ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 แผนกทะเบียนและวัดผล หยุดทำการ 1 วัน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผบ   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2562
 2.เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2561(ด่วนที่สุด)
1. AVM รุ่น รหัส 611 ภาคปกติและต่อเนื่อง ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Sec ใหญ่ให้เหมือนกันทุกรายวิชา (Sec 1/Sec 2)
2. รุ่น รหัส 601 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Sec ใหญ่ให้เหมือนกันทุกรายวิชา (Sec 1/ Sec 2/ Sec 3)
3. รุ่นรหัส 591 สาขาวิชา APM/ ACM ให้ลง Sec ใหญ่ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชา 953109 English V
- ACM Sec.1 ใหญ่ ให้ลง 953109 English V Sec.3-4
- ACM Sec.2 ใหญ่ ให้ลง 953109 English V Sec.5-6
- APM Sec.1 ใหญ่ ให้ลง 953109 English V Sec.7-9
- APM Sec.2 ใหญ่ ให้ลง 953109 English V Sec.10-11
4. รุ่น 581 สาขาวิชา APM/ ACM ให้ลง Sec ใหญ่ให้เหมือนกันทุกรายวิชา
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2562
 3.ขอให้นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อแผนกการเงินเพื่อรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
นายอนัส อับดุลอัตบาร์ รหัส6012102390
หากไม่ติดต่อภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2562
 4.นศ.ที่พ้นสภาพประจำภาคเรียนที่2/2561 กรุณาติดต่อแผนกการเงิน (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นางสาวดาริน คล้ายทอง รหัส6112100650
2)นางสาวสายสวรรค์ คล้ายไชยา รหัส6112100670
3)นางสาวฐิตาภรณ์ ทรัพย์โคกสูง รหัส6112100830
4)นางสาวอมลณัฐ วงศ์ลักษณพันธ์ รหัส6112100870
5)นายศุภวิชญ์ ใจขำ รหัส6112100940
6)นายณัฐภัทร พุ่มน้อย รหัส6112101340
7)นางสาวอาทิตยา แก้วเขียว รหัส6112101430
8)นายคณวัฒน์ เล็กศิริวิไล รหัส6112101440
9)นางสาวกันตวรรณ ทรัพย์เกรียงไกร รหัส6112101450
10)นางสาวหรรษลักษณ์ อรุณวงษ์ รหัส6112101510
11)นายณัฐพล เนียรภาค รหัส6112101690
12)นางสาวกฤติยา วารีรัตน์ รหัส6112101960
13)นางสาวณัฏฐนิช เพชรแก้ว รหัส6112102010
14)นางสาวณฐินี สมคิด รหัส6112102400
13)นายพัฒน์พล เพ็ชรพูน รหัส6112102530
14)นายสิปปวิชญ์ ยกย่อง รหัส6112102630
15)นายชวกร กุ่ยสาคร รหัส6112102690
16)นางสาวศศิชา สุพรรณบัฏ รหัส6112102750
17)นางสาวสุกฤตา กิตติพิทยากร รหัส6112102820
18)นายชานนท์ จันทรักษ์ รหัส6112102910
19)นายปริวัฒน์ สุทธิสถิตพร รหัส6112100630
20)นายสรวิศ แซ่อึ้ง รหัส6112101550
21)นางสาวภัคสิริ ชาอุ่น รหัส6112101580
22)นางสาวอารดา ตั้งเจริญธรรม รหัส6112101630
23)นางสาวญาณิศา วรรณวิสูตร รหัส6112101640
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562
 5.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 6.รับใบ Transcript ฉบับจริง(ด่วนมาก)
นักศึกษาหลักสูตร MM จบ 3/2560 เพิ่มเติม และAVM ที่จบ 1/2561 ให้รับใบ Transcript ได้ที่ ผทว. ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป(พร้อมส่งรูปชุดครุย ขนาด3x4 ซ.ม. แนบกับคำร้องแจ้งจบ 1 รูป)
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2562
 7.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561(ด่วน)
นักศึกษาระดับป.ตรี และระดับบัณฑิต ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2561 ให้ถ่ายรูปชุดครุย ขนาด 3x4 ซ.ม. (ดู ตย.ได้บอร์ดหน้าห้อง ผทว.) และดำเนินการดังนี้
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา ให้ติดต่อขอลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา
และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ก่อนไปสหกิจศึกษาโดยให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ก่อน ส่วนค่าลงทะเบียนของภาค 3/2561 ให้ชำระตามกำหนดเวลา
และให้ดำเนินการก่อนไปสหกิจศึกษา หรือก่อนเปิดภาคเรียน (เปิดเรียน 18 ก.พ. 2562)
(ให้ติดต่อชอลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาก่อนขึ้นทะเบียนบัณฑิต) 2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติในภาค 3/2561 ให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตหลังวันที่ 27 ก.พ. 2562 หรืออย่างช้างภายในวันที่ 29 มี.ค. 2562 3. นักศึกษาที่ได้เกรด GPAXไม่ต่ำกว่า 3.25 ขี้นไป ให้กรอกประวัติเกียรตินิยมด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2562
 8.กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร
ขอให้นักศึกษาทุกคนกรอกชื่อบัญชีธนาคารในระบบบริหารการศึกษาด้วย เพื่อใช้สำหรับกรณี แผนกการเงินโอนเงินคืน เช่น เงินประกัน หรือเงินค่าลดรายวิชา เป็นต้น
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113