ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นศ.ที่พ้นสภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นางสาวลักขณา ชะลาลัย รหัส5612103770
2)นายปิยภูมิ เลอธนกุล รหัส6012103670
กรุณาติดต่อแผนกการเงิน อาคาร 1 ชั้น2
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2562
 2.ให้นศ.ที่พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2561 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหายที่แผนกการเงิน (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายศิวกร แสงอำใคร รหัส6111100820
ให้นศ.ติดต่อแผนกการเงินเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2562
 3.รับ Transcripts ฉบับจริง ของหลักสูตรช่าง(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาหลักสูตร AMEL/ AT-Ai/ AT-AE ที่จบภาค 3/2561 รับ Transcripts ฉบับจริง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2562
 4.ให้นศ.ที่พ้นสภาพภาคเรียนที่3/2561 ติดต่อขอรับเงินประกันของเสียหาย (ครั้งที่1)(ด่วนที่สุด)
1)นายจิรวัฒน์ สัมปัตตะวนิช รหัส6012102120
2)นายรัชชานนท์ ตั้งตรงจิตต์ รหัส6112400220
3)นายรัชพล ตั้งตรงจิตต์ รหัส6112400230
ติดต่อเพื่อขอรับเงินประกันของเสียหายคืนได้ที่แผนกการเงิน
ประกาศโดย   แผนกการเงิน   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2562
 5.จองชุดครุยและชำระเงิน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษา สบพ. ที่จบในปีการศึกษา 2561 สั่งชุดครุยได้ที่ http://gown.sut.ac.th เข้าสู่ระบบโดยรหัสนักศึกษาและเลขประจำตัวประชาชน และชำระเงินภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ขอให้นักศึกษาถ่ายใบเสร็จไว้ในมือถือด้วย เพื่อนำไปรับชุดครุยในวันที่ 25 หรือ 26 พ.ย. 2562 หากมีข้อสงสัยติดต่อ สมาคมศิษย์เก่า มทส. โทร. 065-120-4546
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 6.กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
วันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562 มทส. แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรางพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มทส. จ.นครราชสีมา ดาวโหลดเอกสารตามที่แนบ
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 7.กำหนดวันรับประกาศนียบัตร สบพ.(ด่วนที่สุด)
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 สบพ. กำหนดเป็นวันรับประกาศนียบัตร
สบพ. รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 8.บัณฑิตที่ยังไม่ส่งรูปชุดครุยขอให้ติดต่อส่งที่แผนกทะเบียนและวัดผลด่วน(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่ยังไม่ส่งรูปชุดครุยขอให้ติดต่อส่งที่แผนกทะเบียนและวัดผลด่วน มีรายชื่อดังนี้ จบภาค 1/2561 หลักสูตรAVM(ACM) = 5712104001 น.ส.วนิดา มูลทรัพย์
จบภาค 2/2561 หลักสูตรACM = 5712102520 นายวีรวัฒน์ บัวชื่น, APMc 5812200180 นายยศพัทธ์ กุลวงษ์วาณิชย์หรือส่งที่ suwan.kansa@gmail.com
ประกาศโดย   ผทว.   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 9.แบบฟอร์ม ผทว.(ด่วนที่สุด)
ใบมอบฉันทะ  คำร้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา   WithdrawalForm
  คำร้องขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา  คำร้องขอแจ้งจบการศึกษาระดับป.ตรี
  คำร้องขอลาพักการศึกษาป.ตรี แบบลงทะเบียนเรียน คำร้องขอจองห้อง
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : แผนกทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ : 0-22725741-4 Ext.230,0-22726113, โทรสาร 0-22726113