ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.(สำหรับนักศึกษาใหม่) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา2567 รอบ : Early Recruitment(ด่วนที่สุด)

<ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : Early Recruitment>
<รหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : Early Recruitmen>
<ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษาและพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียม>
<หนังสือสัญญา>
<แบบฟอร์มตรวจร่างกาย>
<ขั้นตอนการรายงานตัว ที่สถาบันการบินพลเรือนและการรายงานตัวออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : Early Recruitment>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2566
 2.ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบย้อนหลัง(ด่วนที่สุด)
ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบย้อนหลัง คลิก ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2566
 3.แจ้งเตือนการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 ให้ยื่นแบบฟอร์มถอนรายวิชา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นให้ถอนรายวิชา จึงจะถือว่าการถอนรายวิชาสมบูรณ์ โดยนักศึกษาสามารถดาวห์โหลดแบบฟอร์มถอนรายวิชาได้จาก link ท้ายข้อความประกาศนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. หากเกิดกำหนดนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ถอนรายวิชา
<แบบฟรอ์มถอนรายวิชา>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2566
 4.กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษสถาบันการบินพลเรือนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 2566 รอบบ่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ
กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2566
 5.รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการอนุมัติเงินกู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2566(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ผ่านการอนุมัติเงินกู้ กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีรายชื่อดังนี้ << รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการกู้ กยศ. 2/2566>>
ด่วน
หาก น.ศ. มีข้อสงสัยและต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่งานกองทุนนักศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา เวลา 09.00 - 16.00 น.
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา(งานทุนการศึกษา)   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2566
 6.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566(ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้กำหนดให้นักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบินทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งกำหนดการลงทะเบียนได้สิ้นสุดแล้ว หลังการตรวจสอบผลปรากฏว่ามีนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนด และไม่ได้ติดต่อหรือยื่นคำร้องลาพักการศึกษาแต่ประการใด จึงให้นักเรียนพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน ดังประกาศ
<ประกาศฯ ให้นักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2566
 7.กำหนดผ่อนชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2566 หลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)
งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2566
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษาสามารถ scan QR Code ชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน (REG) ได้ที่เมนู ผลการลงทะเบียน > ใบแจ้งการชำระเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2566
 8.กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน กลางภาค เทอม 2/2566(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อน การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนละวัดผล   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2566
 9.ประกาศกำหนดลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1-2566 หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน AMEL(ด่วนที่สุด)
<<ประกาศกำหนดลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภาคการศึกษาที่ 1-2566 หลักนายช่างภาคพื้นดิน AMEL>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2566
 10.ประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 แก้ไขเพิ่มเติม(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สถาบันการบินพลเรือน (แผนกทะเบียนและวัดผล) ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 23 -24 ธันวาคม 2566 โดยให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 15 ต.ค. 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่ได้แจ้งความประสงค์และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายชื่อดังนี้
<<รายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน>>
หากสงสัยติดต่อสอบถาม 02 272 5741-4 ต่อ 3624
หรือ E-mail : registrar@catc.or.th
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์ฯ(แก้ไขเพิ่มเติม)โดยด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2566
 11.ประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สถาบันการบินพลเรือน (แผนกทะเบียนและวัดผล) ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 23 -24 ธันวาคม 2566 โดยให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 15 ต.ค. 2566 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือนที่ได้แจ้งความประสงค์และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามรายชื่อดังนี้
<<รายชื่อบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน>>
หากสงสัยติดต่อสอบถาม 02 272 5741-4 ต่อ 3624
หรือ E-mail : registrar@catc.or.th
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์ฯโดยด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2566
 12.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2565 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2565 สามารถแจ้งติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2566
 13.กำหนดผ่อนชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2566(ด่วนที่สุด)
หลักสูตร ปริญญาตรี ,ปริญญาตรี (เทียบโอน) ,ปริญญาโท,หลักสูตร AT-AE, และหลักสูตร AST

งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2566

นักศึกษาสามารถ scan QR Code ชำระเงินผ่านระบบลงทะเบียน (REG) ได้ที่เมนู ผลการลงทะเบียน > ใบแจ้งการชำระเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2566
 14.ประกาศกำหนดการลงทะเบียน การชำระเงินค่าธรรมเนียม เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา เตรียมวิศวกรรมการบิน ภาค2/2566(ด่วนที่สุด)
<กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 >
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2566
 15.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดำเนินการยื่นคำร้อง ฯ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
สำเร็จการศึกษา เทอม 1/2566 ภายใน 30 ตุลาคม 2566
สำเร็จการศึกษา เทอม 2/2566 ภายใน 10 มกราคม 2567 ยกเว้น นักศึกษา ATM
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2566
 16.ผลการพิจารณา การยื่นคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค 1/2566(ด่วนที่สุด)
<<คลิก!!! ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2566
 17.บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อ
1. ขออนุมัติเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีถัดไป (พร้อมแนบหลักฐาน)
2. ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็นว่าที่ร้อยตรี (แนบคำสั่งหรือหนังสือรับรองขอแต่งตั้งยศ)
3. ขอแต่งกายด้วยชุดมุสลิมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ติดต่อยื่นคำร้องฯ ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวัน 30 กันยายน 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2566
 18.ประกาศให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรหัสดังเอกสารแนบท้าย เข้ารับบัตรประจำตัว ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล(ด่วนที่สุด)
<ประกาศรหัสนักศึกษาที่เข้ารับบัตรนักศึกษาได้ เอกสารแนบ 1>
<ประกาศรหัสนักศึกษาที่เข้ารับบัตรนักศึกษาได้ เอกสารแนบ 2>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2566
 19.ประกาศให้นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(ด่วนที่สุด)
ประกาศให้นักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตามประกาศ เข้ารับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
<รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา AT-AE 2/2565>
<รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา AT-AI 2/2565>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2566
 20.แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา CAT11 2205 Air Traffic Service and Navigation เพื่อทราบ(ด่วนที่สุด)
1. การเรียนตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงสอบกลางภาค ให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม มาเรียนรวมกัน ในทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ (CATC 5)
2. การเรียนหลังจากสอบการภาคถึงสอบปลายภาคให้เรียนตามตารางเรียนปกติ คือ เรียนในวันอาทิตย์ 2 กลุ่ม เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. ตามห้องที่ระบุไว้ในตารางเรียน
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2566
 21.ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ และเทียบโอน) สถาบัน การบินพลเรือน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา แผนกกิจการนักศึกษา จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
<<ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา>>
ติดตามประกาศและข้อมูลได้ที่เพจงานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
<<งานทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน>>
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2566
 22.ประกาศการยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 เพิ่มเติม รอบสุดท้าย(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2565 เพิ่มเติม รายละเอียด ประกาศ เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 มิฉะนั้นจะไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดได้
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2566
 23.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม  คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
 ประกาศฯและคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนฯ
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 24.คู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน
<คู่มือนักศึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียน>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2566
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113