ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่1/2561(ด่วนที่สุด)
นศ.ที่ลดรายวิชาภาคเรียนที่1/2561 แผนกการเงินจะดำเนินการคืนเงินลดรายวิชา โดยโอนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 61
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2561
 2.ประกาศรายชื่อนักสึกษา ระดับปริญญาตรี คาดว่าจะพ้นสภาพ เนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำภาค 1/2561(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่คาดว่าพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ดังนี้
1.นายปริวัฒฯ ไชยนอก รหัส 5512100690
2. นส.เพชรไพลิน จิตจรูญ รหัส 5512103450
3. นายมนัสวิน ทองคำ รหัส 5712104041
4.นายพันธการณ์ เติมศิวะวงศ์ รหัส 5832100011
5.นายสิรภพ บุญพิทักษ์ รหัส 6012100250
6.นส.วิภาวรรณ แดหวัน รหัส 6012101460
7.นายสุรเกียรติ ปลิวมาก รหัส 6012102100
8.นส.ปวีณา บวบจิตร รหัส 6012103460
9. นายธีรวิชญ์ ไชพันธ์แก้ว รหัส 5712100190
10.นายอุกฤษ เปรมสวัสดิ์ รหัส 5712102200
11.นายวรสิทธิ์ ถะเกิงสุข รหัส 5612101650
12.นส.กิ่งกาญจน์ หลอดทอง รหัส 5612102890
13.นส.อัฒยา ว่าวิชัย รหัส 5612103340
14.นส.ลักขณา ชะลาสัย รหัส 5612103770
15.นส.ธัญญารัตน์ อินชัย รหัส5712101840
16.นส.ฐิติชญา ผ่องแผ้ว รหัส 5912100600
17.นายวิสาข์ สีหะ รหัส 5912102780
18.นายวรพล นาวาพันธ์ รหัส 6012102800
19.นส.กมลชนก โตอินทร์ รหัส 6012102800
20.นายอัศฎาวุฒิ สังข์ทอง รหัส 5812200060
ให้มาติดต่อยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ณ ห้องแผนกทะเบียนและวัดผล ภายในวัน 26 กรกฎาคม 2561 หากไม่มาติดต่อภายในกำหนด สบพ. จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพตามข้อบังคับต่อไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 3.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2560 ติดต่อแผนกการเงินเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายศุภฤกษ์ สุขเกษม รหัส6012101450
2)นายธีรพล ผินเผือก รหัส6012103110
3)นายพงศ์รภัส เพชรนุ้ยณพงศ์ รหัส5912101260
4)นายศิรภัทร ทองเทศ รหัส5912103420
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   19 กรกฏาคม 2561
 4.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาติดต่อแผนกการเงิน (ด่วน)(ด่วนที่สุด)
1)นายพิชญุศ ผลพันธิน รหัส5812102850
2)นายกฤษกร ธนสารธิติ รหัส5712103200
3)นายภูริทัต ณรงค์ รหัส5711300230
4)นายทิติวัฒน์ สว่างอารมย์ รหัส5512101000
5)นางสาวกัลยกร เลิศพัฒน์พงศ์กุล รหัส5512101050
6)นายวศิน จันทร์อินทร์ รหัส5512103780
7)นางสาวภคพร ตริณตระกูล รหัส5512100760
8)นางสาวอารัชพร กระตุดเงิน รหัส5512102130
9)นางสาวสุชาวลี ยิ้มแฉล้ม รหัส5512100240
หากนศ.ไม่ติดต่อภายในวันที่31 ต.ค. 2561 เงินดังกล่าวตกเป็นของสถาบันการบินพลเรือนต่อไป
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2561
 5.วันมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
สบพ. ได้กำหนดวันที่ 28 ก.ย. 2561 เป็นวันมอบประกาศนียบัตรของผู้สำเร็การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สบพ. ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2561
 6.การจองชุดครุยจากเวป มทส.(ด่วนที่สุด)
การจองชุดครุย ขอให้นักศึกษาที่จบจาก สบพ. ประจำปีการศึกษา 2560 รอ ผทว. ประกาศแจ้งรายละเอียดให้ข้อมูลทางนี้ จึงจะทำการจองชุดครุย จองห้องพัก ได้
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2561
 7.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบ กำหนด วัน และ เวลา ในการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในปฏิทินการศึกษาหน้าระบบริหารการศึกษา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2561
 8.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาหลักสูตร AVM รุ่น/รหัส 601 ลงทะเบียนเรียน Section ใหญ่ ให้เหมือนกันทุกรายวิชา ตามเงื่อนไข ดังนี้
Section 1 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 953107 : English III Sec.1-3(Sec 4.ลงได้อีก 15 คน) และ
Section 2 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 953107 : English III Sec.4-7 (Sec 4 ลงได้ 10 คน/Sec 8 ลงได้ 5 คน)
Section 3 ใหญ่ ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชา 953107 : English III Sec.8-10(Sec8 ลงได้ 20 คน
หากการลงทะเบียนของนักศึกษาคนใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแผนกทะเบียนและวัดผลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียน
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2561
 9.=>Download ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561.pdf <=(ด่วนที่สุด)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 10.ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้นป.ตรี ปี 2561
ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วยการศึกษาขั้น ป.ตรี ปี 2561 บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สบพ. จึงขอให้นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกคน ดาวน์โหลด เนื่องจากในคู่มือนักศึกษาที่อยู่ในแผน CD เป็นข้อบังคับฯ ปี 2546 ซึ่งมิได้บังคับใช้กับนักศึกษารหัส 611 ประกอบทาง มทส. เพิ่งจัดส่งมาให้ สบพ. จึงขอแจ้งนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ป.ตรี ทุกคนทราบและถือปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ปี 2561 ต่อไป
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2561
 11.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา    แบบฟอร์มถอนรายวิชา
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113