ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ดังนี้
1.นายชาญวิทย์ ศรีศุภสิริ รหัส 5812200330
2.นายปฐวี ไทยเจริญดี รหัส 5911201120
3.นายภาณุพงศ์ แก้วนุ้ย รหัส 5812200080
4.น.ส.ณัฐธิดา เกษแก้ว รหัส 5812200500
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 2.วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา(ด่วนที่สุด)
วันที่ 6 ม.ค. 2560 เวลา 16.00 น. เป็นวันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2560
 3.ขอให้นักศึกษาที่พ้นสภาพภาคเรียนที่1/2559 ติดต่อรับเงินประกันของเสียหายคืน (ครั้งที่2)(ด่วนที่สุด)
นายนภดล ขุนกอง รหัส5812104111, นายธนพล อินทุประภา รหัส5812200561, นายอภิวิชญ์ ปณิธิชัยนันท์ รหัส5812103210 และนายธนพัฒน์ งามวงษ์วาน รหัส5711200120 หากไม่แจ้งภายในกำหนดถือว่าเงินประกันของเสียหายดังกล่าวตกเป็นรายได้ของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
 4.ให้นักศึกษาพ้นสภาพ ภาคเรียนที่2/2559 ติดต่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน (ครั้งที่ 1)(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียคืนที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 กรุณาตรวจสอบรายชื่อตาม LINK : รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   28 ธันวาคม 2559
 5.ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
ขณะนี้ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา วัน เวลา ห้องสอบ และที่นั่งสอบได้ ทั้งนี้หากมีนักศึกษารายใดมีรายวิชาสอบซ้ำซ้อน ให้รับและยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อนได้ที่แผนกมาตรฐานการศึกษาตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 มกราคม 2560 หากเลยระยะเวลาที่กำหนด จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา 2559
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2560
 6.แจ้งรับเงินประกันของเสียหาย นศ.พ้นสภาพเมือ่สิ้นภาค 3/2558 และประจำภาค 1/2559 (ครั้งที่2)(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่แผนกการเงิน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560 กรุณาตรวจสอบรายชื่อตา, LINK :รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560
 7.สบพ.หยุดทำการในวันที่ 9 ก.พ.2560
เนื่องจากวันที่ 9 ก.พ. 2560 เป็นวันหยุดของ สบพ. ผทว. จึงไม่ได้เปิดทำงาน จึงขอให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการใช้บริการ ผทว.ในวันดังกล่าว
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2560
 8.Download เอกสารต่างๆ
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113