ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ผลการเรียนที่เป็น I หรือ M(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรที่มีผลการเรียนเป็น I หรือ M ให้ติดต่อ อ.ผู้สอนภายในวันที่ 14 พ.ย. 2562 หากพ้นกำหนดนี้จะเปลี่ยนเป็น F อัตโนมัติ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2562
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ภาค 2/2562(ด่วนที่สุด)
1.นายณัชพล ภู่นวล รหัส 6212104171
2. นส.ปัณชญา อุทัยสอาด รหัส 5712101730
3. นายพิสิทธิ์พงษ์ บัวขาว รหัส 5812100450
4.นส.ปิยะพร ไชยเลี๊ยบ รหัส 5712101810
5.นส.พิมสุภา เอี่ยมสุภาษิต รหัส 5722100081
6.นายวรวิช วาริชกุลจงเจริญ รหัส 5801530
7.นส.นัทธ์วนัญ พรหมสุวรรณ์ รหัส 5812102470
8.นายสิทธิชัย บุษบงษ์ รหัส 5912103691
9. นส.จุธาภัค หงษ์ภักดี รหัส 5912103841
10.นายพีรณํฐ เอี่ยมรอด รหัส 6112102290
11. นส.ปารมี รัตนกฤษณานนท์ รหัส 6212100280
12. นายรุ่งรุจ เรืองทอง รหัส 6212100660
13.นส.วริษา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา รหัส 6212102330
14.นส.อารียา บวรนันทเดช รหัส 6212102570
15.นายศิรสิทธิ์ อรุณเรืองสวัสดิ์ รหัส 6212102590
16. นายณัฐดนัย หิรัญวิภากุล รหัส 5912102600
17. นายณัฐชัย ตันประสิทธิกุล รหัส 5912103040
18.นายจอมพล วงศ์ธนู รหัส 6012103690
19.นายพชรวุฒิ ทองบุญเรือง รหัส 6112400010
20.นายสุกฤษฎิ์ ไกยสิทธิ์ รหัส 6212400010
21.นส.กนกวรรณ รุ่งสี รหัส 6212400060
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวัน 12 พฤศจิกายน 2562 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2562
 3.GRADUATION PARTY(ด่วนที่สุด)
สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องสีมาบอลรูม เอ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยแต่งกายตามธีมงาน "ดอกไม้แย้มกลีบ...บานแล้วในใจฉัน" (แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกาย สีโอรส,สีเขียวอ่อน,สีชมพูอ่อน,สีคราม,สีเหลืองอ่อน,สีขาว หรือเครื่องแต่งกายชุดสุภาพและสวยงาน ด้วยเครื่องแต่งกายที่ประดับด้วยลายดอกไม้ต่างๆ เป็นต้น)
ประกาศโดย   ผกศ.   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2562
 4.ประกาศห้องพักสุรสัมมนาคาร(ด่วนที่สุด)
ประกาศห้องพักบัณฑิตสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2562
 5.บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อ
1. ขออนุมัติเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีถัดไป
(พร้อมแนบหลักฐาน)
2. ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็นว่าที่ร้อยตรี
(แนบคำสั่งหรือหนังสือรับรองขอแต่งตั้งยศ)
3. ขออนุมัติแต่งกายด้วยชุดมุสลิมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ติดต่อยื่นคำร้องฯได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่
30 กันยายน 2562 หากมีข้อสงสัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อ ผทว. โดยตรงด้วยตนเอง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2562
 6.ขอให้กรอกประวัตินักศึกษาด่วน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้กรอกประวัติเว็ปไซต์ http://reg.catc.or.th/registrar/home.asp มีรายชื่อดังนี้
1.5612100620 นายธัวริษฐ์ พินิตเกียรติสกุล
2.5912100770 น.ส.เบญจพร เครือนาค
3.5912200390 นายณัชพล บุญศิริสุขะพงษ์
4.6112100090 นายฐิติวัฒน์ วัฒนชาติ
5.6112101310 น.ส.ฐิติกานต์ คำหอม
6.6112102360 น.ส.ดวงอมร อภิญญนนท์
7.6211100250 นายจิณณวิทย์ อนันต์ปฎิเวธ
8.6212100940 น.ส.พนิตตา ร่มฉัตรทอง
9.6212200010 นายชนาธิป จันมาธิกรกุล
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2562
 7.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 มทส. แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดาวโหลดเอกสารตามที่แนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 8.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน คำร้องขอจองห้อง
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 9.ประกาศ การจัดตารางสอบกลางภาค 2/2562 ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ(ด่วนมาก)
ขณะนี้การจัดตารางสอบกลางภาค 2/2562 ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ นักศึกษายังไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการสอบได้ หากดำเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศโดย   ผมศ.   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2562
 10.ขอพบด่วน
ขอให้1) นายเนติศักดิ์ โชติประยูร รหัส 6132100051 2.) นายธนาธิป เพชรทอง รหัส 5912101470 3.) นส.ชัญญานุช พงษ์เสน่ห์ ติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผลด่วนที่สุด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผลด่วนที่สุด   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113