ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศห้องพักสุรสัมมนาคาร(ด่วนที่สุด)
ประกาศห้องพักบัณฑิตสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2562
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต ในหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา (AT) ก่อนยื่นคำร้องที่แผนกทะบียน จะต้องแนบเอกสสารดังต่อไปนี้
1. ใบลงทะเบียน
2.คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าหน่วยกิต
3. โครงสร้างตรวจสอบจบเต็มหลักสูตร
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2562
 3.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่ออาจารย์นิติรัตน์ อินธนู(ด่วนที่สุด)
6212100920 นายภัทรวรรธน์ อภิธนชัยสิทธิ์ 6212100960 นายอินทัช ชนติกา 6212101030 นางสาว อัญญิกา มาโนช 6212101140 นายชาญชล หยิบการุญ 6212101260 นายศุภวิชญ์ พัฒน์ศรีเรือง 6212101280 นายธนวินท์ เจิญศรี 6212101350 นายสิทธิ์โชค เพ็ญวิจิตร6212101870 นางสาวดุสิตา ทองผิว 6212102350 นางสาวธรรณภรณ์ คงพิริยะเมธี 6212102380 นางสาวพิชชาภา ดาราสิชฌน์ 6212103220 นางสาวณชนก จินามา 6212103300 นางสาววนิสา คุ้มเมือง 6212103350 นายปรภตธาราวรรษ 6212103420 นายศุภณัฐ ลีลาสันติธรรม 6212103450 นายนฤนาท เจริญขำ 6212103560 นางสาวชนนิกานต์ แสงสุริย์ 6212103570 นางสาวสุกัญญา หนูอ้น 6212103740 นางสาววิชญาพร เชตุใจ6212101870 นางสาวดุสิตา ทองผิว 6212102350 นางสาวธรรณภรณ์ คงพิริยะเมธี 6212102380 นางสาวพิชชาภา ดาราสิชฌน์ 6212103220 นางสาวณชนก จินามา 6212103300 นางสาววนิสา คุ้มเมือง 6212103350 นายปรภตธาราวรรษ 6212103420 นายศุภณัฐ ลีลาสันติธรรม 6212103450 นายนฤนาท เจริญขำ 6212103560 นางสาวชนนิกานต์ แสงสุริย์ 6212103570 นางสาวสุกัญญา หนูอ้น 6212103740 นางสาววิชญาพร เชตุใจ
ประกาศโดย   กอบ.   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2562
 4.เลื่อนวันแข่งขันกีฬาสีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ด้วย สบพ. ได้ประกาศให้ วันที่ 4-5 พ.ย. 2562 เป็นวันหยุดพิเศษ ตามมติ ครม. ซึ่งตรงกับกำหนดการแข่งขันกีฬาสีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามปฏิทินการศึกษา ระหว่างวนที่ 5-7 พ.ย. 2562 สบพ. จึงขอเลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาสีของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นระหว่างวันที่
6-8 พ.ย. 2562 จึงขอประกาศให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   ผกศ.   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2562
 5.ประกาศการลงทะเบียน นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาค 2/2562(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตร AVM รุ่น/รหัส 621 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
1) Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213102 : English for Communication II Sec.1-3 และ
2) Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213102 : English for Communication II Sec.4-6
3) Section 3 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213102 : English for Communication II Sec.7-9
หากการลงทะเบียนของนักศึกษาคนใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2562
 6.ประกาศการลงทะเบียน นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาค 2/2562(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตร AVM รุ่น/รหัส 611 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
1)Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204 : English for Specific Purposes section 1-3 และ
2)Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 213204 : English for Specific Purposes section 4-6
หากการลงทะเบียนของนักศึกษาคนใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในทุกกรณี
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2562
 7.กำหนดชำระเงินค่าเทอมส่วนต่าง ทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2562(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อชำระเงินค่าเทอมส่วนต่างจากทุน กยศ.และ กรอ.ให้ติดต่อชำระเงินที่แผนกการเงิน ตั้งแต่วันพุธที่ 9 -25 ตุลาคม 2562 (หากเลยกำหนดแผนกการเงินจะดำเนินการคิดค่าปรับและดอกเบี้ยตามระเบียบของสถาบันต่อไป) ดูรายละเอียดได้ที่หน้าห้องแผนกการเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2562
 8.ขอรับใบ Transcript ฉบับจริง(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตร AEE/AET ติดต่อขอรับใบ Transcript ฉบับจริง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับประกาศนียบัตรขอให้ติดต่อขอรับได้ที่ ผทว. ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2562
 9.ขอให้กรอกประวัตินักศึกษาด่วน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้กรอกประวัติเว็ปไซต์ http://reg.catc.or.th/registrar/home.asp มีรายชื่อดังนี้
1.5612100620 นายธัวริษฐ์ พินิตเกียรติสกุล
2.5912100770 น.ส.เบญจพร เครือนาค
3.5912200390 นายณัชพล บุญศิริสุขะพงษ์
4.6112100090 นายฐิติวัฒน์ วัฒนชาติ
5.6112101310 น.ส.ฐิติกานต์ คำหอม
6.6112102360 น.ส.ดวงอมร อภิญญนนท์
7.6211100250 นายจิณณวิทย์ อนันต์ปฎิเวธ
8.6212100940 น.ส.พนิตตา ร่มฉัตรทอง
9.6212200010 นายชนาธิป จันมาธิกรกุล
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2562
 10.บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อ
1. ขออนุมัติเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีถัดไป
(พร้อมแนบหลักฐาน)
2. ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ เป็นว่าที่ร้อยตรี
(แนบคำสั่งหรือหนังสือรับรองขอแต่งตั้งยศ)
3. ขออนุมัติแต่งกายด้วยชุดมุสลิมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ติดต่อยื่นคำร้องฯได้ที่ แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่
30 กันยายน 2562 หากมีข้อสงสัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อ ผทว. โดยตรงด้วยตนเอง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2562
 11.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 มทส. แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดาวโหลดเอกสารตามที่แนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 12.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน คำร้องขอจองห้อง
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113