ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้ส่งรูปชุดครุยฯคนละ 1 รูป ที่แผนกทะเบียนและวัดผลโดยด่วน หลักสูตร APM มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 5312100350 นางสาวอัจฉราพร จันต๊ะ/5312102150 นางสาวนัทธมน เดชศรี/5412100310 นายธนาดุล ไผ่แก้ว/5412100810 นางสาวปริตตา จีรสุทองถิ่นแถว/5412100820 นางสาวภาสินี มีแสง/5412100840 นายธนภัทร พุทธพฤกษ์/5412100940 นางสาวลภัสรดา พจนรังษี/5412101050 นางสาวพิมพ์ชนก รัชเวทย์/5412101060 นางสาวจิดาภา เทียมเทศ/5412101260 นางสาวรจิตา กิจฉัตร/5412101310 นางสาวชนินาถ อยู่เย็น/5412101460 นางสาวปานะนันท์ ช่วยพินิจ/5412101560 นายบรรเจิด สกุลชัยวานิช/5412101570 นายภคิน ละใบสะอาด/5412101670 นางสาวปุณิกา บรรลือสิน/5412101780 นางสาวสุณิสา บุญรอด/5412102300 นางสาวนุจรี ทรงประยูร/5412102600 นายเจริญชัย ทรายก๋อง/5412102650 นางสาวรจนา ทองหล่อ และหลักสูตร AE คือ 5312102960 นายบัณฑิต เว้นบาป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ให้ส่งรูปชุดครุยฯคนละ 1 รูป ที่แผนกทะเบียนและวัดผลโดยด่วน หลักสูตร APM มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 5122100030 นายสุทธิพงษ์ วงศนันท์/5312100150 นายณัฐกร ก้อนมณี/5312101440 นางสาวกนกนันท์ เอี่ยมสุภาษิต/5312101790 นายสุทธิพงษ์ บุญพิคำ/5312103490 นายชัยนิมิต ธิโสภา/5412103090 นายกันต์ชณัฐ ตรีเพชร/5412103170 นางสาวพิมพ์นิภา สมัยมาก/5432100030 นายไตรเทพ ใจดี หลักสูตร APMc มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 5412200130 นายเขม ปัญญาพร/5512200090 นายศิริชัย ไทรสุวรรณ์/5512200140 นายธนพงศ์ ทองธานี/5512200370 นางสาวอังสนา บำรุงชาติ หลักสูตร ACM มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 5212101780 นายกฤติกร ธัญมณีสิน/5312102580 นายกิจบุณย์นพ เถื่อนศิริ หลักสูตร ACMc มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 5512200050 นายนันทภพ ชมภูจิต/5512200170 นายกริชนก นาคน้อย/5512200330 นายนิธิปวีร์ จรุงธนารัชต์/5512200350 นางสาวชิตาภา วรมานะกุล และหลักสูตร AE มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 5312102270 นายนันทพงศ์ ตุกชูแสง/5312102520 นายอิทธิพล ร่วมสกุล/5312102540 นายพงษ์ศักดิ์ ดวงศรี/5312103200 นายชิโนรส มีมาก/5412103040 นายอัฐกรณ์ กีรติพงศธร/5422100010 นายวทัญญู เสือสาวะถี 5422100020 นายธีรศักดิ์ สอาดเอี่ยม
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 3.เลื่อนวันสอบขึ้นอีก 1 วัน(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สบพ. ได้กำหนดให้มีการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 2-11 มิถุนายน 2558 ไปแล้ว นั้น เนื่องจากวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เป็นวันสถาปนาสถาบัน จึงจำเป็นต้องใช้หอประชุม 1 ในการจัดงาน ดังนั้น สบพ. จึงให้ปรับวันสอบปลายภาค 3/2557 เป็นระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2558 แต่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 จะมีสอบบางอาคารตามปกติ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2558
 4.ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี(ด่วนมาก)
ขณะนี้ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ได้ทำการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาคนใดที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนได้ที่แผนกมาตรฐานการศึกษา ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 มิฉะนั้นจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามข้อปฏิบัตินักศึกษาสอบซ้ำซ้อนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113