โครงสร้างหลักสูตร
 หน่วยงาน : กองวิชาบริหารการบิน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 หลักสูตร : การจัดการการบิน
 สาขาวิชา : การจัดการการบิน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    38 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป    15 หน่วยกิต
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ    15 หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิต
 1.5 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์    2 หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ    143 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน    61 หน่วยกิต
 2.1.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    27 หน่วยกิต
 2.1.2 วิชาพื้นฐานวิศวกรรม    34 หน่วยกิต
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ    82 หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาชีพบังคับ    65 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 2.00
 2.2.2 วิชาชีพเลือก    8 หน่วยกิต
 2.2.3 วิชาสหกิจศึกษา/วิชาทดแทนสหกิจศึกษา    9 หน่วยกิต
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    8 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113