ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ แผนกทะเบียนและวัดผล อยู่ในช่วงของการทดสอบ ระบบบริหารการศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักศึกษาไม่สามารถปรินซ์ใบTeller Payment ลงทะเบียนไปชำระเงินได้ จนกว่าแผนกทะเบียนจะแจ้งยกเลิกการทดสอบระบบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2563
 2.ให้นักศึกษา ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
1. นางสาวศรินยา พิชาดุลย์ รหัส 5912103480
2.นางสาวกันติชา เอื้องไมตรีภิรมย์ รหัส 612104191
3.นางสาวนางสาวธัญหทัย จัตุชัย รหัส 5922100020
ให้นักศึกษาติดต่อแผนกการเงิน เพื่อขอรับเงินคืนค่าลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2563
 3.ชำระเงินส่วนต่างทุน กยศ.และทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3)(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษา ทุน กรอ.และ กยศ.ชำระเงินส่วนต่างจากทุน ในวันที่ 15-30มกราคม 2563 (ทุนเข้าครั้งที่ 3) ให้นักศึกษาดูรายชิ่อเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน (หากนักศึกษาไม่ชำระตามกำหนด สถาบันฯจะดำเนินการเรียกเก็บค่าปรับชำระเงินล่าช้า หรือดอกเบี้ยแล้วแต่กรณี ตามระเบียบของ สถาบันฯ ต่อไป)
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 4.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา รหัส 59-62 ที่ยังไม่ผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ไปชำระค่ากิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนำสำเนาใบเสร็จ ส่งแผนกกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2563
 5.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 6.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 7.ประกาศ ให้นักศึกษาทำการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาทุกหลักสูตร ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดย Login ในระบบและเลือกเมนู ประเมินอาจารย์ โดยทำการประเมินทุกรายวิชาตั้งแต่บัดนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2563 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินรายวิชาใด จะไม่สามารถเห็นเกรดรายวิชานั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 8.ให้นักศึกษาทุกหลักสูตร กรอกบัญชีธนาคาร
ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรกรอกบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ในประวัติส่วนตัว ด้วย เพื่อใช้สำหรับ แผนกการเงินโอนเงินค่าประกันคืน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2563
 9.ขอจบการศึกษาของหลักสูตรช่าง
นักศึกษาหลักสูตรช่าง ให้เตรียมถ่ายรูปชุดสูท เพื่อเตรียมยื่นจบการศึกษาในภาค 3/2562 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 (รูปสูท ต้องมีเข็ม สบพ.ประดับที่ปกสูทด้วย) ดูคำแนะนำได้จากบอร์ด A บริเวณใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 10.ถ่ายรูปชุดครุย
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้ถ่ายรูปชุดครุย เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต หลังจากลงทะเบียนแล้ว ขนาดรูป 3x4 ซ.ม.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 11.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3/2562 ให้แยกขึ้นทะเบียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ให้ติดต่อลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ก่อนไปสหกิจ อ.ประจำวิชาจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ
กลุ่ม 2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติ ให้ลงทะเบียนปกติ และขึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังจาก
ลงทะเบียนแล้ว หรืออย่างช้าภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563
นักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผทว.จะไม่สามารถเสนอชื่อจบในภาค 3/2562 ได้
คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดูได้จากบอร์ด A ใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 12.รับของที่ระลึก
บัณฑิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับปริญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกจาก มทส. ขอให้ติดต่อขอรับได้ที่ ผทว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113