ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอพบนักศึกษาหลักสูตร AT-AI ด่วน(ด่วนที่สุด)
ผทว. ขอพบนักศึกษา หลักสูตร AT-AI ชื่อ นายปรัชญา นิ่มสุวรรณ์ ด่วน
ประกาศโดย   หทว.   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2561
 2.การขอรับใบเสร็จค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2561(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่จะขอรับใบเสร็จค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่แผนกการเงิน หลังจากวันที่นักศึกษาโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว 5 วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
 3.ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ แผนกทะเบียนและวัดผล กำลังอยู่ในระหว่างทดสอบระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาในหลักสูตรระดับบปริญญาตรี นักศึกษาไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในระบบลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารได้
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
 4.ประกาศนักศึกษาคาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2561 หลักสูตร AT(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตร AT ที่คาดว่าพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้
1.นายภาราดร มลิวัลย์ รหัส 5911101150
2.นายภาคย์ ชลนากิจกุล รหัส 6011100600
3.นายทัชภูมิ พุทธเสน รหัส 5811200770
4.นายฐาปกรณ์ ฤทธิ์ขันธ์ รหัส 5911100360
5.นายณัฐกมล ศิริสุวรรณ รหัส 5911100500
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวัน 19 ตุลาคม 2561 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
 5.นักศึกษาระดับป.ตรี ที่ยังไม่ได้ลงวิชา 954104 Globalization ติดต่อ ผทว.ด่วน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับป.ตรี ทุกหลักสูตรที่ยังไม่ได้ลงวิชา 954104 Globalization ให้ลงชื่อที่ ผทว.ด่วน หรือ ภายในวันที่ 22 ต.ค. 2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2561
 6.ให้นักศึกษาทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน Online(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตริ และปริญญาโท ทุกหลักสูตร ให้เข้าทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน Online โดย Login เข้าระบบบริหารการศึกษา แล้วเข้าเมนู "ประเมินอาจารย์" ที่อยู่ในแถบเมนูด้านซ้ายมือ แล้วเลือกทำการประเมินให้ครบทุกรายวิชา ตั้งแต่บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2561 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินรายวิชาใด จะไม่สามารถมองเห็นผลการเรียนในรายวิชานั้น
ประกาศโดย   ผมศ.   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2561
 7.ขอให้นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อแผนกการเงิน (ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
1)นางสาวปวีณา บวบจิตร รหัส6012103460
2)นายวิสาข์ สีหะ รหัส5912102780
3)นายวรพล นาวาพันธ์ รหัส6012102800
4)นายอัศฎาวุฒิ สังข์ทอง รหัส5812200060
หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
 8.กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันที่ 27-28 พ.ย. 2561 เป็นวันซ้อมย่อย
วันที่ 29 พ.ย. 2561 เป็นวันซ้อมใหญ่
วันที่ 30 พ.ย. 2561 เป็นวันรับจริง เวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/2/news20180911
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2561
 9.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113