ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
นางสาวอรปรียา สีชาวนา รหัส5811200860 หลักสูตรAT-AE-3สมทบ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2560
 2.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อชำระเงินภายในวันที่3 ก.พ.(ด่วนที่สุด)
นางสาวบุณรดา เจริญธรรม รหัส5811300510, นางสาวพนิดา ศรีวิเศษ รหัส5912103050 และนายศักรินทร์ นิยมเดช รหัส5911100320
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2560
 3.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ ภาคเรียนที่2/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืน (ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
นางสาวพัทร์ธีรา วงษ์สุริยะ รหัส5712103981, นายณัชธฤต สุทธิอาภา รหัส5832100011, นายพีระ กาวาฮารา รหัส5912100010 และนางสาวณัชชา สุริยรัตน์ รหัส5912103430 หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าวตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2560
 4.ให้นักศึกษาที่พ้นสภาพ ภาคเรียนที่2/2559 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นางสาวธนพร โพธิ์งาม รหัส5711200210 หลักสูตรAT-AE-สมทบ2 และนายพีรวัส รัตนไตรภูมิ รหัส5911101170 หลักสูตร AT-AE-4
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2560
 5.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113