ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้ สบพ. กำลังทดสอบระบบลงทะเบียน นักศึกษาท่านใดที่มีผลการลงทะเบียนแล้วอย่าเพิ่งปรินส์ใบ Teller Payment ไปชำระเงิน จนกว่าจะถึงกำหนดชำระเงินตามที่ได้กำหนดไว้
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2558
 2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาค 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 999999 สหกิจศึกษาแล้ว ขอให้รอชำระเงินระหว่างวันที่ 3-19 มี.ค. 2558 อย่าชำระเงินก่อนวันที่ 3 มี.ค.2558 เพราะจะมีปัญหาในทางปฏิบัติกับแผนกการเงิน
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2558
 3.เปิดรายวิชานอกแผน ของ กบก.(ด่วนที่สุด)
กบก. ได้เปิดรายวิชานอกแผนการเรียนให้กับนักศึกษาตกค้างเป็นรุ่นสุดท้าย ดังนี้ 1. รายวิชา 921206 Air raffic Service and Navigation Management 2. รายวิชา 921406 Air Traffic Forecast ขอให้นักศึกษา AVM หลักสูตรเก่าตรวจสอบทั้ง 2 รายวิชา หากยังไม่ได้ลงหรือได้ F ให้ติดต่อขอลงทะเบียนโดยผ่านเจ้าหน้าที่ ผทว. ภายในกำหนดวันเพิ่มรายวิชา เนื่องจากต้องเชิญอ.พิเศษมาสอน หากนักศึกษาไม่ลงทั้ง 2 รายวิชาในภาค 3/2557 นี้ กบก.จะไม่เปิดทั้ง 2 รายวิชานี้แล้ว เพราะหลักสูตร AVM เก่าที่ต้องปิดหลักสูตรลงตามเกณฑ์ สกอ.
ประกาศโดย   กบก.   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2558
 4.ประกาศเรื่องการประเมินอาจารย์ผู้สอน(ด่วนมาก)
นักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน ให้เข้าทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน ในทุกรายวิชา โดยสามารถเข้าทำการประเมินได้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 ทั้งนี้หากนักศึกษารายใดไม่เข้าทำการประเมินในรายวิชาใดก็ตาม นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นเกรดในรายวิชานั้นๆ
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2558
 5.ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวนักศึกษา AVM ชั้นปีที่ 2 เลือกเข้าวิชาเอก(ด่วนมาก)
ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 สถาบันการบินพลเรือน ได้จัดโครงการแนะแนวนักศึกษา หลักสูตร AVM ชั้นปีที่ 2 เพื่อเลือกเข้าวิชาเอก ณ อาคารหอประชุม 1 เวลา 8.30 น. - 12.00 น. ขอให้นักศึกษา AVM ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ในการเลือกเข้าวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   ผมศ.   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2558
 6.ถ่ายรูปชุดสูท สำหรับหลักสูตรช่าง
นักศึกษาหลักสูตรช่าง ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3/2557 ให้ถ่ายรูปสูท ขนาด 3x4 ซ.ม. และหลังจากลงทะเบียนในภาค 3/2557 แล้ว นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนจบการศึกษาได้ ทั้งนี้ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 สำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกงานในภาค 3/2557 ขอให้ติดต่อขอลงทะเบียนฝึกงานและสามารถขึ้นทะเบียนจบการศึกษาได้ในวันเดียวกัน ที่ ผทว.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 7.ถ่ายรูปชุดครุย และรูปสูท หลักสูตรระดับป.ตรี
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ถ่ายรูปชุดครุย และชุดสูท เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต หลังจากลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2557 เรียบร้อยแล้ว รูปถ่ายขนาด 3x4 ซ.ม. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 999999 สหกิจศึกษา ในภาค 3/2557 ให้ติดต่อขอลงทะเบียนก่อนออกไปฝึกงานที่สถานประกอบการ และขอให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในวันลงทะเบียนเลย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนก่อน สำหรับค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสามารถชำระตามประกาศฯ ส่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติ ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังจากวันลดรายวิชา แต่ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2558
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 8.กรอกประวัติส่วนตัวให้ทันสมัย
ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ AT ตรวจสอบประวัติส่วนตัว โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล ทั้งไทยและอังกฤษ อีกครั้งหนึ่งว่า ถูกต้องหรือไม่ และวันจบการศึกษาเดิมว่าตรงกับหลักฐานการศึกษาหรือไม่ เนื่องจากการสมัครในปัจจุบัน สถานประกอบการจะใช้บัตรประชาชนตรวจสอบกับใบ Transcript ดังนั้น หากนักศึกษากรอกชื่อภาษาอังกฤษ ไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะมีปัญหาในภายหลัง จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบประวัติส่วนตัว และปรับข้อมูลให้ทันสมัยอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วย เป็นต้น
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113