ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ชำระเงินส่วนต่างทุน กยศ.และทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 3)(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษา ทุน กรอ.และ กยศ.ชำระเงินส่วนต่างจากทุน ในวันที่ 15-30มกราคม 2563 (ทุนเข้าครั้งที่ 3) ให้นักศึกษาดูรายชิ่อเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน (หากนักศึกษาไม่ชำระตามกำหนด สถาบันฯจะดำเนินการเรียกเก็บค่าปรับชำระเงินล่าช้า หรือดอกเบี้ยแล้วแต่กรณี ตามระเบียบของ สถาบันฯ ต่อไป)
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 2.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา รหัส 59-62 ที่ยังไม่ผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ไปชำระค่ากิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนำสำเนาใบเสร็จ ส่งแผนกกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2563
 3.ชำระเงินส่วนต่างทุน กยศ.และทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2)(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษา ทุน กรอ.และ กยศ.ชำระเงินส่วนต่างจากทุน ในวันที่ 7-17 มกราคม 2563 (ทุนเข้าครั้งที่ 2) ให้นักศึกษาดูรายชิ่อเพิ่มเติมได้ที่แผนกการเงิน (หากนักศึกษาไม่ชำระตามกำหนด สถาบันฯจะดำเนินการเรียกเก็บค่าปรับชำระเงินล่าช้า หรือดอกเบี้ยแล้วแต่กรณี ตามระเบียบของ สถาบันฯ ต่อไป)
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2563
 4.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 5.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 6.ประกาศ ให้นักศึกษาทำการประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาทุกหลักสูตร ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน โดย Login ในระบบและเลือกเมนู ประเมินอาจารย์ โดยทำการประเมินทุกรายวิชาตั้งแต่บัดนี้ - 3 กุมภาพันธ์ 2563 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินรายวิชาใด จะไม่สามารถเห็นเกรดรายวิชานั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 7.ให้นักศึกษาทุกหลักสูตร กรอกบัญชีธนาคาร
ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรกรอกบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ในประวัติส่วนตัว ด้วย เพื่อใช้สำหรับ แผนกการเงินโอนเงินค่าประกันคืน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2563
 8.ขอจบการศึกษาของหลักสูตรช่าง
นักศึกษาหลักสูตรช่าง ให้เตรียมถ่ายรูปชุดสูท เพื่อเตรียมยื่นจบการศึกษาในภาค 3/2562 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 (รูปสูท ต้องมีเข็ม สบพ.ประดับที่ปกสูทด้วย) ดูคำแนะนำได้จากบอร์ด A บริเวณใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 9.ถ่ายรูปชุดครุย
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้ถ่ายรูปชุดครุย เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต หลังจากลงทะเบียนแล้ว ขนาดรูป 3x4 ซ.ม.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 10.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3/2562 ให้แยกขึ้นทะเบียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ให้ติดต่อลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ก่อนไปสหกิจ อ.ประจำวิชาจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ
กลุ่ม 2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติ ให้ลงทะเบียนปกติ และขึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังจาก
ลงทะเบียนแล้ว หรืออย่างช้าภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563
นักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผทว.จะไม่สามารถเสนอชื่อจบในภาค 3/2562 ได้
คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดูได้จากบอร์ด A ใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 11.ใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และยังไม่มารับใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร ผทว. เพิ่มทางเลือกจะมารับเพิ่มเติม ดังนี้
1. มารับวันเสาร์ ที่ สบพ. (ห้อง 4 อาคารชั่วคราว) (ห้องหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต)เริ่มเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 เป็นเสาร์แรก โดยขอให้แจ้งความจำนงมาก่อน ที่ E_mail: Registrar@catc.or.th และแจ้งชื่อ/รหัส/เบอร์โทร
2. ให้ ผทว. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยมีผู้รับปลายทาง ให้แจ้งความจำนง มาที่ E_mail: Registrar@catc.or.th และแจ้งชื่อ/รหัส/เบอร์โทร /ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก กรณีนี้เมื่อได้รับแล้วให้ติดต่อกลับ ผทว. ด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2563
 12.รับของที่ระลึก
บัณฑิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับปริญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับของที่ระลึกจาก มทส. ขอให้ติดต่อขอรับได้ที่ ผทว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอรับ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113