ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอพบนักศึกษาด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด)
นางสาว กาญจนกานต์ ตาคำ รหัส 6122100011
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2563
 2.การชำระเงินค่าลงทะเบียน(ด่วนที่สุด)
ด้วย ธนาคารกรุงไทย ได้ประสานขอความร่วมมือในเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยใบแจ้งชำระเงินผ่านช่องทางเคาท์เตอร์ของธนาคาร โดยขอให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ด้วยเครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์ (Laser Printer) เพื่อให้แถบบาร์ดค้ด (Barcode) มีความชัดเจน สามารถชำระงเนผ่านระบบของธนาคารได้อย่างถูกต้อง
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2563
 3.ยุบ Sec รายวิชา 981509 Airline Ramp Service เหลือ Sec เดียว(ด่วนที่สุด)
ด้วยมีนักศึกษาได้ลงทะเบียนในรายวิชา 981509 เหลือจำนวนน้อย สบพ. จึงจำเป็นต้องยุบ Sec เหลือ Sec เดียว คือเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุม 1 และ ผทว. จะทำการย้ายกลุ่มให้ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2563
 4.เงื่อนไขการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตร AVM รหัส 62 และ รหัส 61 ลงทะเบียนเรียน Section เดียวกันให้เหมือนกันทุกหลายรายวิชานักศึกษาคนใดลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2563
 5.ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 3/2562(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ ลงทะเบียนรายวิชา 999992 Cooperative Education I (ฝึกงาน) ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้หน้าระบบ และพิมพ์ใบTeller Payment ไปชำระเงินที่ธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป หากตรวจสอบแล้วไม่มีผลการลงทะเบียนให้ติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผลด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2563
 6.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา รหัส 59-62 ที่ยังไม่ผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ไปชำระค่ากิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนำสำเนาใบเสร็จ ส่งแผนกกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2563
 7.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 8.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 9.ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562(ด่วนมาก)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้ถ่ายรูปชุดครุย และขึ้นทะเบียนจบการศึกษา ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะจบในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ประกอบกับ ผทว. เตรียมส่งจำนวนนักศึกษาที่จบให้แก่ มทส. ต่อไป นักศึกษาดูรูปชุดครุยตัวอย่างได้ที่ บอร์ด A ใกล้หน้าห้อง ผทว.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2563
 10.ให้นักศึกษาทุกหลักสูตร กรอกบัญชีธนาคาร
ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรกรอกบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ในประวัติส่วนตัว ด้วย เพื่อใช้สำหรับ แผนกการเงินโอนเงินค่าประกันคืน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2563
 11.ขอจบการศึกษาของหลักสูตรช่าง
นักศึกษาหลักสูตรช่าง ให้เตรียมถ่ายรูปชุดสูท เพื่อเตรียมยื่นจบการศึกษาในภาค 3/2562 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 (รูปสูท ต้องมีเข็ม สบพ.ประดับที่ปกสูทด้วย) ดูคำแนะนำได้จากบอร์ด A บริเวณใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 12.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3/2562 ให้แยกขึ้นทะเบียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ให้ติดต่อลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ก่อนไปสหกิจ อ.ประจำวิชาจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ
กลุ่ม 2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติ ให้ลงทะเบียนปกติ และขึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังจาก
ลงทะเบียนแล้ว หรืออย่างช้าภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563
นักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผทว.จะไม่สามารถเสนอชื่อจบในภาค 3/2562 ได้
คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดูได้จากบอร์ด A ใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113