ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการจำแนกนักศึกษาทุกหลักสูตร เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีนักศึกษามีสถานะสภาพรอพินิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2565
ประกาศโดย   แผนกทเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้ำซ้อนกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อนกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ยื่นคำร้องตามระยะเวลาที่กำหนด) ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ [ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบซ้ำซ้อนกลางภาค 2/2565]
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2565
 3.ปรกาศนักศึกษาที่มีตารางสอบขอสอบซ้ำซ้อน กลางภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อน กลางภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 22-30 พ.ย. 2565 ให้ยื่นคำร้องแจ้งสอบซ้ำซ้อน พร้อมแนบตารางสอบซ้ำซ้อน ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล หรือ e-mail : registrar@catc.or.th ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2565
คำร้องแจ้งสอบซ้ำซ้อน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2565
 4.ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการจำแนกนักศึกษาทุกหลักสูตร เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษาพันสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2565
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2565
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
=>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
=>กำหนดการฝึกซ้อม+ลำดับถ่ายภาพบัณฑิต
=>ขั้นตอนตรวจCovidบัณฑิต บัณฑิตต้องศึกษารายละเอียด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2565
 6.ประกาศฯงดการเรียนการสอนเพื่อจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สถาบันการบินพลเรือน ได้กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สถาบันการบินพลเรือน ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565
<<ประกาศงดการเรียนการสอนเพื่อจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2565
 7.ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
กำหนดการฝึกซ้อมผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน
[รายละเอียดกำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564]
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2565
 8.กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
หลักสูตรปริญญาตรี,ปริญญาตรี (เทียบโอน),ปริญญาโท , หลักสูตร AT-AE และหลักสูตร AT-AI (กรณีนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่อนชำระแล้ว)

งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565

นักศึกษาที่ประสงค์จะชำระเงินสามารถติดต่อชำระได้ที่แผนกการเงิน หรือ
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา เพื่อขอรับใบแจ้งการชำระเงิน ที่ E-MAIL : Finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2565
 9.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2564 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2564 สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2565
 10.แบบสำรวจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร / พระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์แผนกทะเบียนและวัดผล http://reg.catc.or.th/registrar/home.asp ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ***
ผู้ที่ไม่เข้าระบบเพื่อแจ้งความประสงค์ใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมรับประกาศนียบัตร / พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ สบพ. จะไม่สามารถดำเนินการเพิ่มชื่อให้ได้ ***
คู่มือการทำแบบสำรวจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกทะเบียนและวัดผล 0 2272 5741-4 ต่อ 3620
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน รีบกรอกด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 กันยายน 2565
 11.คำแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
ระเบียบการแต่งการบัณฑิตในวันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อแนะนำ ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
- Recommendations for Graduates (ENG)
- คำแนะนำการแต่งกายสำหรับบัณฑิต
- Dress Code (ENG
ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 12.ประกาศฯ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2/2564(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) และ 2/2564 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี (MM/AEE/ATM/ACM/APM/ACM-T/APM-T) จำนวน 110 คน สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2565
 13.กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ <คลิ๊ก>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 14.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 1/2564 (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถติดต่อรับทรานสคริปฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 15.ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2565
 16.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 17.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113