ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเปิดภาคเรียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2560
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นาย ฐิติ ศรีหงษ์ทอง รหัส 5912100300 มาติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผล ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2560
 3.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ได้ยื่นคำร้อง ขอลงลงทะเบียน หรือ ขอเพิ่ม รายวิชา ไว้ ขณะนี้ แผนกทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน หากตรวจสอบแล้ว มีรายวิชาใดที่ไม่ได้บันทึกไว้ตามที่ร้องขอ ให้ติดต่อด่วน ภายในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น ยกเว้น รายวิชาวิชาที่ขอลงมีเวลาเรียนซ้ำซ้อน หรือ Section ที่ต้องการลง มีผู้ลงเต็มจำนวน หรือ รายวิชาที่ขอเปิดกองวิชายังไม่ทำเรื่องเปิดมา หรือ ลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับ แผนกทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามร้องขอ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2560
 4.ประกาศสถาบันการบินพลเรือน(ด่วนที่สุด)
เรื่องกำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2560
 5.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
1.วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มทส. จ.นครราชสีมา สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ อยู่ระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค. 2560 ส่วนวันรับประกาศฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 2. การจองชุดครุย จองผ่านระบบออนไลน์ และห้องพักอาคารสุรสัมมนาคาร มทส. จองที่ ผทว. จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2560
 6.นศ.ใหม่ประจำปีการศึกษา2560(ด่วนที่สุด)
ติดต่อรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่1/2560 ได้ที่แผนกการเงิน ในวันเปิดภาคการศึกษา (ได้ตั้งแต่ 12 มิ.ย.2560) และดาวน์โหลดเอกสารแนบเบิก ได้ที่ http://www.catc.or.th/attachment/
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2560
 7.กำหนดวันรับประกาศนียบัตร(ด่วนมาก)
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เป็นวันรับประกาศนียบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เป็นวันซ้อม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2560
 8.รับ Transcript ฉบับจริง(ด่วนมาก)
นักศึกษาหลักสูตรระดับป.ตรี และป.โท ที่จบภาค 2/2559 ให้ติดต่อขอรับใบ Transcript ฉบับจริง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้น นายโอภาส และน.ส.เกวลี ยังไม่ได้ เนื่องจากจบเพิ่มเติม
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2560
 9.จองชุดครุย(ด่วนมาก)
การจองชุดครุย เนื่องจาก ผทว. กำลังดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และข้อมูลที่ต้องใช้ในการจองครุย ให้กับ มทส. ขอให้นักศึกษารอประมาณปลายเดือนก.ค. 2560
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2560
 10.การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้าสาขาแล้ว หลังจากลงทะเบียนทุกครั้ง ให้ตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งอยู่ในหน้าตรวจสอบจบว่าวิชาตรงตามโครงสร้างหรือไม่ เพราะมีนักศึกษาลงทะเบียนต่างหลักสูตรทำให้รายวิชาไปแสดงที่หมวดเลือกเสรี เพราะหากนักศึกษาไม่ตรวจสอบทุกครั้งของการลงทะเบียนอาจส่งผลกระทบต่อการไม่สำเร็จการศึกษาได้ หากนักศึกษามีข้อสงสัย ติดต่อ ผทว. ได้
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2560
 11.วันที่ 21 ก.ค. 2560 เป็นวันสุดท้ายของการลงเพิ่มรายวิชา
นักศึกษาที่ปัญหาการลงทะเบียนให้ติดต่อ ผทว. ด่วนที่สุด หรือภายในวันที่ 21 ก.ค. 2560 เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชา หากพ้นกำหนดนี้จะไม่สามารถลงเพิ่มได้
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2560
 12.เชิญจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ 5,600 ดอก ในนาม สบพ.
เชิญชวนนักศึกษา สบพ.ทุกหลักสูตร เป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ ในนาม สบพ. จำนวนที่ต้องนำส่ง 5,600 ดอก ใครสนใจเชิญทำได้ที่ห้องโถง อาคาร 1 สบพ.จะต้องนำส่งประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2560 ตอนนี้ สบพ.ได้เกือบ 1 พันดอกค่ะ ยังขาด 4.600 ดอกค่ะ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2560
 13.นักศึกษาที่จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษา สบพ. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ที่จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สบพ. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เพิ่มเติม สรุปประเด็น ดังนี้
1. ได้รับ GPAX ตั้งแต่ 1.40 ขึ้นไป
2. สบพ. จะทำการสัมภาษณ์ก่อนเข้าศึกษาใหม่
และมีค่าธรรมเนียมเทียบโอนรายวิชา 400 บาท ต่อหน่วยกิต ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดที่บอร์ดบริเวณหน้าห้องแผนกทะเบียนและวัดผล หรือสอบถาม อ.ที่ปรึกษาโดยตรง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2560
 14.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113