ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ น.ศ. ชั้นปีที่ 2 เลือกเข้าวิชาเอก (คลิก)(ด่วนที่สุด)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23–25 พฤษภาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2272 5741 - 4 ต่อ 3610
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2565
 2.ประกาศและแบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมภาค1ปีการศึกษา2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม ฯ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2565
 3.นักศึกษาสามารถทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ได้จนถึงวันที่ 30 พฤษาคม 2565
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2565
 4.ประกาศ กำหนดการชำระเงินของนักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2564 และ 2/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ลักษณะที่ 1 และกยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.) ในภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 7 ราย

* กำหนดให้มาชำระค่าเล่าเรียนตั้งแต่วันที่ 6 - 20 พฤษภาคม 2565 *

1. 6312200440 สาวดวงแก้ว เอี่ยมรัชนี
2. 6312102640 ณัชนนท์ มีเคลือบ
3. 6312200050 สุธาสินี เบญจโรจน์นิธิ
4. 6312200280 เกศกนก สุทธิมาศ
5. 6312200380 ปิยวรรณ วีระพันธ์เจริญ
6. 6212101950 พัชรินทร์ บุญเจริญ
7. 6212102460 ธรรมพร ผิวพลอยงาม

วิธีชำระเงิน : ให้นักศึกษาติดต่อมาที่ email : finance_catc@hotmail.com โดย แจ้งชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา และแจ้งชำระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาทุน กยศ. ที่ไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืม แผนกการเงินจะตอบกลับ email เพื่อแจ้งวิธีชำระเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2565
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อส่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ สบพ.(ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ สบพ. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาไปพัมนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษา และสมารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 สบพ. ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ แบบประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ

ประกาศโดย   แผนกพัฒนาธุรกิจการบิน   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2565
 6.แบบสำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 เม.ย-29 พ.ค. 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว ไม่ตอบแบบสำรวจจะถึอว่าไม่ประสงค์เข้าร่วม และจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ [= แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาบัตร =] [= ตรวจสอบรายชื่อ สบพ.=]

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2565
 7.แจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ขอแจ้งกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดนี้>>แจ้งกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
>>รายชื่อโรงแรมที่พัก สำหรับบัณฑิต สบพ. ใกล้ มทส.
บัณฑิตสามารถเช่าและสั่งซื้อชุดครุยได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
และบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน ที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ/ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ขอแต่งกายด้วยชุดมุสลิม พร้อมแนบหลักฐาน ให้ยื่นคำร้องทั่วไปได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2565
 8.ประกาศฯ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน ประจำภาค 1/2564(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหลักสูตรระดับอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AT-AE) จำนวน 22 คน และวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (AT-AI) จำนวน 21 คน สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ในเวลาทำการ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2565
 9.การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ด้วย สบพ. ได้ดำเนินการจัดหา license การใช้งาน Microsoft Office 365 ให้กับ นศ เพื่อให้ นศ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆ ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย เช่น รหัส นศ : 6512100520 จะได้ username: 6512100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น ในการใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักดิจิทัลการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป
>>รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2565
 10.ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2565
 11.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 12.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2564
 13.ปฎิทินการศึกษา สาขานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน (AMEL) และหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL-Aeroplanes Turbine)
1. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62)
2. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
3. ปฎิทินการศึกษา AMEL และ AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 58 (รหัสนักศึกษา 62) และรุ่นที่ 59 (รหัสนักศึกษา 63)
4. ปฎิทินการศึกษา AMEL-Aeroplanes Turbine ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 60 (รหัสนักศึกษา 64)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2564
 14.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
สามารถติดต่อรับ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล คลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1. AT-AE
2. AT-AI
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2564
 15.แจ้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบฯ (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2564
 16.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 17.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 แบบฟอร์มคำร้องคาดว่าจะได้เกียรตินิยม   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ คำร้องขอลงทะเบียนสอบซ้ำ/เรียนซ้ำ หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน
**E-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113