ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 <<ประกาศฯให้นักศึกษามีสภาพรอพินิจ>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2564
 2.เปลี่ยนแปลงกำหนดลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ทุกหลักสูตร)(ด่วนที่สุด)
เนื่องด้วยเกิดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างอาคารศูนย์สมรรถฯ ส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าภายใน สบพ. เกิดหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน ด้วยเหตุนี้ แผนกทะเบียนและวัดผล จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ดังนี้
ชั้นปี่ที่ 1-2 ลงทะเบียนในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ชั้นปี่ที่ 3-4 ลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2564
 3.นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่จะแจ้งสำเร็จการศึกษา ให้ดูรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมใบแจ้งจบ ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามปีที่เข้าศึกษา ในรายการค่าขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับประกาศนียบัตร และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่ www.catc.or.th/attachment
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2564
 4.ประกาศการลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมฯ ภาค 1/2564 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ขอให้นักศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน รุ่นที่ 59 (รหัส 63) จำนวน 48 คน เข้าไปลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียม ผ่านเว็บไซต์ https://reg.catc.or.th (หรือสแกน QR code ตามไฟล์แนบ) ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2564 เท่านั้น <<ประกาศสถาบันการบินพลเรือน>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2564
 5.ประกาศการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศแผนกทะเบียนและวัดผล เรื่อง การยื่นขอแจ้งจบการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา/ปริญญาตรี/ขั้นมูลฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 นักศึกษาที่มีความประสงค์แจ้งจบการศึกษา ขอให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 <<ขั้นตอนการยื่นแจ้งจบการศึกษา>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2564
 6.กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ของนักศึกษา AMEL ภาคการศึกษาที่ 1/2564(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (AMEL-Aeroplanes Turbine) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click>>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2564
 7.ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 << Click >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2564
 8.คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนผ่านระบบไม่ได้(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบเนื่องด้วยกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 นักศึกษาทุน กยศ.ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม). ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้เนื่องจากยังไม่ได้ชำระค่าส่วนต่างในภาคเรียนที่ 1/2564 ให้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน และส่งมาที่แผนกทะเบียนและวัดผล โดยตรงผ่าน Email:Registrar@catc.or.th ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 64
กรณีที่ 2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ตรงตามแผนที่กำหนดให้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนนอกแผนได้ (อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียน) และส่งแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 <<แบบฟอร์มลงทะเบียน >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2564
 9.เงื่อนไขการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รหัส 631(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รหัส 631 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
1)Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204 : English for Specific Purposes section 1-4 และ
2)Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204 : English for Specific Purposes section 5-8
หากนักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2564
 10.เงื่อนไขการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รหัส641(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รหัส 641 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
1)Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213102 : English for Communication section 1-4 และ
2)Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204:English for Communication section 5-8
หากนักศึกษาลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2564
 11.กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2564
 12.ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา สิ้นภาค 3/2563 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) << Click >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2564
 13.นักศึกษาสามารถทำการประเมินการสอน ภาคการศึกษา 1/2564(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ตุลาคม 2564 (นักศึกษาระดับอนปริญญา ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา)
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2564
 14.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าปรับ ภาค 2/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและหรือค่าปรับ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องฯที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม << Click >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2564
 15.ประกาศขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด << Click >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2564
 16.การลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ภาคการศึกษาที่ 1/2564(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าไปลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาลร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน ผ่านเว็บไซต์ https://reg.catc.or.th/registrar/home.asp ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 กันยายน 2564 เท่านั้น << ประกาศสถาบันการบินพลเรือน >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2564
 17.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>และบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน ที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ/ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ขอแต่งกายด้วยชุดมุสลิม พร้อมแนบหลักฐาน ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2564
 18.ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชาเรียน ภาค 1/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชา สามารถดาวห์โหลด แบบฟอร์มถอนรายวิชาได้จาก Link ท้ายข้อความประกาศ หลังจากกรอกรายละเอียดการถอนรายวิชาแล้ว ให้ส่ง mail. ผ่านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่ออนุมัติก่อนส่งกลับมายัง แผนกทะเบียนและวัดผล ที่ Email.Registrar@catc.or.th เพื่อดำเนินการถอนรายวิชาตามคำร้องต่อไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จเสิ้นภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-2725741-4 ต่อ 8551 Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2564
 19.ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 3/2563 สามรถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ในหลักสูตร MM/ATM/ACM/ACM-T/APM/APM-T/AEE/AET สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (30/8/2564) ที่แผนกทะเบียนและวัดผล (พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษา)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2564
 20.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
สามารถติดต่อรับ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล คลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1. AT-AE
2. AT-AI
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2564
 21.แจ้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบฯ (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2564
 22.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI และหลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)
หลักสูตร AT-AE/AT-AI ที่จบในภาคการศึกษาที่ 3/2563 และหลักสูตร AMEL ที่จบในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถติดต่อรับTranscript ฉบับสมบูรณ์ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สามารถคลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1.AT-AE
2. AT-AI
3. AMEL
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2564
 23.แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 Click>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2564
 24.ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 ราย ตามรายชื่อแนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2564
 25.ประกาศนักศึกษาการจัดการบัณฑิต รุ่นรหัส 631(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รุ่นกลุ่ม 631 (BM) ที่ลงเรียน Sec.1 ใหญ่ และยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes ขอให้ลงเรียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes ใน Sec. 7 - 8 ได้
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2564
 26.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 27.ประกาศฯ ให้นักศึกษามีภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
 28.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 29.การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams(ด่วนมาก)
ด้วย สบพ. ได้ดำเนินการจัดหา license การใช้งาน Microsoft Office 365 ให้กับ นศ เพื่อให้ นศ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆ ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย เช่น รหัส นศ : 6412100520 จะได้ username: 6412100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น ในการใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113