ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นศ.กองทุนกยศ.สามารถชำระเงินค่าส่วนต่างได้ที่แผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ค้างชำระ 2/2559 ทุนกยศ. สามารถชำระเงินค่าส่วนต่างที่ทางกองทุนฯโอนเงินค่าเล่าเรียนแล้ว ไม่พอตัดจ่ายค่าเล่าเรียนกับที่นศ.ลงทะเบียนไว้ที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 9 มิ.ย.60
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2560
 2.นศ.ใหม่ประจำปีการศึกษา2560(ด่วนที่สุด)
ติดต่อรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่1/2560 ได้ที่แผนกการเงิน ในวันเปิดภาคการศึกษา (ได้ตั้งแต่ 12 มิ.ย.2560) และดาวน์โหลดเอกสารแนบเบิก ได้ที่ http://www.catc.or.th/attachment/
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2560
 3.เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
สถาบันการบินพลเรือน เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 จากเดิม 3 ก.ค. 2560 เป็น "วันที่ 12 ก.ค. 2560" ทุกหลักสูตร ยกเว้น AMEL
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2560
 4.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มาติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่3/2559(ด่วนที่สุด)
1)นายปราชญ์ฏิมา ดารุนิกร รหัส5811100550
2)นายเอกลักษณ์ ดีกลาง รหัส5912200130
3)นายอลงกรณ์ ศิลป์สรรวิทย์ รหัส5811100050
4)นายเทพพิทักษ์ เกลือมีผล รหัส5911100390
โดยชำระภายในวันที่ 26 พ.ค. 2560 ไม่คิดค่าปรับ แต่หากชำระล่าช้ากว่ากำหนด จะดำเนินการคิดค่าปรับต่อไปตามระเบียบของสบพ.
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2560
 5.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อแผนกการเงินด่วน(ด่วนที่สุด)
1.นายกิจคชา กาฬรัตน์ รหัส5912103861
2.นายกาจพล ตรีเจริญชัยวัฒน์ รหัส5712103070
3.นายพุทธิพงศ์ ดวงเวียง รหัส5912103881
4.นางสาวจิตตรา อธิจร รหัส5811100310
5.นายพงศธร ศุภชวลิต รหัส5812103220
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2560
 6.ขอให้นศ.แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นส.พีรดา นุชเจริญ รหัส561100260
2)นายทวีวัฒน์ ขำวงษ์ รหัส5811200190
3)นายมกรธวัช มาร่วมพงศ์ รหัส5912103490
4)นางสาวอำพร อุทัยสวัสดิ์ รหัส5922100040
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2560
 7.ขอให้นศ.แจ้งเลขบัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์วอ รหัส5911200370 หากไม่แจ้งภายในกำหนดเวลาถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2560
 8.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายนัทธพงศ์ ยกเต้ง รหัส5812101520
2)นางสาวจารุพัฒน์ สุทธิศรีโรจน์ รหัส5812103600
3)นางสาวญาณิณ พานิชกุล รหัส5912100780
4)นางสาวฉัตรสุภาวรรณ ดวงแก้ว รหัส5912103781
5)นายชัชชนม์ นาคปานเอี่ยม รหัส5922100061
6)นายปฎิพล เพ็ชรทอง รหัส5912102440
7)นายสมคิด เลาะเดรุส รหัส5912102760
8)นางสาววริสรา เรืองการุณ รหัส5712200290
9)นายปารินทร์ สุนนทราช รหัส5812200310
และ10)นายธิติ ทองสกุล รหัส5912200040
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2560
 9.ขอให้นศ.แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายณัฐพงษ์ พรพรมราช รหัส5312103500
2)นายพันธการณ์ เติมศิวะวงศ์ รหัส5812101060
3)นางสาวสุดรัก ฤกษ์เย็น รหัส5612103820
4)นายปรัชญา พุทธรักษ์ รหัส5812104081
5)นายนัฏฐพงษ์ เถื่อนวงษ์ รหัส581214181
6)นายลิขิต เสียงเย็น รหัส5911100550
7)นายจิรเดช พฤกษะริตานนท์ รหัส5911100750
8)นายพงศรัฏฐ์ จันทร์สวัสดิ์ รหัส5911100940
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2560
 10.ประกาศเรื่องการประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
ขณะนี้ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนระบบออนไลน์ ได้เปิดให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินได้แล้ว ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันฯ ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ได้ทำการประเมินในรายวิชาใด นักศึกษาจะไม่เห็นผลการเรียน(เกรด) ในรายวิชานั้น
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2560
 11.นักศึกษาที่จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษา สบพ. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ที่จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สบพ. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เพิ่มเติม สรุปประเด็น ดังนี้
1. ได้รับ GPAX ตั้งแต่ 1.40 ขึ้นไป
2. สบพ. จะทำการสัมภาษณ์ก่อนเข้าศึกษาใหม่
และมีค่าธรรมเนียมเทียบโอนรายวิชา 400 บาท ต่อหน่วยกิต ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดที่บอร์ดบริเวณหน้าห้องแผนกทะเบียนและวัดผล หรือสอบถาม อ.ที่ปรึกษาโดยตรง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2560
 12.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113