ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขอพบ นายณัฐพล อุดมสุข รหัส 5512100060 ด่วน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2560
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ (ห้อง 226) งดรับการติดต่อจากนักศึกษา สบพ. ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 เนื่องจากมีภารกิจด่วน
ประกาศโดย   กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 3.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายนัทธพงศ์ ยกเต้ง รหัส5812101520
2)นางสาวจารุพัฒน์ สุทธิศรีโรจน์ รหัส5812103600
3)นางสาวญาณิณ พานิชกุล รหัส5912100780
4)นางสาวฉัตรสุภาวรรณ ดวงแก้ว รหัส5912103781
5)นายชัชชนม์ นาคปานเอี่ยม รหัส5922100061
6)นายปฎิพล เพ็ชรทอง รหัส5912102440
7)นายสมคิด เลาะเดรุส รหัส5912102760
8)นางสาววริสรา เรืองการุณ รหัส5712200290
9)นายปารินทร์ สุนนทราช รหัส5812200310
และ10)นายธิติ ทองสกุล รหัส5912200040
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2560
 4.ขอให้นศ.แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายณัฐพงษ์ พรพรมราช รหัส5312103500
2)นายพันธการณ์ เติมศิวะวงศ์ รหัส5812101060
3)นางสาวสุดรัก ฤกษ์เย็น รหัส5612103820
4)นายปรัชญา พุทธรักษ์ รหัส5812104081
5)นายนัฏฐพงษ์ เถื่อนวงษ์ รหัส581214181
6)นายลิขิต เสียงเย็น รหัส5911100550
7)นายจิรเดช พฤกษะริตานนท์ รหัส5911100750
8)นายพงศรัฏฐ์ จันทร์สวัสดิ์ รหัส5911100940
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2560
 5.ขอรับเงินคืนเนื่องจากลดรายวิชา ภาคเรียนที่3/2559(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่3/2559 สามารถรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 เม.ย.60 โดยนำสำเนาบัตรนศ.พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ติดต่อที่แผนกการเงินได้ตั้งแต่ 8.00-16.00
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2560
 6.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ ภาคเรียนที่1และ2/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นางสาวจามีกร อินทร์ชิน หลักสูตร AVM-16 รหัส 5712103991 และนายอภิสิทธิ์ โพธิ์วอ หลักสูตรAMEL -55 สมทบ รหัส 5911200370
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2560
 7.ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ประจำภาค 3/2559(ด่วนมาก)
นักศึกษาทุกหลักสูตรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3/2559 ระดับอนุปริญญา ให้ถ่ายรูปสูท สบพ. และระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาถ่ายรูปสูท สบพ. และครุยตามระดับนั้น และยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ได้ที่ ผทว. พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะจบการศึกษาในภาค 3/2559 นักศึกษาดูรายละเอียดการกรอกแบบคำร้อง หรือรูปถ่ายตัวอย่างได้ที่บอร์ด A บริเวณหน้าห้อง ผทว.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 8.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113