ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอให้นักศึกษาแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินคืนค่าลงทะเบียนลดรายวิชา ปีการศึกษา 2562/3(ด่วนที่สุด)
นายสหัสวรรษ นิจพันธ์ รหัสนักศึกษา 6012102890 หลักสูตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน รบกวนส่งเลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร มาที่ E-mail : finance_catc@hotmail.com โดยด่วน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2563
 2.ปฏิทินการศึกษา สบพ. 3/2562 แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา สบพ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1) (ภายใต้สถานการณ์ฯ โรคโควิด 19) ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี (ภาคปกติและต่อเนื่อง) และหลักสูตร AT-AE / AT-AI
ปฏิทินที่ปรับนี้ จะทำให้นักศึกษาจบประมาณวันที่ 3 มิ.ย.63 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ผทว. ทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2563
 3.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ สบพ. ได้ดำเนินการนำข้อมูล นศ เข้าระบบ Microsoft Office 365 เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams

โดย นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย

เช่น รหัส นศ : 6212100520 จะได้ username: 6212100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น

การใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะต้องกำหนดรหัสผ่านใหม่ โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่

หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป

ประกาศโดย   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2563
 4.ขอรับหนังสือรับรอง หรือ Grade Report ทางเมล์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ขอหนังสือรับรองหรือ Grade Report ไว้แล้ว หากประสงค์ขอรับทาง
อีเมล์ก่อน ให้แจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ Registrar@catc.or.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา และความประสงค์ที่จะขอรับบริการมาด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 5.รับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ทางเมล์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 23
มี.ค. 2563 เป็นต้นไป ใครที่ประสงค์จะให้ส่งทางอีเมล์ก่อน ให้แจ้งความประสงค์มาที่ อีเมล์ Registrar@catc.or.th โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล รหัส หลักสูตรและสาขา และความประสงค์ที่จะขอรับบริการมาด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 6.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 7.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 8.ขอจบการศึกษาของหลักสูตรช่าง
เนื่องจาก สบพ. หยุดระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค. 2563 ผทว. จึงขอขยายเวลาในการยื่นให้นักศึกษาหลักสูตรช่าง ให้เตรียมถ่ายรูปชุดสูท เพื่อเตรียมยื่นจบการศึกษาในภาค 3/2562 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 (รูปสูท ต้องมีเข็ม สบพ.ประดับที่ปกสูทด้วย) ดูคำแนะนำได้จากบอร์ด A บริเวณใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113