ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เอกสารรายงานตัว นักศึกษา รหัส 65(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษา รหัส 65 นำใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ (6 เทอม พร้อมระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) และเอกสารรายงานตัวอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ส่ง นำส่งที่แผนกทะเบียนและวัดผล หรือ registrar1@catc.or.th โดยด่วนที่สุด หากไม่ส่งจะถือว่าการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่สมบูรณ์
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ้ำซ้อนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้ติดต่อยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนที่แผนกทะเบียน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. และให้แนบตารางสอบซ้ำซ้อนมาประกอบคำร้อง
ประกาศโดย   แนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2565
 3.ยกเลิกสอบกลางภาครายวิชา 202108/IST20 1001 : Digital Literacy(ด่วนที่สุด)
ด้วยกองวิชาภาษาอังกฤษสนับสนุนด้านการบิน ขอยกเลิกการสอบการภาคในรายวิชา202108/IST20 1001 : Digital Literacy จึงแจ้งมาเพื่อให้นักศึกษาทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2565
 4.ประกาศฯรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาค 1/2565(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รายงานตัวที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในครั้งนี้ <<ประกาศฯรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิกลับเข้าศึกษาใหม่ ภาค 1/2565>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2565
 5.กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ หลักสูตร AMEL ภาคเรียนที่ 3/2564 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 )(ด่วนที่สุด)
กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ หลักสูตร AMEL ภาคเรียนที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 (กรณีนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนชำระแล้ว)
งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565
นักศึกษาที่ประสงค์จะชำระเงินสามารถติดต่อชำระได้ที่แผนกการเงิน หรือ แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา เพื่อขอรับใบแจ้งการชำระเงิน ที่ E-MAIL : Finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 6.คำแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
ระเบียบการแต่งการบัณฑิตในวันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อแนะนำ ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
- Recommendations for Graduates (ENG)
- คำแนะนำการแต่งกายสำหรับบัณฑิต
- Dress Code (ENG
ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 7.ประกาศฯ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2/2564(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) และ 2/2564 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี (MM/AEE/ATM/ACM/APM/ACM-T/APM-T) จำนวน 110 คน สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2565
 8.กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ ภาค 1/2565 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4)(ด่วนที่สุด)
กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ ภาคเรียนที่ 1/2565 (กรณีนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนชำระแล้ว)
หลักสูตร ปริญญาตรี ,ปริญญาตรี (เทียบโอน) ,ปริญญาโท,หลักสูตร AT-AE, และหลักสูตร AT-AI ชั้นปีที่ 2,3 และ 4
งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 5 กันยายน 2565
นักศึกษาที่ประสงค์จะชำระเงิน ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา เพื่อขอรับใบแจ้งการชำระเงิน ที่ E-MAIL : Finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 9.กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ <คลิ๊ก>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 10.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 <ตรวจสอบรายชื่อ>> <<กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563>>

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
 11.ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ สมศ. (คลิก)(ด่วนที่สุด)
สมศ. ขอเชิญนักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ในหัวข้อ “การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ในปี 2565” (2022 Survey on Learning Outcomes and Satisfaction in Higher Education from Thailand Taiwan, Japan, and Vietnam)
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2565
 12.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 1/2564 (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถติดต่อรับทรานสคริปฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 13.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อส่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ สบพ.(ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ สบพ. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาไปพัมนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษา และสมารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สบพ. ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ แบบประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ

ประกาศโดย   แผนกพัฒนาธุรกิจการบิน   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2565
 14.ประกาศฯ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ประจำภาค 1/2564(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT-AE) จำนวน 22 คน และวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (AT-AI) จำนวน 21 คน สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2565
 15.การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ด้วย สบพ. ได้ดำเนินการจัดหา license การใช้งาน Microsoft Office 365 ให้กับ นศ เพื่อให้ นศ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆ ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย เช่น รหัส นศ : 6512100520 จะได้ username: 6512100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น ในการใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักดิจิทัลการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป
>>รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2565
 16.ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2565
 17.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 18.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2564
 19.ปฎิทินการศึกษา สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) และหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL-Aeroplanes Turbine)
1. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62)
2. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
3. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62) และรุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
4. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 60 (รหัสนักศึกษา 64)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2564
 20.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
สามารถติดต่อรับ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล คลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1. AT-AE
2. AT-AI
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2564
 21.แจ้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบฯ (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2564
 22.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 23.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113