ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม ของภาค 3/2560(ด่วนที่สุด)
วันที่ 26 ก.พ. 2561 ช่วงบ่าย เกรดออก จึงขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบการลงทะเบียนหลังจากเกรดออกแล้ว และหากมีข้อสงสัยหรือปรับแผนการเรียนให้ติดต่อ ผทว. ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 18.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม และวันที่ 1 มี.ค. 2561 เป็นสุดท้ายของการชำระเงิน หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ประกาศ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนที่แผนกทะเบียนและวัดผล ขณะนี้ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนหาก มีรายวิชาใดที่ขอลงแล้วไม่ปรากฎ เนื่องจากบ้างรายวิชาต้องรอให้นักศึกษารุ่นกลุ่มนั้นๆ ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อน และนักศึกษาสามารถดำเนินการเพิ่มได้ด้วยตัวเองในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เป็นต้นไป
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเรียน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาทุกหลักสูตรที่ลงทะเบียนตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเรียนด้วยก่อนนำใบแจ้งหนี้ไปชำระเงินที่ธนาคาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อ ผทว. ด่วนที่สุด
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2561
 4.ขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา(ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก นักศึกษาหลักสูตรระดับป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2560 หรือลงวิชาสหกิจศึกษา ให้ติดต่อขอลงทะเบียน และขึ้นทะเบียนบัณฑิตด้วยตัวเองที่ ผทว. ก่อนออกไปสหกิจศึกษา เพราะ ผทว. จะต้องนำส่งจำนวนผู้ที่คาดว่าจะรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ มทส. สำหรับนักศึกษาที่เรียนปกติให้ขึ้นทะเบียนได้หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561
 5.นศ.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อแผนกการเงิน (ด่วน)(ด่วนที่สุด)
นายนภัส เย็นวัฒนา รหัส6011100120 หลักสูตร AT-AE
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2561
 6.ขอให้นศ.ที่พ้นสภาพประจำภาคเรียนที่2/2560 แจ้งเลขบัญชีเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายกษิดิศ สวัสดิ์คุ้ม รหัส5912101600
2)นายธนัท เลิศธนะโภค รหัส6012101370
3)นายพัฒนกุล พัฒน์มะณี รหัส6012101560
4)นายวิชญ์พล โพธินาม รหัส6012101780
5)นายธิติวุฒิ รามนัฎ รหัส6012101960
6)นายพลพัต ลีลาพงศธร รหัส6012102170
7)นายอลงกต วงษ์วิโรจน์ รหัส6012103370
8)นายกฤช น่วมคำนึง รหัส5912102470
9)นายฉัตรรวี สุขสวัสดิ์เสรีกุล รหัส6012102530
10)นายสุรยุทธ เดชากร รหัส6012102810
11)นายภูริศ สอนจิตร รหัส6012102860
12)นายพชรพล ธรรมชัยโสภิต รหัส6012102900
13)นายสตพรรษ มหากนก รหัส6012102950
14)นายภาณุวงศ์ แย้มนวล รหัส6012103590
15)นายภวินทร์ภัทร สมบูรณ์ทรัพย์ รหัส6012103650
16)ว่าที่ร้อยตรีหญิงมานิตา ใจแจ้ง รหัส5712200020
17)นายจิรัฎฐ์ แพทย์ประเสริฐ รหัส5812200270
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2561
 7.=> คู่มือการลงทะเบียน <=(ด่วนที่สุด)
คู่มือการใช้ระบบและการลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2560
 8.แบบฟอร์ม ผทว.
ใบมอบฉันทะ   คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา    แบบฟอร์มถอนรายวิชา  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113