ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1/2560 แจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายวรวิช กิจพิบูลย์ รหัส5612103700
2)นายสกานต์ อุดมเจริญสินชัย รหัส5912100440
3)นายณัฐดนัย หาญณรงค์ รหัส5912100840
4)นายรัฐสิทธิ์ ใจแสน รหัส5912101890
5)นายมกรธวัช มาร่วมพงศ์ รหัส5912103490
6)นางสาวสุพิชฌาย์ เชิดฉันท์ รหัส5912103641
นายพิชญุตม์ กลิ่นจันทร์ รหัส5922100071
8)นางสาวอรไพลิน ทิมาภรณ์ รหัส5912103761
9)นางสาวเพ็ญพิชชานี ระเบียบ รหัส5912103240
10)นางสาววิรัลพัชร ธนกุลสังข์เมือง รหัส5912103330
11)นางสาวพิชญาพร กลวุฑฒิไกร รหัส5912103460
12)นายเจษฎา โฮปปี้ รหัส5712101580
13)นายวีรุตม์ จิระภิญโญ รหัส5712103510
นศ.สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้อีเมล finance_catc@hotmail.com หรือแผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2560
 2.=> คู่มือการลงทะเบียน <=(ด่วนที่สุด)
คู่มือการใช้ระบบและการลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2560
 3.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่2)(ด่วนมาก)
1)นายสุรวิทย์ สุขเกษม รหัส5611100570
นศ.สามารถแจ้งเลขบัญชีได้ที่อีเมล finance_catc@hotmail.com หรือ แผนกการเงิน อาคาร1 ชั้น2
หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2560
 4.นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่2/2560(ด่วน)
นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่2/2560 สามารถแจ้งเลขบัญชีเพื่อขอรับเงินลดรายวิชาได้ที่แผนกการเงิน หรืออีเมล finance_catc@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2560
 5.การลงทะเบียนเพิ่ม หรือ ลดรายวิชา
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่ม หรือลด รายวิชา ให้ทำที่ละรายการ เช่น ทำเพิ่มก่อน แล้วกดยืนยัน หรือทำลดก่อน แล้วกด ยืนยัน และให้ตรวจสอบทุกครั้งที่ทำรายการแล้ว
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
 6.ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกคน
ด้วยมีนักศึกษาบางคน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว บันทึกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษไม่ตรงกับบัตรประชาชน ผทว. จึงขอให้นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกครั้ง อย่างเคร่ดครัด หากภาษาอังกฤษไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้แก้ไขได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยไม่ตรง ให้ยื่นคำร้องที่ ผทว. ผ่าน อ.ที่ปรึกษา ด้วนตนเอง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
 7.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก  แบบฟอร์มถอนรายวิชา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113