ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับจริง(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตร AT-AE และ AT-AI ติดต่อขอรับใบรายงานผลการศึกษา ฉบับจริง ได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล ยกเว้นนักศึกษาที่ยื่นจบล่าช้า ยังไม่ได้ ติดต่อขอรับตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2563
 2.ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลอีกครั้ง(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี 2563 ทุกคน ตรวจสอบรายชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกครั้ง เนื่องจากรายชื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2563
 3.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ 
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 4.ถ่ายรูปชุดครุย(ด่วนมาก)
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ให้ถ่ายรูปชุดครุย เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนบันฑิต หลังจากลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2563
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2563
 5.บัตรประจำตัวนักศึกษา(ด่วน)
บัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ในการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ วิธีการยิงบาร์โคต จึงขอให้เก็บรักษาไว้ใช้ช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2563
 6.ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563
ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้เรียบร้อย รายวิชาใดที่ไม่ปรากฏในตาราง ทางอาจารย์ผู้สอนหรือกองวิชาจะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้นักศึกษาสอบตามตารางในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ส่วนรายวิชานอกแผนการเรียน ให้ติดต่อกองวิชาที่ดูแลรายวิชานั้นเพื่อขอสอบ ทั้งนี้ให้รีบติดต่อกองวิชาก่อนจะถึงวันสอบเพื่อดำเนินการต่อไป
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2564
 7.ติดต่อ ผทว. ทางอีเมล์
นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรอง หรือใบรายงานผลการศึกษา ทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113