ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ดังนี้
1.นายณัฐพงษ์ พลพรหมราช รหัส 5312103500
2.นายนัทธพงศ์ ยกเต้ง รหัส 5812101520
3.นส.ศุภาวรรณ วนาศรีสวัสดิ์ รหัส 5812102210
4.นส.จารุพัฒน์ สุทธิศรีโรจน์ รหัส 5812103600
5.นส.ญาณิณ พานิชกุล รหัส 5912100780
6. นส.ฉัตรสุภาวรรณ ดวงแก้ว รหัส 5912103781
7.นายชัชชม์ นาคปานเอี่ยม รหัส 5922100061
8.นส.พนิดา ศรีวิเศษ รหัส 5912103050
9.นายปฏิพล เพ็ชรทอง รหัส 5912102440
10 นายสมคิด เลาะเดรุส รหัส 5912102760
11 นส.วริศรา เรืองการุณ รหัส 5712200290
12. นายธิติ ทองสกุล รหัส 5912200040
13. นายภาณุวัฒน์ ขาวสบาย รหัส 5712200400
14. นายปารินทร์ สุนนทราช รหัส 5812200310
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวัน 29 มีนาคม 2560 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2560
 2.ประกาศ (2)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ดังนี้
1.นายโสภณ นันต๊ะ รหัส 5611100980
2.นายปรมินทร์ สุทธินนท์ รหัส 5711200380
3.นส.พีรดา นุชเจริญ รหัส 561100260
4.นายทวีวัฒน์ ขำวงษ์ รหัส 5811200190
5.นายพงศ์รัฎฐ์ จันทร์สวัสดิ์ รหัส 5911100940
6.นายสุรวิทย์ สุขเกษฒ 5611100570
7.นส.ธัญญาพร บินยูซบ รหัส 5811100340
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวัน 28 มีนาคม 2560 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2560
 3.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อจ่ายค่าปรับล่าช้า วิชาลงทะเบียนเพิ่มเติม ที่แผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
1.นายสุภวัฒน์ ธาระกิจ รหัส5912103160
2.นายธนะรัตน์ เวชกุล รหัส5912102030
3.ว่าที่ร.ต.หญิง มานิตา ใจแจ้ง รหัส5712200020
4.นายธนเดช รจนากูล รหัส5712103090
5.นายณัฐวุฒิ ศรีสนิท รหัส5812103060
6.นายสหภาคย์ บุญเขียน รหัส5912103571
โดยชำระภายในวันที่ 31 มี.ค.60 หากไม่มาชำระภายในกำหนด แผนกการเงินมีความจำเป็นต้องแจ้งแผนกทะเบียนเพื่อตัดรายวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มดังกล่าว
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2560
 4.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ให้ นายพันธการณ์ เติมศิวะวงศ์ รหัสนักศึกษา 5812101060 ติดต่อแผนกทะเบียนและวัดผล ด่วนที่สุดภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2560
 5.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขอยกเลิกการสอบกลางภาคในตารางเทอม 3/2559 เฉพาะวิชา 981408 Air Carrier passenger and cargo Management วันเวลาสอบนอกตารางอาจารย์ประจำวิชาจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2560
 6.ประกาศเรื่องตารางสอบกลางภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาสอบซ้ำซ้อน หากมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนที่แผนกมาตรฐานการศึกษาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2560
 7.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ ภาคเรียนที่1และ2/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นางสาวจามีกร อินทร์ชิน หลักสูตร AVM-16 รหัส 5712103991 และนายอภิสิทธิ์ โพธิ์วอ หลักสูตรAMEL -55 สมทบ รหัส 5911200370
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2560
 8.วันสอบกลางภาค 3/2559(ด่วนที่สุด)
1.วันสอบกลางภาค 3/2559 ของหลักสูตรระดับป.ตรี ทุกหลักสูตร ป.โท และ AT เป็นช่วงเดิมคือ ระหว่างวันที่ 3-11 เม.ย. 2560
2. ให้นักศึกษาที่ไม่สามารถสอบในวันที่ 10-11 เม.ย. 2560 ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานและตารางเรียน ที่ ผทว.ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่านักศึกษาสอบตามตารางสอบกลางภาค 3/2559
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2560
 9.นักศึกษาที่พ้นสภาพ ภาคเรียนที่2/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
นายพีรวัส รัตนไตรภูมิ รหัส5911101170 หลักสูตร AT-AE4 หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าวตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2560
 10.รับใบ Transcript ฉบับจริง(ด่วนมาก)
นักศึกษาเฉพาะหลักสูตรอนุปริญญา ที่จบภาค 1/2559 ให้ติดต่อขอรับใบ Transcript ตัวจริง ได้ที่ ผทว. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2560
 11.ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ประจำภาค 3/2559(ด่วนมาก)
นักศึกษาทุกหลักสูตรที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3/2559 ระดับอนุปริญญา ให้ถ่ายรูปสูท สบพ. และระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาถ่ายรูปสูท สบพ. และครุยตามระดับนั้น และยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ได้ที่ ผทว. พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะจบการศึกษาในภาค 3/2559 นักศึกษาดูรายละเอียดการกรอกแบบคำร้อง หรือรูปถ่ายตัวอย่างได้ที่บอร์ด A บริเวณหน้าห้อง ผทว.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 12.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113