หรือ รายวิชาที่ขอเปิดกองวิชาหรือหลักสูตร ไม่เปิดให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้ หรือ ลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับ แผนกทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้
ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   แผนทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2567
 2.ประกาศติดตามเอกสารการรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2567(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้แผนกทะเบียนและวัดผลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและติดตามเอกสารการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่สมบูรณ์ ผ่านช่องทาง https://admission.catc.or.th/home (ระบบรับสมัคร) โดยให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร กรุณาอัพโหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง

สำหรับรอบ Early Recruitment ให้นักศึกษาส่งใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่แผนกทะเบียนและวัดผล โดยรับรองสำเนาถูกต้อง เขียนรหัสนักศึกษา และหลักสูตร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2567
 3.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับอนุปริญญา สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา หลักสูตรฯ ดังนี้

- หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

- หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ภาคการศึกษาที่ 2/2566

สามารถแจ้งติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด่วน !!
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2567
 4.แจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค 3/2566(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค 3/2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สอบภายหลัง และติดต่อ กองวิชา/อาจารย์ประจำวิชา เพื่อดำเนินการต่อไป
ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง คลิก ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2567
 5.ประกาศ!! กำหนดการยื่นผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2567(ด่วนที่สุด)
ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องยื่นคำร้องต่อผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยยื่นที่แผนกทะเบียนและวัดผล

>>>> ดาวน์โหลด รายละเอียดและแบบฟอร์ม

ยื่นคำร้อง ก่อนเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 วัน ด่วน !!
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2567
 6.ประกาศตารางเรียนภาค 1/2567 รายวิชา CAT112205 Air Traffic Service and Navigation(ด่วนที่สุด)
ประกาศตารางเรียนภาค 1/2567 รายวิชา CAT112205 Air Traffic Service and Navigation ทั้ง 3 section จะเรียนหัวข้อ Navigation ตั้งแต่วันที่11 มิ.ย. 67 - 23 ก.ค. 67 เวลา 1700-2000น. ห้อง A304 และหัวข้อ Air Traffic Service ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 67 เป็นต้นไป เวลา 1300-1600 น. ห้อง A304 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2567
 7.ประกาศกำหนดการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียม เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เตรียมวิศวกรรมการบิน 2567(ด่วนที่สุด)
"กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำ ปีการศึกษา 2567"
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2567
 8.ประกาศรายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2566(ด่วนที่สุด)
ด้วยสถาบันการบินพลเรือนดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และเลขที่นั่งสอบ ดังรายละเอียดดังนี้
รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 13 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 14 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 15 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 16 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 17 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 20 พ.ค. 2567
รายชื่อนักศึกษาสอบวันที่ 21 พ.ค. 2567
ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบสถาบันการบินพลเรือน
หรือเข้าตรวจสอบในระบบREG
หมายเหตุ แก้ไขรายวิชา CAT11 2113 : Aviation and Environment วันที่สอบ 20 พ.ค. 2567 มาเป็น เวลา 09.00-11.00 น.
ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2567
 9.ประกาศ !! นักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนในระบบ REG(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนของกองวิชาวิทยาการการบิน เพื่อจบการศึกษา สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ด่วน!!
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2567
 10.ตารางเรียนตารางสอนภาค 1/2567 อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สามารถนำมาอ้างอิงให้ใช้ได้(ด่วนที่สุด)
ตารางเรียนตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ นักศึกษายังไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือใช้งานได้ จนกว่าจะประกาศให้ใช้ได้อีกครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2567
 11.ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน(ด่วนที่สุด)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/นักเรียน/นักศึกษา/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้ประกอบการฯ/ผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มาติดต่อตามภารกิจกับสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน "แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"
ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2567
 12.ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรสามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2565 ที่ มทส. สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2567
 13.ประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สถาบันการบินพลเรือน (แผนกทะเบียนและวัดผล) ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 23 -24 ธันวาคม 2566 โดยให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 15 ต.ค. 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่ได้แจ้งความประสงค์และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อดังนี้
<<รายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน>>
หากสงสัยติดต่อสอบถาม 02 272 5741-4 ต่อ 3624
หรือ E-mail : registrar@catc.or.th
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์ฯโดยด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2566
 14.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2565 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2565 สามารถแจ้งติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2566
 15.เอกสารประกอบการรายงานตัว

ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา

หนังสือสัญญา

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกาย

หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2567
 16.แบบฟอร์มแผนกทะเบียนและวัดผล
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอลาออก
แบบลงทะเบียนเรียน
คำร้องขอลงทะเบียนเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด(ตรี)
แบบถอนรายวิชา
คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำเรียนซ้ำ(นายช่างภาคพื้นดิน)
คำร้องขอลาพักการศึกษา(ตรี)
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับหลักสูตรขั้นมูลฐาน
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี
ใบมอบฉันทะ
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม
โทร. 02-272-5741 -4 ต่อ 3620
E-mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113