ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อนักศึกษาค้างค่าปรับ ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
1. นายคุณากร เกษรศิริ รหัส 5412101240 2.นางสาวนริศรา ชนะพาล รหัส 5412101080 3.นางสาวธนาภรณ์ เกิดจิก รหัส 5412101110 4. นางสาวกรฑิกา บุษบงส์ รหัส 5412101180 5. นายสัภยา บุญทรัพย์ รหัส 5512100950 6.นางสาวณฐิกา วัชระศักดิ์ศิลป์ รหัส 5612102240 7. นางสาวปัณชญา อุทัยสอาด รหัส 5712101730 8. MR. UUGANBAYAR GANBAATAR รหัส 5712200390 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อชำระเงินค่าปรับที่แผนกการเงินด่วนที่สุด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค 2/2557
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 2.เปิดรายวิชา 921206 นอกแผน ในภาค 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ประสงค์ จะลงทะเบียนในรายวิชา 921206 Air Traffic Service and Navigation Management ซึ่งเป็นวิชานอกแผนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ขอให้แสดงความจำนงที่ ผทว. ภายในวันอังคารที่ 27 ม.ค. 2558 เนื่องจากวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหลักสูตร AVM เดิม หากจำนวนไม่ถึง 18 คน กองวิชาอาจพิจารณาไม่เปิดในรายวิชาดังกล่าว จึงขอให้นักศึกษาหลักสูตร AVM เดิมตรวจสอบรายวิชานี้ ด่วน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2558
 3.ขอพบนักศึกษาด่วน(ด่วนมาก)
ขอพบ นายราชรัตน์ รัตนวิชัย ด่วนหรือภายในวันที่ 30 ม.ค. 2558
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 4.ถ่ายรูปชุดสูท สำหรับหลักสูตรช่าง
นักศึกษาหลักสูตรช่าง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3/2557 ให้ถ่ายรูปสูท ขนาด 3x4 ซ.ม. และหลังจากลงทะเบียนในภาค 3/2557 แล้ว นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนจบการศึกษาได้ ทั้งนี้ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงานในภาค 3/2557 ขอให้ติดต่อขอลงทะเบียนฝึกงานและสามารถขึ้นทะเบียนจบการศึกษาได้ในวันเดียวกัน ที่ ผทว.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 5.ถ่ายรูปชุดครุย และรูปสูท หลักสูตรระดับป.ตรี
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ถ่ายรูปชุดครุย และชุดสูท เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต หลังจากลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2557 เรียบร้อยแล้ว รูปถ่ายขนาด 3x4 ซ.ม. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 999999 สหกิจศึกษา ในภาค 3/2557 ให้ติดต่อขอลงทะเบียนก่อนออกไปฝึกงานที่สถานประกอบการ และขอให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในวันลงทะเบียนเลย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนก่อน สำหรับค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสามารถชำระตามประกาศฯ ส่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติ ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังจากวันลดรายวิชา แต่ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2558
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 6.กรอกประวัติส่วนตัวให้ทันสมัย
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ AT ตรวจสอบประวัติส่วนตัว โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล ทั้งไทยและอังกฤษ อีกครั้งหนึ่งว่า ถูกต้องหรือไม่ และวันจบการศึกษาเดิมว่าตรงกับหลักฐานการศึกษาหรือไม่ เนื่องจากการสมัครในปัจจุบัน สถานประกอบการจะใช้บัตรประชาชนตรวจสอบกับใบ Transcript ดังนั้น หากนักศึกษากรอกชื่อภาษาอังกฤษ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะมีปัญหาในภายหลัง จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบประวัติส่วนตัว และปรับข้อมูลให้ทันสมัยอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วย เป็นต้น
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113