ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลทุนเรียนดี (Golden Wing Award) ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลทุนเรียนดี (Golden Wing Award) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อดังนี้
1. 6312101460 นางสาวสุธินี อุมาวงสกุล
2. 6312100750 นางสาวบุญยนุช โสภณคีรีรัตน์
3. 6312100090 นางสาววรดาดาว อาสน์ทอง
4. 6212102040 นายณัฐปคัลภ์ มูลทองชุน
5. 6212101940 นายเกริกเกียรติ นกแจ้ง
6. 6212100070 นายวสุรัช หิรัญแพทย์
7. 6112101850 นายพิเชฐ พิพัฒน์วรากุล
8. 6112101320 นางสาวลลิตา เจิ้ง
9. 6112100810 นางสาวเมธิรา วีระยุทธวัฒนะ
10. 6112102370 นางสาวเสฏฐิวดี ประเสริฐวารี
11. 6311100870 นายชยพล พรหมยิ้ม

ให้นักศึกษาแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคาร 1. เลขที่บัญชีธนาคารโดยระบุเฉพาะตัวเลข 2. ชื่อบัญชีของนักศึกษา 3. ชื่อธนาคาร 4.เบอร์โทรศัพท์
ทาง Email : finance_catc@hotmail.com ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 2.รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันขอรับสิทธิ์สวนลดค่าธรรมเนียมการเรียน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษารีบดำเนินการยืนยันสิทธิ์โดยด่วนภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 หากพ้นกำหนด สถาบันการบินพลเรือนจะถือว่านักศึกษาไม่ขอรับสิทธิ์ดังกล่าว
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 3.กำหนดระยะเวลากรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับนักศึกษาจบหลักสูตรภาคเรียนที่ 3/2563 ครั้งที่ 3(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกหลักสูตรที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2563 ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าประกันของเสียหาย ให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารในระบบ REG (ประวัตินักศึกษา) หรือ email : finance_catc@hotmail.com ให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เลขที่บัญชีธนาคารโดยระบุเฉพาะตัวเลข
2. ชื่อบัญชีของนักศึกษา
3. ชื่อธนาคาร
4.เบอร์โทรศัพท์
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 4.นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากลงทะเบียนแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียม(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพเนื่องจากลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้
1.นายณัฐภัทร แก่นเพ็ชร รหัส 6212103660
2.นายก้องหล้า รัตนาชิราสุทธิ์ รหัส 6212100690
3.นายเตชิน ตรัง รหัส 6312102470
4.นายจารึก ไชยทิพย์อาสน์ รหัส 6212101490
5.นายสุรเชษฐ์ คนอยู่ รหัส 6312100160
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2564
 5.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าปรับ ภาค 2/2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและหรือค่าปรับ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องฯที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม << Click >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2564
 6.ประกาศขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียด << Click >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2564
 7.การขอเปิดรายวิชานอกแผน ภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ประสงค์ขอเปิดรายวิชานอกแผนที่รับผิดชอบโดยกองวิชาบริหารการบิน ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 สามารถยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนได้ที่กองวิชาฯ หรือทางอีเมล avmdivision@gmail.com ภายในวันวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย   กองวิชาบริหารการบิน   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2564
 8.ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2564(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบปลายภาค 1/2564 ถ้าพบว่ามีตารางสอบซ้ำซ้อน ให้ดำเนินการติดต่อที่กองวิชาของรายวิชานั้นๆเป็นการด่วน (ก่อนวันสอบ)
ประกาศโดย   แผนกมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2564
 9.การลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ภาคการศึกษาที่ 1/2564(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้าไปลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาลร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน ผ่านเว็บไซต์ https://reg.catc.or.th/registrar/home.asp ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 กันยายน 2564 เท่านั้น << ประกาศสถาบันการบินพลเรือน >>
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2564
 10.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>และบัณฑิตสถาบันการบินพลเรือน ที่มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ/ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/ขอแต่งกายด้วยชุดมุสลิม พร้อมแนบหลักฐาน ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2564
 11.ประกาศ!! การเตรียมความพร้อมเพื่อรับเงินส่วนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา(ด่วนที่สุด)
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับเงินส่วนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาทั้งจาก สถาบันการบินพลเรือน และจากรัฐบาล
สถาบันการบินพลเรือน จะจ่ายเงินส่วนลดคืนให้นักศึกษาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น
นักศึกษาที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ให้รีบดำเนินการ โดยสามารถใช้บัญชีของธนาคารใดก็ได้
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2564
 12.ประกาศนักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชาเรียน ภาค 1/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชา สามารถดาวห์โหลด แบบฟอร์มถอนรายวิชาได้จาก Link ท้ายข้อความประกาศ หลังจากกรอกรายละเอียดการถอนรายวิชาแล้ว ให้ส่ง mail. ผ่านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่ออนุมัติก่อนส่งกลับมายัง แผนกทะเบียนและวัดผล ที่ Email.Registrar@catc.or.th เพื่อดำเนินการถอนรายวิชาตามคำร้องต่อไป ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จเสิ้นภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-2725741-4 ต่อ 8551 Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2564
 13.ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 3/2563 สามรถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 ในหลักสูตร MM/ATM/ACM/ACM-T/APM/APM-T/AEE/AET สามารถติดต่อรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (30/8/2564) ที่แผนกทะเบียนและวัดผล (พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษา)
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2564
 14.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
สามารถติดต่อรับ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล คลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1. AT-AE
2. AT-AI
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2564
 15.การรับใบเสร็จรับเงิน ค่าเทอม 1/2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อใช้เบิกค่าเล่าเรียน สำหรับบุตรข้าราชการ ให้นักศึกษา แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และ ที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์ มาที่ E-MAIL : finance_CATC@hotmail.com
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2564
 16.แจ้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 บันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบฯ (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564)
วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาลงในระบบทะเบียนฯ Download
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2564
 17.ประกาศฯ รับเอกสาร Transcript ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร AT-AE/AT-AI และหลักสูตร AMEL(ด่วนที่สุด)
หลักสูตร AT-AE/AT-AI ที่จบในภาคการศึกษาที่ 3/2563 และหลักสูตร AMEL ที่จบในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถติดต่อรับTranscript ฉบับสมบูรณ์ ที่แผนกทะเบียนและวัดผล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สามารถคลิ๊กข้อมูลรายชื่อ แยกเป็นหลักสูตร ดังนี้
1.AT-AE
2. AT-AI
3. AMEL
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2564
 18.แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง แนวปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 Click>>
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2564
 19.ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3/2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 ราย ตามรายชื่อแนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2564
 20.ประกาศนักศึกษาการจัดการบัณฑิต รุ่นรหัส 631(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต รุ่นกลุ่ม 631 (BM) ที่ลงเรียน Sec.1 ใหญ่ และยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes ขอให้ลงเรียนรายวิชา 213203 : English for Academic Purposes ใน Sec. 7 - 8 ได้
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2564
 21.กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2564
 22.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 23.ประกาศฯ ให้นักศึกษามีภาพรอพินิจ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
ด้วย สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการจำแนกสภาพนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2564
 24.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
คำร้องทั่วไป  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอลาพักการศึกษา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
คำร้องขอลงทะเบียนเกิน-ต่ำกว่าที่กำหนด  Withdrawal/แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  แบบลงทะเบียนเรียน ใบมอบฉันทะ  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรขั้นมูลฐาน  คำร้องขอแจ้งจบบัณฑิตศึกษา  คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 25.การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams(ด่วนมาก)
ด้วย สบพ. ได้ดำเนินการจัดหา license การใช้งาน Microsoft Office 365 ให้กับ นศ เพื่อให้ นศ สามารถเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Teams และโปรแกรมอื่นๆ ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยให้ นศ ทุกคนจะได้ username เป็น <รหัส นศ>@students.catc.or.th และรหัสผ่านของทุกคนคือ cAtc ตามด้วยรหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย เช่น รหัส นศ : 6412100520 จะได้ username: 6412100520@students.catc.or.th และถ้ารหัสบัตรประชาชนเป็น 1234567890123 จะมีรหัสผ่านเป็น cAtc90123 เป็นต้น ในการใช้งานให้เข้าไปที่ www.office.com และเข้าสู่ระบบด้วย username และรหัสผ่านของตนเองตามข้อมูลข้างต้น โดยในการเข้าสู่ระบบครั้งแรก ควรกำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัย โดยรหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หาก นศ ท่านใดพบปัญหาในการเข้าใช้งานขอให้ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ทางอีเมล์ support@catc.or.th พร้อมระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนอย่างน้อยดังนี้ รหัส นศ, ชื่อและนามสกุล, หลักสูตร, รหัสบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย พร้อมแจ้งปัญหาที่พบ เมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งกลับไปทางอีเมล์ที่ให้ไว้ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2564
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113