ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 สามารถเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อเปิดรายวิชานอกแผน ได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หรือ ต้องการส่งเอกสารอื่นมายังกองวิชาบริหารการบิน ส่งมาที E-mail. avmdivision@gmail.com โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้จากหน้า reg.catc.or.th แบบฟอร์ม ผทว.
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2563
 2.แจ้งกำหนดชำระเงิน นศ.ผ่อนชำระ ภาคเรียนที่ 3/2562 งวดที่ 3(ด่วนที่สุด)
ตามประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง มาตรการเยีวยาระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน สำหรับ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ฉบับลงวันที่ 24 เม.ย.2563 ให้ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับงวดที่ 3 ที่กำหนดให้ชำระภายในวันที่ 15 พ.ค.2563 โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการชำระเงินออกไปเป็นภายในวันที่ 22 มิ.ย.2563 พร้อมทั้งยกเว้นดอกเบี้ย ดังนั้น หากนักศึกษาไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สบพ.จะประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษา หรือไม่มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณี
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2563
 3.แจ้งกำหนดชำระเงินส่วนต่างจากทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2562(ด่วนที่สุด)
กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2563 ถึงวันที่ 7พ.ค. 2563 แต่เนื่องจาก สบพ.มีประกาศ เรื่องมาตรการเยีวยาระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน สำหรับ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการชำระเงินออกไปจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดังนั้น นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.2563 จนถึง วันที่ 22 มิ.ย.2563 หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สบพ.จะประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษา หรือไม่มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษา แล้วแต่กรณี
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2563
 4.ปฏิทินการศึกษา 3/2562 ของหลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)
เลื่อนการปิดภาคเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2562 ของหลักสูตร AMEL จากเดิมวันที่ 6 มิ.ย. 2563 เป็นวันที่ 21 มิ.ย. 2563 ขอให้นักศึกษาติดตามหน้าเวปนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ผทว. ทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2563
 5.ปฏิทินการศึกษา สบพ. 3/2562 แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา สบพ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1) (ภายใต้สถานการณ์ฯ โรคโควิด 19) ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี (ภาคปกติและต่อเนื่อง) และหลักสูตร AT-AE / AT-AI
ปฏิทินที่ปรับนี้ จะทำให้นักศึกษาจบประมาณวันที่ 3 มิ.ย.63 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ผทว. ทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2563
 6.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 7.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 8.ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562(ด่วนมาก)
ขณะนี้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน Online ได้เปิดให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าทำการประเมินทุกรายวิชาตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน 2563 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินรายวิชาใด จะไม่เห็นผลการศึกษา (เกรด) รายวิชานั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2563
 9.รับ Transcript ฉบับจริง(ด่วนมาก)
ผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตร AVM ทั้งปกติและต่อเนื่อง ที่จบการศึกษาในภาค 2/2562 ให้ติดต่อขอรับ Transcript ฉบับจริง ได้ที่ ผทว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2563
 10.เปิดภาคเรียนภาค 1/2563(ด่วนมาก)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา/ ป.ตรี/ AT-AE/AT-AI เปิดภาคเรียน 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 สำหรับหลักสูตร AMEL เปิดภาคเรียน 1/2563 ในวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ผทว. อยู่ระหว่างเซทปฏิทินการศึกษา ขอให้นักศึกษาทุกคนติดตามหน้าเวปนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ผทว. ทาง E_mail: registrar@catc.or.th หรือถามตอบหน้าเวปลงทะเบียน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113