ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียน (ส่วนต่าง) นักศึกษาทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 และ 2/2566(ด่วนที่สุด)
ประกาศ กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียน (ส่วนต่าง) นักศึกษาทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 และ 2/2566 นักศึกษาทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 ที่ผ่านการพิจารณาและยังไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 และ 2/2566
หมายเหตุ: สำหรับรอบโอนเงินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ จำนวนเงิน และวิธีการชำเงิน (ตามลิงค์แนบ)
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2567
 2.กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ ภาคเรียนที่ 3/2566(ด่วนที่สุด)
หลักสูตร ปริญญาตรี ,ปริญญาตรี (เทียบโอน) ,ปริญญาโท หลักสูตร AT-AE และหลักสูตร AST

งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 26 เมษายน 2567

นักศึกษาสามารถ scan QR Code ชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน (REG) ได้ที่เมนู
ผลการลงทะเบียน > ใบแจ้งการชำระเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2567
 3.ชำระค่าธรรมเนียมฯ ภาค 2/2566 ด่วน(ด่วนที่สุด)
รายชื่อผู้ค้างชำระค่าธรรมเนียมฯ ภาค 2/2566 (หลักสูตร PAE) ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมฯ ภาค 2/2566 ด่วน มิฉะนั้น จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าสอบปลายภาคทุกรายวิชา ดังนี้
1. นายตรีภพ ไพรสุวรรณ
2. นายปกป้อง ภาสนาราฉัตร
3. นางสาวพิขยาพร เฉลียวพงษ์
4. นางสาวปริยากร ลายทอง
5. นายกิตติ์ธเนศ รุจิอริยวัฒนกุล
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2567
 4.ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน(ด่วนที่สุด)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/นักเรียน/นักศึกษา/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้ประกอบการฯ/ผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มาติดต่อตามภารกิจกับสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน "แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"
ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2567
 5.ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง ปลายภาค 2/2566(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค 2/2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สอบภายหลัง และติดต่อ กองวิชา/อาจารย์ประจำวิชา เพื่อดำเนินการต่อไป
ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง คลิก ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2567
 6.ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นสอบซ้ำซ้อนปลายภาคการศึกษาที่ 2/2566(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ปฏิบัติตามประกาศฯ และข้อปฏิบัติในการสอบสถาบันการบินพลเรือน รายชื่อดังต่อไปนี้
1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้ำซ้อนปลายภาคการศึกษาที่ 2/2566(ยื่นคำร้องฯตามระยะเวลาที่กำหนด)
2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้ำซ้อนปลายภาคการศึกษาที่ 2/2566(ยี่นคำร้องฯเกินระยะเวลาที่กำหนด)
ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2567
 7.ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรสามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 ได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2565 ที่ มทส. สามารถติดต่อรับใบปริญญาบัตร ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 มกราคม 2567
 8.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566(ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้กำหนดให้นักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบินทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งกำหนดการลงทะเบียนได้สิ้นสุดแล้ว หลังการตรวจสอบผลปรากฏว่ามีนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด และไม่ได้ติดต่อหรือยื่นคำร้องลาพักการศึกษาแต่ประการใด จึงให้นักเรียนพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน ดังประกาศ
<ประกาศฯ ให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2566
 9.ประกาศกำหนดลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1-2566 หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน AMEL(ด่วนที่สุด)
<<ประกาศกำหนดลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1-2566 หลักนายช่างภาคพื้นดิน AMEL>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2566
 10.ประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สถาบันการบินพลเรือน (แผนกทะเบียนและวัดผล) ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 23 -24 ธันวาคม 2566 โดยให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 15 ต.ค. 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่ได้แจ้งความประสงค์และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อดังนี้
<<รายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน>>
หากสงสัยติดต่อสอบถาม 02 272 5741-4 ต่อ 3624
หรือ E-mail : registrar@catc.or.th
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์ฯโดยด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2566
 11.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2565 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2565 สามารถแจ้งติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2566
 12.ประกาศกำหนดการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียม เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เตรียมวิศวกรรมการบิน ภาค2/2566(ด่วนที่สุด)
<กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 >
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2566
 13.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2566(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ดำเนินการยื่นคำร้อง ฯ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2566
 14.แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา CAT11 2205 Air Traffic Service and Navigation เพื่อทราบ(ด่วนที่สุด)
1. การเรียนตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงสอบกลางภาค ให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มาเรียนรวมกัน ในทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ (CATC 5)
2. การเรียนหลังจากสอบการภาคถึงสอบปลายภาคให้เรียนตามตารางเรียนปกติ คือ เรียนในวันอาทิตย์ 2 กลุ่ม เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ตามห้องที่ระบุไว้ในตารางเรียน
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2566
 15.ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และเทียบโอน) สถาบัน การบินพลเรือน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
<<ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา>>
ติดตามประกาศและข้อมูลได้ที่เพจงานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
<<งานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน>>
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 16.เอกสารประกอบการรายงานตัว

ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา

หนังสือสัญญา

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกาย

หนังสือรับรองจากสถานประกอบการ

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2567
 17.แบบฟอร์มแผนกทะเบียนและวัดผล
คำร้องทั่วไป
คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา
แบบลงทะเบียนเรียน
คำร้องขอลงทะเบียนเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด(ตรี)
แบบถอนรายวิชา
คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำเรียนซ้ำ(นายช่างภาคพื้นดิน)
คำร้องขอลาพักการศึกษา(ตรี)
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับหลักสูตรขั้นมูลฐาน
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี
ใบมอบฉันทะ
คำร้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม
โทร. 02-272-5741 -4 ต่อ 3620
E-mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113