ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.หนังสือรับรองชุดรอสภา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยื่นจบการศึกษาในภาค 2/2562 และยื่นขอหนังสือรับรองชุดรอสภาไว้แล้ว ให้ติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป พร้อมเตรียมรูปสูท หากยังไม่ได้แนบไว้มาด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2563
 2.ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนพิ่ม ลด รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ที่ได้ยื่นคำร้อง ขอลงทะเบียน หรือ ขอเพิ่มรายวิชา ไว้ ขณะนี้แผนกทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน หากตรวจสอบแล้ว มีรายวิชาใดที่ไม่ได้บันทึกไว้ตามที่ร้องขอ ให้ติดต่อด่วน ภายในวันพุธที่ 19 กุมาพันธ์ 2563 ภายในเวลา 16.00 น ยกเว้น รายวิชาวิชาที่ขอลงมีเวลาเรียนซ้ำซ้อน หรือ Section ที่ต้องการลงมีผู้ลงเต็มจำนวน หรือ รายวิชาที่ขอเปิดกองวิชายังไม่ทำเรื่องเปิดมา หรือ ลงทะเบียนเกินกว่าหน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับ แผนกทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามร้องขอ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2563
 3.นักศึกษาที่ได้รับเกรด I หรือ M(ด่วนที่สุด)
ผลการเรียนประกาศหมดแล้ว ขอให้นักศึกษาที่ได้รับเกรด I หรือ M ติดต่อ อ.ผู้สอนด่วนที่สุด หากพ้นกำหนดวันที่ 20 ก.พ. 2563 จะเปลี่ยนเป็น F อัตโนมัติ และนักศึกษาบางคนที่มีเกรดเป็น F มีบางรายวิชาเปิด ขอให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อแก้ F โดยให้ตรวจสอบโครงสร้าง ในหน้าตรวจสอบจบด่วน และให้ทำการเพิ่มรายวิชาภายในวันที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 15.30 น.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2563
 4.การชำระเงินค่าลงทะเบียน(ด่วนที่สุด)
ด้วย ธนาคารกรุงไทย ได้ประสานขอความร่วมมือในเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยใบแจ้งชำระเงินผ่านช่องทางเคาท์เตอร์ของธนาคาร โดยขอให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ด้วยเครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์ (Laser Printer) เพื่อให้แถบบาร์ดค้ด (Barcode) มีความชัดเจน สามารถชำระเงินผ่านระบบของธนาคารได้อย่างถูกต้อง
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2563
 5.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา รหัส 59-62 ที่ยังไม่ผ่านค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ไปชำระค่ากิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนำสำเนาใบเสร็จ ส่งแผนกกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ประกาศโดย   แผนกกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2563
 6.ข้อบังคับฯ ที่บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับ สบพ. และ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2562
 7.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 8.ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562(ด่วนมาก)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ให้ถ่ายรูปชุดครุย และขึ้นทะเบียนจบการศึกษา ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะจบในภาคการศึกษาที่ 3/2562 ประกอบกับ ผทว. เตรียมส่งจำนวนนักศึกษาที่จบให้แก่ มทส. ต่อไป นักศึกษาดูรูปชุดครุยตัวอย่างได้ที่ บอร์ด A ใกล้หน้าห้อง ผทว.
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2563
 9.ให้นักศึกษาทุกหลักสูตร กรอกบัญชีธนาคาร
ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรกรอกบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ในประวัติส่วนตัว ด้วย เพื่อใช้สำหรับ แผนกการเงินโอนเงินค่าประกันคืน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2563
 10.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 3/2562 ให้แยกขึ้นทะเบียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม 1 นักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ให้ติดต่อลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ก่อนไปสหกิจ อ.ประจำวิชาจะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศ
กลุ่ม 2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติ ให้ลงทะเบียนปกติ และขึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังจาก
ลงทะเบียนแล้ว หรืออย่างช้าภายในวันที่ 28 ก.พ. 2563
นักศึกษาที่ไม่ประสงค์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผทว.จะไม่สามารถเสนอชื่อจบในภาค 3/2562 ได้
คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดูได้จากบอร์ด A ใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
 11.ขอจบการศึกษาของหลักสูตรช่าง
นักศึกษาหลักสูตรช่าง ให้เตรียมถ่ายรูปชุดสูท เพื่อเตรียมยื่นจบการศึกษาในภาค 3/2562 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 (รูปสูท ต้องมีเข็ม สบพ.ประดับที่ปกสูทด้วย) ดูคำแนะนำได้จากบอร์ด A บริเวณใกล้หน้าห้องทะเบียนฯ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113