ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่องตารางสอบปลายภาค 3/2561 update !!(ด่วนที่สุด)
ตารางสอบปลายภาค 3/2561 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบของตนเอง หากมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนให้รับ - ยื่น คำร้องสอบซ้ำซ้อนที่แผนกมาตรฐานการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศโดย   ผมศ.   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2562
 2.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อแผนกการเงิน(ด่วนที่สุด)
1)นายกษิวรรธน์ ศรีสุทธาวิทย์ รหัส6012102960
2)นายสรวีรย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา รหัส5633200030
3)นายรัชพล แก้ววิวัฒน์ รหัส6111200150
หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2562
 3.บัณฑิตที่ยังไม่ส่งรูปชุดครุยขอให้ติดต่อส่งที่แผนกทะเบียนและวัดผลด่วน(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่ยังไม่ส่งรูปชุดครุยขอให้ติดต่อส่งที่แผนกทะเบียนและวัดผลด่วน มีรายชื่อดังนี้ จบภาค 1/2561 หลักสูตรAEE = 5712103000 นายปิยะวัฒน์ วิสุทธาภรณ์ หลักสูตรAVM (APM) = 5712100520 นายชรภัทร ภังคานนท์, 5712102120 น.ส.เมลดา แสนกลม, 5722100011 นายธนพร ม่วงคำ, 5722100041 น.ส.สรัลชนา ประทวน หลักสูตรAVM(ACM) = 5612102260 นายอภิสิทธิ์ วงษ์คำ, 5712102200 นายอุกฤษ เปรมสวัสดิ์, 5712104001 น.ส.วนิดา มูลทรัพย์
จบภาค 2/2561 หลักสูตรAPM = 5512103450 น.ส.เพชรไพลิน จิตจรูญ, 5712103961 น.ส.พิมชนก หาญตะคุ, 5812102300 นายชวดล เชื้อเจ็ดตน, 5812104071 น.ส.กมลนันท์ เบ็ญจพงษ์
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 4.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงิน (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่พ้นสภาพประจำภาคเรียนที่3/2561
1)นายสิรภพ บุญพิทักษ์ รหัส6012100250
2)นายสงวนศ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2562
 5.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตร AT และ หลักสูตร AMEL ที่สำเร็จการศึกษาในเทอม 2/2561 สามารถมารับ ทรานสคริปต์ตัวจริงได้ที่แผนกทะเบียนและวัดผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมนี้ ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2562
 6.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน คำร้องขอจองห้อง คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 7.ประกาศ(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ต้องการฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) กับ อาจารย์ Ashley สามารถจองเวลาเรียนได้ที่ ห้อง 226 อาคาร 1 ชั้น 2 ตามวันและเวลาเรียน ดังต่อไปนี้ เดือน : เมษายน / พฤษภาคม วัน : พุธ / พฤหัสบดี / ศุกร์ เวลา : 1000-1130 / 1330-1500 จำนวน : กลุ่มละ 4-5 คน
ประกาศโดย   กอบ.   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113