ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2565 รายละเอียด ประกาศ เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2566
 2.ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ที่ได้ยื่นคำร้อง ขอลงทะเบียน หรือ ขอเพิ่มรายวิชา ขณะนี้แผนกทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการตามคำร้องเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน หากมีรายวิชาใดที่ไม่ได้บันทึกไว้ตามที่ร้องขอ ให้ติดต่อด่วน ภายในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 12.00 น ยกเว้น รายวิชาที่ขอลงมีเวลาเรียนหรือเวลาสอบซ้ำซ้อน หรือ กลุ่มเรียนที่ต้องการลงมีผู้ลงเต็มจำนวน หรือ รายวิชาที่ขอเปิดกองวิชาไม่เปิดมาหรือไม่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน และ ลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับ แผนกทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามร้องขอตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2566
 3.คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (ระดับปริญญาตรี)(ด่วนที่สุด)
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (ระดับปริญญาตรี)
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2566
 4.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 1/2565 (AT-AE และ AT-AI)(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 หลักสูตร AT-E และ AT-AI สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะบียนและวัดผลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
 5.กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565(ด่วนที่สุด)
กำหนดระยะเวลาการชำระเงินสำหรับนักศึกษาผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565
หลักสูตร ปริญญาตรี ,ปริญญาตรี (เทียบโอน) ,ปริญญาโท หลักสูตร AT-AE, และหลักสูตร AT-AI

งวดที่ 1 ชำระเงินภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
งวดที่ 2 ชำระเงินภายในวันที่ 14 มีนาคม 2566
งวดที่ 3 ชำระเงินภายในวันที่ 25 เมษายน 2566

นักศึกษาที่ประสงค์จะชำระเงินติดต่อชำระได้ที่แผนกการเงิน อาคาร A ชั้น 2 หรือ ติดต่อขอใบแจ้งการชำระเงิน ที่ E-MAIL : Finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2566
 6.ประกาศผลการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องขอสอบภายหลัง ปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตรวจสอบผลการพิจารณาคำร้องตามรายชื่อแนบ และให้นักศึกษาติดต่อกองวิชาเพื่อขอสอบ ตามรายวิชาที่ประกาศ คลิกลิงค์<ผลการพิจารณาคำร้องขอสอบภายหลัง การสอบปลายภาค 2/2565 >
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2566
 7.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคณะอาจารย์ผู้ปกครองจะดำเนินการตรวจและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาที่กระทำผิดวินัยและระเบียบการแต่งกาย ตามข้อบังคับและระเบียบของ สถาบันการบินพลเรือนก่อนเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2566
 8.การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาหรือได้ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสู่ตรในภาคการศึกษาที่ 2/2565 ขอให้ยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษา ภายในวัน 10 มกราคม 2566
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2566
 9.ประกาศรายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อน ภาค 2/2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องมีตารางสอบปลายภาคซ้ำซ้อน ภาคเรียนที่ 2/2565<ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน ภาค 2/2565>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2565
 10.ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ประสงค์จะขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน ภาค 3/2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียนของกองวิชาบริหารการบินเพื่อจบการศึกษา สามารถเขียนคำร้องขอเปิดรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2565
 11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
=>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
=>กำหนดการฝึกซ้อม+ลำดับถ่ายภาพบัณฑิต
=>ขั้นตอนตรวจCovidบัณฑิต บัณฑิตต้องศึกษารายละเอียด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2565
 12.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 3/2564 สามารถติดต่อรับได้แล้ว(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2564 สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ในเวลาราชการ)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2565
 13.คำแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
ระเบียบการแต่งการบัณฑิตในวันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อแนะนำ ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
- Recommendations for Graduates (ENG)
- คำแนะนำการแต่งกายสำหรับบัณฑิต
- Dress Code (ENG
ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิต
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 14.กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการเข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ <คลิ๊ก>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2565
 15.Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภาค 1/2564 (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สามารถติดต่อรับทรานสคริปฉบับสมบูรณ์ได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 16.ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2565
 17.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 18.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม  คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
 ประกาศฯและคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนฯ
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113