ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.=>Download ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561.pdf <=(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 2.ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์เข้าวิชาเอก ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อสอบสัมภาษณ์แต่ละวิชาเอก พร้อมทั้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ได้ตามลิงค์ ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/open?id=1PvPrvgNI2YuTMba58iyfF7iVNciqkBlv
ประกาศโดย   ผมศ.   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2561
 3.ขอให้นักศึกษาทุกคน กรอกเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตร กรอกเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร ในประวัติส่วนตัว เพื่อ แผนกการเงิน ใช้สำหรับคืนเงินต่าง ๆ เช่น คืน เงินประกันกรณีจบการศึกษา คืนเงินลดรายวิชา เป็นต้น (ต้องเป็นชื่อบัญชีของนักศึกษาเองเท่านั้น)
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2561
 4.ลงซ่อมเสริม หลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตร AMEL ที่ลงซ่อมเสริมทุกรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2561 ติดต่อชำระเงินที่แผนกการเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 61 (หากเลยกำหนดจะดำเนินการคิดค่าปรับและดอกเบี้ยตามระเบียบต่อไป)
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2561
 5.ขอให้นศ.แจ้งเลขบัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย(ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
1)นายภูริฉัตร โชติสกุล รหัส5912101990
หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าว ตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2561
 6.ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นป.ตรี ปี 2561
ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้น ป.ตรี ปี 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สบพ. จึงขอให้นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกคน ดาวน์โหลด เนื่องจากในคู่มือนักศึกษาที่อยู่ในแผน CD เป็นข้อบังคับฯ ปี 2546 ซึ่งมิได้บังคับใช้กับนักศึกษารหัส 611 ประกอบทาง มทส. เพิ่งจัดส่งมาให้ สบพ. จึงขอแจ้งนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ป.ตรี ทุกคนทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ปี 2561 ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 7.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา    แบบฟอร์มถอนรายวิชา  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113