ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา สบพ. 3/2562 แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา สบพ. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1) (ภายใต้สถานการณ์ฯ โรคโควิด 19) ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี (ภาคปกติและต่อเนื่อง) และหลักสูตร AT-AE / AT-AI
ปฏิทินที่ปรับนี้ จะทำให้นักศึกษาจบประมาณวันที่ 3 มิ.ย.63 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ผทว. ทาง E_mail: registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2563
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ สบพ ได้ดำเนินการนำข้อมูล นศ เข้าระบบ office 365 เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์... โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team... โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc<รหัสบัตร ปชช 5 หลักสุดท้าย> เช่น รหัส นศ : 6212100520 จะได้ username: 6212100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตร ปชช เป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น การใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และ login โดยใช้ username และรหัสผ่านที่ได้ หาก login ด้วย username และรหัสผ่านที่ถูกต้อง ระบบจะบังคับให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ และตัวเลข https://www.office.com/
ประกาศโดย   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2563
 3.ขอรับหนังสือรับรอง หรือ Grade Report ทางเมล์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ขอหนังสือรับรองหรือ Grade Report ไว้แล้ว หากประสงค์ขอรับทาง
อีเมล์ก่อน ให้แจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ Registrar@catc.or.th โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขา และความประสงค์ที่จะขอรับบริการมาด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 4.รับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ทางเมล์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 23
มี.ค. 2563 เป็นต้นไป ใครที่ประสงค์จะให้ส่งทางอีเมล์ก่อน ให้แจ้งความประสงค์มาที่ อีเมล์ Registrar@catc.or.th โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล รหัส หลักสูตรและสาขา และความประสงค์ที่จะขอรับบริการมาด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2563
 5.ประกาศยกเลิกตารางสอบกลางภาค 3/2562(ด่วนที่สุด)
ด้วยสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนักศึกษาต่อสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันการบินพลเรือน จึงขอประกาศยกเลิกตารางสอบกลางภาค 3/2562 ทุกรายวิชา จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   กบห.   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2563
 6.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา รหัส 59-62 ที่ยังไม่ผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ไปชำระค่ากิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนำสำเนาใบเสร็จ ส่งแผนกกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2563
 7.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 8.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 9.ขอจบการศึกษาของหลักสูตรช่าง
เนื่องจาก สบพ. หยุดระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค. 2563 ผทว. จึงขอขยายเวลาในการยื่นให้นักศึกษาหลักสูตรช่าง ให้เตรียมถ่ายรูปชุดสูท เพื่อเตรียมยื่นจบการศึกษาในภาค 3/2562 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 (รูปสูท ต้องมีเข็ม สบพ.ประดับที่ปกสูทด้วย) ดูคำแนะนำได้จากบอร์ด A บริเวณใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113