ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพ เนื่องจากลงทะเบียนเรียน แต่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ดังนี้ 1. นายจิรกิตติ์ เครือษา รหัส 5712103860 และ นางสาวธนพร โพธิ์งาม รหัส 5712200210 ให้มาติดต่อเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 หากเกินกำหนด สบพ. จะประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
 2.รับเงินคืนค่าลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ลดรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2557 ให้ติดต่อขอรับเงินคืนที่แผนกการเงิน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พ.ค.58 และให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาแสดง 1 ฉบับ
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2558
 3.ขอพบอีกครั้งด่วนที่สุด(ด่วนที่สุด)
ขอพบ นายกษิดิ์เดช กำปั่นทอง รหัส 5712102980 ที่แผนกทะเบียนและวัดผลด่วนที่สุด
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2558
 4.รับใบปริญญา
นักศึกษาคนใด ที่สามารถติดต่อรุ่นพี่ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับใบปริญญาที่ ผทว. ขอความกรุณาแจ้งข่าวนี้ต่อด้วย เนื่องจาก เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ ไม่สามารถติดต่อได้ 1. น.ส.วิภาพร บรรหารวุฒิไกร 2. นายฐิฏิพัฒน์ มหรรณพ 3. นายพงศ์ธร ประจง 4. นายอติชาติ อรุณวงศ์ 5. นายโอฬาร สหสุนทร 6. น.ส.ภัทรพร หาญอนุรักษ์ 7. นายพลกฤต เกิดศิริ 7. นายพัธนชัย สารโรวาท
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113