ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ทุกหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ดังนี้
1นางสาวปณัฐฐา เก้าวงษ์วาน รหัส 6011100910
2. นายนิติกานต์ เรืองแสน รหัส 6011100920
3.นายณัฐพงศ์ คำหันอัก รหัส 6311100860
4.นายนฤสรณ์ มาซา รหัส 5912100520
5.นายทรงพล ธรรมรักษา รหัส 5912102190
6. นายศิรภัทร ทองเทศ รหัส 6112103071
7. นายนรภัทร ปัตตานุสรณ์ รหัส 6312100500
8.นายสิริวัส สุขวงษ์โรจน์ รหัส 6312101900
9.นายติณณ์ เต็งอินทร์ รหัส 6312102510
10.นายทรงพล ธรรมรักษา รหัส 5912102190
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล อาคาร A ภายในวัน 26 พฤศจิกายน 2563 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 2.การยื่นคำร้องขอจบการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา หลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว ภายใน 15 วันทำการนับจากวันเปิดภาคเรียน โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2563 เป็นต้นไป หากนักศึกษาไม่ยื่นคำร้อง แผนกทะเบียนและวัดผล จะไม่สามารถนำเสนอรายชื่อจบได้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการนั้น ดังนั้น นักศึกษาที่จบในภาคการศึกษา 1/2563 ให้ยื่นคำร้องขอจบโดยเร็วที่สุด และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้ยื่นคำร้องจบภายในวันที่ 30 พ.ย. 2563
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 3.นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน เป็น M หรือ I(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น M หรือ I ติดต่อ อ.ผู้สอนภายในวันที่ 23 พ.ย. 2563 (วันที่ 19-20 พ.ย. 2563 สบพ. หยุดตามมติ ครม.) หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะเป็น F อัตโนมัติ ตามข้อบังคับฯ ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2563
 4.ย้ายห้องเรียน 1/121 และ 1/123(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบห้องเรียนเดิมห้อง 1/121 และห้อง 1/123
ตรวจสอบห้องเรียนใหม่ เนื่องจากห้องชำรุด สบพ. จึงขอย้ายห้องเรียนตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2563 เป็นต้นไปค่ะ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2563
 5.ใบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล โดยนำบัตรปชช.หรือบัตรนักศึกษามาแสดง ตั้งวันที่ 11 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2563
 6.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 7.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 8.ติดต่อ แผนกทะเบียน และแผนกการเงิน
เนื่องจาก แผนกทะเบียนฯ ย้ายมาตึก A และระบบโทรศัพท์ของ สบพ. ยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น นักศึกษาสามารถติดต่อ แผนกทะเบียนและวัดผล ผ่านมือถือ 0989286394 และแผนกการเงิน 0984499873 เวลาทำงาน เป็นการชั่วคราวไปก่อน ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2563
 9.ตารางสอบกลางภาค 2/2563
เนื่องด้วยขณะนี้การจัดตารางสอบกลางภาค 2/2563 อยู่ในระหว่างดำเนินการ ข้อมูลตารางสอบในขณะนี้ยังไม่สามารถใช้อ้างอิงในการเข้าสอบได้ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะประกาศให้ทราบ
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2563
 10.ปรับแก้ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
ปรับแก้ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้สอดคล้องกับวันหยุดกรณีพิเศษ
ตามมติ ครม. ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของปฏิทินการศึกษาดังกล่าวได้ในระบบ reg. ของนักศึกษา หรือที่แผนกทะเบียนและวัดผลชั้น 1 อาคาร A
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113