ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้
1.นส.ปิยะพร ไชยเลี้ยบ รหัส 5712101810
2.นายปิยะวัฒน์ วิสุทธาภรณ์ รหัส 5712103000
3.นส.พรทิพย์ วัฒนาเพิ่มพูล รหัส 5912102310
4.นส.สุภัสสรา มงคลการ รหัส 6012100160
5.นส.อนัส อับดุลอัตบาร์ รหัส 6012102390
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวัน 21 ธันวาคม 2561 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2561
 2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาค 2/2561 ให้ขึ้นทะเบียนจบ ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 2561 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะขอจบการศึกษาในภาค 2/2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
 3.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 4.ขอรูปชุดครุย จำนวน 1 รูป
นักศึกษาระดับป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ที่จบภาคการศึกษาที่ 3/2560 (เพิ่มเติม)
ภาค 1/2561 และภาค 2/2561 ขอให้ส่งรูปชุดครุย ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล จำนวน 1 รูป เพื่อใช้ในการรายงานตัวในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ดังนั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2561 นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ให้แนบรูปถ่ายชุดครุย จำนวน 1 รูป ด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113