เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประจำภาคการศึกษา 2566 รอบ 3 : รับตรง (ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 3 : รับตรง เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 3 : รับตรง
- ขั้นตอนการรายงานตัว
- รหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ3 : รับตรง
- ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
- หนังสือสัญญา

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2566
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปี 2566 รอบรับตรง (ด่วนที่สุด)
สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง A324 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอบ : รับตรง

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2566
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำภาคการศึกษา 2566 รอบ Quota (ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 : โควตา (Quota) เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 : โควตา (Quota)
- ขั้นตอนการรายงานตัว
- รหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Quota
- ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
- หนังสือสัญญา

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำภาคการศึกษา 2566 รอบ Portfolio (ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
- ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- รหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio
- ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
- หนังสือสัญญา

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2566
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ : Early Recruitment (ด่วนที่สุด)
ตามที่สถาบันการบินพลเรือนได้ดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ : Early Recruitment เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2566
-รหัสประจำตัวนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบ Early Recruitment
- ขั้นตอนการกรอกประวัตินักศึกษา และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
- หนังสือสัญญา

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2565
 6.ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก่อนสมัครโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในแต่ละรอบให้ละเอียดและวิธีการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียนและรายละเอียดการรับสมัครก่อนสมัครโปรดศึกษารายละเอียด

ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2565
 7.ประกาศการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)
ด้วยสถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รอบ โควตา (Quota) รอบ 2 (สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผล ชำระเงิน ภายในวันเดียว)

- ระเบียบการรับสมัคร ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) รอบ : โควตา (Quota) รอบ 2
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566

รอบ รับตรง

- ระเบียบการรับสมัคร ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) รอบ : รับตรง
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 2565 – 8 มี.ค. 2566
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2565
 8.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)
ด้วยสถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รอบ โควตา-ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระเบียบการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ โควตา-ระดับบัณฑิตศึกษา (Master Degree-Quota)
ประกาศโดย   ฝ่ายรับสมัคร   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2565
 9.แผนกทะเบียนและวัดผล (ด่วนที่สุด)
ติดต่อสอบถามหรือแจ้งชื่อโรงเรียนไม่มีในระบบE-MAIL แผนกทะเบียนและวัดผล registrar@catc.or.th หรือ 02 272 6113
ประกาศโดย   แผนกทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2565
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011
สถาบันการบินพลเรือน    input_syswebmsg